താൾ:CiXIV290-02.pdf/42

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൬

ഗ്ലാണ്ടിലും സ്വീഡനിലും ഉണ്ട. ആണ്ടൊന്നുക്ക ഇംഗ്ലാണ്ടി
ൽനിന്ന തന്നെ അഞ്ച ലക്ഷം കണ്ടി ഇരിമ്പ ഉരുക്കി വില്പാ
റുണ്ട.

പാറകൾ, മണ്ണ മുതലായത.

ഭൂമിയുടെ ധാതുക്കളെ സൂക്ഷിച്ച നോക്കുന്നവൎക്ക, അഞ്ച
തരത്തിൽ കണ്ടെത്തപ്പെടും.

(൧ാമത.) മുന്തിയ പാറകൾ. ൟ പേര ഇങ്ങിനെ ചൊല്ലി
യിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാകുന്നു, ഇവയിൽ സൃഷ്ടി
ക്കപ്പെട്ട മറ്റ വസ്തുക്കൾ ഒന്നും ചേരാതെ, കടുപ്പം കൂടുന്നതും,
വിളയപ്പെട്ട മൂൎത്തികൾ കൂടിയതും, ഉച്ചത്തിൽ നില്ക്കുന്നതും
ആകുന്നു. ഭൂമിയുടെ കാതൽ ൟ മാതൃക പാറ ആകയും, ഇതി
ന്മീതെ ശേഷം വസ്തുക്കൾ ഒക്കയും, നിലനില്ക്കത്തക്കതായിട്ടു
ള്ള അടിസ്ഥാനം ആകുന്നു കരിങ്കല്ലും വെള്ളാറൻ പാറയും
ൟ തരത്തിൽ ഉള്ളതാകുന്നു.

(൨ാമത.) ഇടമദ്ധ്യെയുള്ള പാറകൾ, ൟ പാറ ഭൂമി രൂപമാ
യി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായതാകുന്നു എന്ന വിദ്വാന്മാർ ഊഹി
ച്ചിരിക്കുന്നു: അത എന്തെന്നാൽ, വിളയപ്പെട്ട ക്രമങ്ങൾ ഇ
തിൽ നല്ല തെളിവായി കാണുന്നതുകൂടാതെ, പൊന്ന, വെള്ളി
അയിര മുതലായത കൂടീട്ടും ഉണ്ട.

(൩ാമത) ഇളമയായുള്ള പാറകൾ, ഇവയിൽ പല മാതൃക
ക്കല്ലുകൾ വരിവരി ആയിട്ട നിരന്ന, വെള്ളത്തിൽ ഊറി ഉറ
ച്ച വരുന്നതും. ഇതിൽ അസ്ഥികൾ, കക്കാ, മരം, എല മുത
ലായതും കണ്ടുവരുന്നു, ൟ അംശത്തിൽ മണൽക്കല്ല യൂറോ
പ്പദിക്കിൽ തീകത്തിക്കുന്ന കൊൾ, ചുണ്ണാമ്പകല്ലുമുതലായത
കൂടാതെ; മുമ്പിലത്തെ രണ്ട അംശത്തിൽ ഉള്ള പാറഖണ്ഡ
ങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ തേഞ്ഞ ഉരുണ്ടപ്രകാരത്തിൽ കാണ്മാമാനുണ്ട

(൪ാമത.) എക്കൽമണ്ണ, ഇതിൽ ചരൽമണ്ണ, കളിമണ്ണ, എ
ക്കൽ മുതലായത ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മണ്ണുണ്ടാകുന്നതിന വാ
യുവും മഴയും വെയിലേറും, പാറകളിന്മേൽ തട്ടി കാലക്രമം
കൊണ്ട അതിനെ പൊടിച്ച, നീരൊഴുക്കോടെ താണ പ്രദേ
ശങ്ങളിലേക്ക കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നതാകുന്നു. ഒഴുക്ക നിരപ്പു
ള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക വരുമ്പോൾ, വെള്ളത്തിൽനിന്ന പൊടി
യായിട്ടുള്ളത താണുറച്ച, ഇതിനോട കൂടെ, ക്ഷയിച്ചുപോയ
മരങ്ങളും ശവങ്ങളും ചേൎന്ന, വിളയാഭൂമികളായി തീരുന്നു.

(൫ാമത.) അഗ്നി പൎവ്വതങ്ങളിൽനിന്ന പുറപ്പെടുന്നതും,
ഭൂമിക്കരളിന്റെ അകത്തെ ചൂടുകൊണ്ട മേൽഭാഗത്തോട്ട ഒഴു
കിവരുന്ന വസ്തുക്കളും ആകുന്നു. ഇവയിൽ ഉരുകിയ പാറക

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/42&oldid=180248" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്