താൾ:CiXIV290-02.pdf/58

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫൦

ക്കും. ഇതിന്റെ ഒച്ച, കാൎപ്പിക്കുന്നത പോലെ ആകയാൽ,
രാഗക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനെ മാനിക്കുന്നില്ല, രാത്രികാല
ങ്ങളിൽ വൃക്ഷം തോറും പറന്ന വീഴുകയും, കായ്കൾ തിന്നുക
യും, തെങ്ങിൻ കൂമ്പിന്റെ ചാർ കുടിക്കയും ചെയ്യും, ഏതാ
നും ശൂദ്രർ ഇവയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നു. ൟ അണ്ണാൻ
ഒരു കുട്ടിയെ മാത്രം പ്രംസവിച്ച. അതിന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ
നെഞ്ചോട ചേൎത്തു കൊണ്ടപോകയും ചെയ്യും.

പറവമീൻ.

ഇത ചൂടുള്ള അയനങ്ങളിൽ, സമുദ്രത്തിൽ ഏകദേശം മ
ത്തിയുടെ ഭാഷയിൽ, മൂന്ന ചാൺ നീളത്തിൽ കാണുന്ന ഒ
രു മത്സ്യമാകുന്നു. ഇതിന്റെ വാരിപ്പുറങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ചി
റകുകൾക്ക, ഉടലിന്റെ നീളം ഉണ്ടാകകൊണ്ട, മറ്റു മീനുക
ളെക്കാൾ അധികം ദൂരത്തിങ്കൽ ചാടുവാൻ ശക്തിയുണ്ട. തെ
ക്കേ സമുദ്രത്തിൽ കാറ്റ അല്പമായി അടിക്കുമ്പോൾ, ൟ മ
ത്സ്യങ്ങൾ ഓളങ്ങളിൽ നിന്ന ചാടി, കാറ്റ ഇവകളുടെ ചിറ
കുകളിൽ തട്ടിച്ച, ദൂരത്തിലേക്ക പറക്കും. ഇതിന്മണ്ണം ചില
പ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകളുടെ ചുറ്റും, അനേകം പറ
വ ജാതികൾ കളിച്ച സഞ്ചരിക്കുന്നത പോലെ, പറവമീനു
കൾ കളിക്കുന്നത കാണാം.

കാണ്ഡമ്രഗം.

ഇതിന്റെ മൂക്കിന്മേൽ അഞ്ചവിരൽ വണ്ണവും, മുക്കാൽ
കോൽ നീളവും, ആയുധമായുള്ള ഒരു കൊമ്പുള്ളത കൊണ്ട
കുത്തി, ഒരു കാളയെ കളിപ്പന്തുപോലെ മേല്പോട്ട എറിവാൻ
പ്രയാസമില്ല. എങ്കിലും കോപിക്കാതെ ആരെയും ഉപദ്ര
വിക്കയില്ല, ഇന്ദ്യായിൽ ഉള്ള കാണ്ഡാമൃഗത്തിന്ന, ഒന്നര ക
നം ഉള്ള തോൽ ഉള്ളതും, പുറമൊക്കെയും ചുളുവായിരിക്കുന്നു,
കാലുകളിൽ മുമ്മൂന്ന നഖം മാത്രമെ ഉള്ളു, പുല്ലും വെള്ളവും ഉ
ള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒറ്റയൊറ്റയായി കാൺകയും, ഇര തേടി
നടക്കുന്ന സിംഹം ഇവനെയും ആനയെയും കൂടി കണ്ടാൽ,
ആനയെമാത്രം ഉപദ്രവിക്കും. പന്നിയെ പോലെ ചെളിയിൽ
കിടക്കുകയും, മുരളുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ മദം ഇളകും,
൧൫൧൩ മാണ്ടിൽ, പൊൎത്തുഗാലിലെ രാജാവായ ഇമ്മാനു
വേൽ, റോമായിലെ പാപ്പായ്ക്ക അയച്ചിരുന്ന കാണ്ഡാ
മൃഗങ്ങൾ, കപ്പലിൽ വെച്ച മദമിളകി, കപ്പലിന്റെ നിര
കളെയും, ഉത്തരങ്ങളെയും ഉടച്ചുകളഞ്ഞു, കാണ്ഡാമ്രഗങ്ങ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/58&oldid=180269" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്