താൾ:CiXIV290-02.pdf/51

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൪൫

റ, ദിക്കിൽ തീ പറ്റിക്കണം. ഇപ്പോൾ പുകയുന്ന തിരി വെ
ള്ളത്തിന്റെ മീതെ പിടിച്ചാൽ, പുക വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ
യിൽനിന്ന, തീ പറ്റിച്ചിരിക്കുന്ന ചൊവ്വ, പുറത്തോട്ട നീങ്ങു
കയും ചെയ്യും. ൟ രണ്ടു സാക്ഷികളാൽ, വേനൽക്കാലങ്ങളി
ൽ പകൽ സമയത്ത, തണുപ്പുള്ള കടലിൽ നിന്ന കരക്കോട്ട
കാറ്റ ഊതുന്ന കാരണം, ഇന്നത എന്നും, രാത്രി സമയങ്ങ
ളിൽ അധികം തണുപ്പുള്ള മലകളിൽനിന്ന, താണ നിലങ്ങ
ളിലേക്ക, കാറ്റ ഊതുന്നത ഇന്ന കാരണം എന്നും, നമുക്ക
കാണാം. ഇത കൂടാതെ കാറ്റ മാറി വീഴുന്നതിന, ചില കാര
ണങ്ങൾ ഉണ്ട: ഭൂമി പടിഞ്ഞാറനിന്ന കിഴക്കോട്ട സകല
നേരവും മറിയുന്നതകൊണ്ട, ഭൂഗോളത്തിന്റെ മദ്ധ്യചക്രത്തി
ന സമീപെ, ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കിഴക്കൻ കാറ്റ അധികം
ഊതുന്നതാകുന്നു. ആദിത്യൻ ഉത്തരായനത്തിന സമീപി
ക്കുമ്പോൾ, വടക്കു പ്രദേശങ്ങൾക്ക, ചൂട കൂടുകയും, തെക്കെ
സമുദ്രത്തിന, തണുപ്പ ഏറുകയും ചെയ്യുന്ന കാരണത്താൽ,
തെക്കൻ കാറ്റ അധികമായിട്ട ഊതി, കടലിൽനിന്ന മഴക്കാ
റുകൾ ഉണ്ടായി, ഉത്തരായനത്തിന സമീപെ ഉള്ള ദേശങ്ങ
ളിൽ, വൎഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത. ആറുമാസത്തെക്ക, ആദിത്യൻ
ഭൂഗോളത്തിന്റെ മദ്ധ്യചക്രത്തിന തെക്കോട്ട മാറുന്നതാക
ക്കൊണ്ട, കാറ്റുകളെ വടക്കു നിന്ന തെക്കോട്ട വലിക്കയും, ദ
ക്ഷിണായനത്തിന സമീപം ഉള്ള, രാജ്യങ്ങളിൽ വൎഷം ഉണ്ടാ
കയും, ഉത്തരായനത്തിൽ, വേനൽകാലവും ആയി തീരുന്നു.
കാറ്റ വല്യ കലശലായി ഊതുമ്പോൾ, ഒരു മണി നേരംകൊ
ണ്ട, നൂറു നാഴിക വഴി ഓടും; അതിനെ വിരോധമായി നിൽക്കു
ന്ന യാതൊരു വസ്തുവിനും, ഓരോ ചതുരചുവടിനിടയിൽ,
൫൦ റാത്തൽ ഭാരമായി തട്ടും; ൟ ഞെരുക്കം പെട്ടന്ന ഉണ്ടാ
കയും, ഒരു വശത്ത അധികമായി കൊള്ളുന്ന കാരണത്താൽ
മരങ്ങൾ ഭവനങ്ങൾ മുതലായ്ക, നശിച്ചു പൊകുന്നു. അഫ്രി
ക്കായിലെ വനങ്ങളിൽനിന്ന സാമിയെൽ എന്നും, സൈമൂ
ൻ എന്നും, ചില കാറ്റുകൾ ഉണ്ട; ഇവയിൽ മണൽ നീങ്ങി,
വഴിയാത്രക്കാർ മൂടിപൊകയും, വായുവിന്റെ ചൂടുകൊണ്ട,
വളരെ ജീവജന്തുക്കൾ ശ്വാസം മുട്ടി, ചാകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂ
മണ്ഡലത്തിന്റെ വടക്കും, തെക്കും മുനകളിൽ, സമുദ്രം കുളിരി
നാൽ ഉറച്ചിരിക്കകൊണ്ട, ബഹു കുളിരുന്ന കാറ്റ, എട്ടഎട്ട
മാസം ഊതുന്നു, ഇത, എത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒക്കയും നീ
ര ഉറക്കയും, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ മിക്കതും നാശം ഭവിക്കാ
തെ ഇരിപ്പാൻ, ദൂരദിക്കുകളിലേക്ക ഓടി പോകയും ചെ
യ്യും.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/51&oldid=180262" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്