താൾ:CiXIV290-02.pdf/41

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൫

പ്ലാറ്റിനാ ഇരിമ്പ ഉരുക്കുന്ന തീയിൽ മയം വരാത്തതും ആ
കുന്നു. ഏതാനും ലോഹാദികൾക്ക കാറ്റുകൊണ്ടാൽ കുറഞ്ഞ
നാശം ഭവിക്കയും, മറ്റെതാനും ഇരിമ്പിനെപോലെ തുരുമ്പ
പിടിച്ച ചേതം വരികയും ചെയ്യും. പാഷാണം ഒരു ലോഹാ
ദി ആകുന്നു. എല്ലാ ലോഹാദികളെക്കാൾ മനുഷ്യൎക്ക ഉപകാര
മുള്ളത ഇരിമ്പ ആകുന്നു, ഒരു റാത്തൽ ഇരിമ്പകൊണ്ട, മുന്നൂ
റ പൌനം വിലയുള്ള നാഴികമണിക്കും മറ്റും വേണ്ടുന്നു വി
ല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട: പാലങ്ങളും കപ്പലുകളും, പല
വിധെനയുള്ള ആയുധങ്ങളും, പാത്രങ്ങളും, പണിക്കോപ്പുക
ളും° ഇതിനാൽ ഉണ്ടാക്കിവരുന്നുണ്ട, പലലക്ഷം ആളുകൾ ഇ
രിമ്പ പണുത തങ്ങളുടെ കാലം കഴിച്ചുംവരുന്നു: ൟ ലോഹാ
ദിക്ക രണ്ടുപ്രകാരമുള്ള വിശേഷം കാണ്മാനുണ്ട, അയിര, കു
ഴിയിൽനിന്ന എടുത്ത ചുടുകമാത്രം ചെയ്താൽ, പണിക്കാരൻ
മുറികൾ പഴുപ്പിച്ച കൂട്ടി അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുകയും
; അയിര പൊടിച്ച ചുട്ടുരുക്കിയാൽ; കട്ടകൂടുകയും ൟ കട്ടകൾ
ഉരുക്കി അച്ചുകളിൽ പകൎന്ന വാൎപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആം.
ൟയം അധിക മയമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതും ആകുന്നു, ഇതിനെ
ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട കാറ്റുകൊള്ളത്തക്കവണ്ണം ഉരുക്കിയാൽ
ഒരു വെളുത്ത ചായമായി തീരുകയും, പാത്രം മൂടി ചുട്ടാൽ,
ൟയം ഒരു ചുവന്ന പൊടി ആയി തീൎന്ന, തുത്ഥം എന്നുവി
ളിക്കപ്പെടുന്നു. ചെമ്പ, ഒടിയാതെ പലകകൾ മാതിരിയായി
അടിപ്പാൻ കഴിയുന്നതാകകൊണ്ട, കപ്പലകളുടെ അടിവശ
ത്തും പുരപ്പുറത്തും ഏറ വെപ്പാറുണ്ട. രസം മുഖകണ്ണാടികൾ
ക്ക വെളുത്തീയവും ചേൎത്ത ചൂടോടെ വെക്കുകയും തന്നെയ
ല്ല: ഉപ്പിനോട കൂടെ വെപ്പുപൊടികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും, വി
ശേഷനിറമുള്ള ചുവന്ന ചായവും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ലോഹാദികളെ കണ്ടുകിട്ടുവാൻ അധികം പ്രയത്നങ്ങളും അ
പകടങ്ങളും ഉണ്ട. ഇരിമ്പ, ചെമ്പ, വെള്ളി, ൟയവും കിട്ടുവാ
നായിട്ട അഞ്ഞൂറും എണ്ണൂറും കോൽ താഴ്ച കുഴിക്കേണ്ടിവരും
ആ നിരപ്പിൽനിന്ന എല്ലാവശത്തോട്ടും ഗുഹകളായിട്ടു തീൎപ്പി
ച്ച ചെല്ലുമ്പോൾ ഇടിഞ്ഞ അകത്തോട്ട വീഴുകയും, പെട്ടന്ന
വെള്ളം ഇറങ്ങുകയും, ദുൎവായുക്കൾ പ്രവേശിക്കയും ചെയ്ത,
അധിക മനുഷ്യർ നഷ്ടം വന്നുപോകുമാറുണ്ട. പൊന്നും അ
തിൽ വിലയുള്ള ലോഹാദികൾ ആറ്റുമണലിൽനിന്നും വെ
ള്ളാറൻ പാറയുടെ ഇടയിൽനിന്നും എടുക്കപ്പെടുന്നതും, മിക്ക
പ്പോഴും പൊടിയായിട്ടും ചുരുക്കമായി കട്ടകളായിട്ടും കാണ
പ്പെടുന്നത ആകുന്നു. അധികമായിട്ടുള്ള ലോഹാദി ഇരിമ്പ
ആകുന്നു. ഭൂമിയിൽ എല്ലാടവും ഉള്ളതും പ്രത്യേകമായിട്ട ഇം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/41&oldid=180247" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്