താൾ:CiXIV290-02.pdf/54

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൪൮

ലും കഴുത്തിലും എഴുന്ന മഞ്ഞ നിറമുള്ള രോമങ്ങൾ അവന്റെ
പ്രഭുത്വം ശോഭിപ്പിക്കുന്നു. ഇവന്റെ ആകൃതി, ഏകദേശം
കടുവായെ പോലെ തന്നെ, എങ്കിലും വണ്ണം തുലോം കൂടും.
വാലക്കുടത്തിൽ ഒരു മുള്ളുണ്ട, നാലാം വയസ്സിൽ, പുരുഷന
സ്കന്ധരോമങ്ങൾ ഉണ്ടായി, പൂൎണ്ണശരീരനായി. ശൂരനായ ഒ
രു മനുഷ്യനെ തന്റെ വാലാട്ടം കൊണ്ട നിലത്ത വീഴിക്കു
ന്നതു, ഇവന്ന കളി വേലകൾ ആകുന്നു. ഇര പിടിത്ത
ത്തിൽ സ്കന്ധരോമങ്ങൾ കുടഞ്ഞ, വാൽ ഉയൎത്തി, മിന്നുന്ന
കണ്ണുകൾ ഉരുട്ടി മിഴച്ച. നാലു കാലിന്മേൽ കുനിഞ്ഞു നിന്ന
ലറി, പതിനഞ്ച കോൽ ദൂരം ചാടും, ലാക്ക തെറ്റിപോയാൽ
നാണിച്ച പിൻ വാങ്ങും. പുലിയെ പോലെ ഇവൻ രക്ത
പ്രിയനല്ല. കാള, കുതിര, മാൻ, കാട്ടുപന്നി, മുതലായതിനെ
വളരെ കൊല്ലാതെ, വിശപ്പടക്കുവാൻ മാത്രം ഹിംസിച്ച
തിന്നും. നാറുന്ന വസ്തുക്കൾ അവന്ന വെറുപ്പ. രാത്രിയിൽ കാ
ഴ്ച അധികമായാൽ, പകൽ ഏറെ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല. കുതിര
യേക്കാൾ അധികം ഓട്ടം ഉള്ളതിനാൽ, അതിൽ രക്ഷപെടു
കയില്ല, ദൃഷ്ടിയോട ദൃഷ്ടി പതിച്ച, ഒരു തൂണു പോലെ നിൽക്കു
ന്നതിൽ മാത്രം രക്ഷകിട്ടും. സിംഹിക്ക ചിന പിടിച്ച നൂറ്റെട്ട
ദിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ, ഒന്നു മുതൽ ആറോളം പെറും, ഇവ
ൾക്ക പാതിവൃത്യവും ഉണ്ട. സ്കന്ധരോമം കറുത്തും, ശേഷം
പാടല വൎണ്ണമായും, ഒരു ജാതി പാൎശിയിലും, നന്നാ കറുത്ത,
എല്ലാ സിംഹങ്ങളിലും പൊക്കം ഏറിയ വേറൊരു വക, കാ
പ്രിയിലും കാണ്മാനുണ്ട.

പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിൽ സിംഹങ്ങളെ സ്വാധീനമാക്കി
യുദ്ധത്തിനു കൊണ്ടുപോയി. അജ്ഞാനികളായ റോമാരാജാ
ക്കന്മാർ, കളിക്കായിട്ട ചിലപ്പോൾ അറുനൂറോളം ഒരു രംഗ
സ്ഥലത്ത കൂട്ടി വിട്ട, ഇവരുടെ യുദ്ധം കൊണ്ട കൊല്ലിച്ച
വന്നിരുന്നു. കാഴ്ചക്കായിട്ട ലന്തനിലെ പ്രധാന ആയുധ
ശാലയിൽ, മുമ്പെ സിംഹങ്ങളെ വരുത്തി രക്ഷിച്ച വന്നിരു
ന്നു. ഒരു ദിവസം സിംഹത്തിന്ന ഒരു കറുത്ത നായെ ഭക്ഷ
ണത്തിന്നായിട്ട കൂട്ടിൽ എറിഞ്ഞപ്പോൾ, അതിനെ നക്കി,
സിംഹം ശോധന കഴിച്ച, ഘ്രാണിച്ച, തിരിച്ചും മറിച്ചും ലേ
ഹനം ചെയ്തു. ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ സിംഹം അതിനെ
തൊടാതെ ദൂരത്ത വാങ്ങി കണ്ണുകൊണ്ട നായെ ക്ഷണിച്ചു,
പേടിനീങ്ങിയപ്പോൾ മാംസത്തിന്നടുപ്പിക്കയും, തൊടുകയും
മറ്റും സിംഹപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട വളരെ ദിവസം കഴിയു
ന്നതിന മുമ്പെ, അവർ തമ്മിൽ അധികം സ്നേഹിച്ചു, എ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/54&oldid=180265" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്