താൾ:CiXIV290-02.pdf/38

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൨

കയും ചെയ്യും. ഇംഗ്ലണ്ടിനോട ചേൎന്ന അനേകം ദ്വീപുകൾ
ഉള്ളതു, രാജസ്ത്രീയുടെ അധികാരത്തിൽ അമ്മറിക്കായിൽ പ
ടിഞ്ഞാറെ ഇന്ദ്യാ എന്ന പറയപ്പെടുന്ന ദ്വീപുകളും; ജലപ്ര
ളയത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അലച്ചിലിനാൽ തിരിയപ്പെട്ടതാ
കുന്നു എന്ന, പറവാൻ ഇടയുണ്ട. അത എന്തെന്നാൽ ഓ
രോ കരയിലെ മണ്ണും പാറയും മറുകരയോട ചേൎന്നിരുന്ന
പ്രകാരം, മുറിമുറിയായിട്ട കാണുകയും വെള്ളത്താൽ തേഞ്ഞ
പൊട്ടി മാറിയിരിക്കുന്ന ഭാവങ്ങളും കാണുന്നു. എല്ലാ ദ്വീപുക
ളിൽ, വലിയവ ൟ മാതിരി ഉള്ളവ ആകുന്നു, എങ്കിലും എ
ല്ലാറ്റിലും വിശേഷപ്പെട്ടതും അധികം എണ്ണമായിട്ടുള്ളതും
ഇനിയും പറവാനിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ അയനങ്ങൾക്ക അ
കത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ശീതമുള്ളവ ആകകൊണ്ട, ഇതിൽ
ശേഷം അംശങ്ങളെക്കാൾ ജീവജന്തുക്കൾ ഉള്ളവയാകുന്നു
ൟ ജന്തുക്കളിൽ ഒന്ന സൂചിമുനയോളം വലിപ്പം മാത്രമെ ഉ
ള്ളു എന്നുവരികിലും, അവയുടെ പെരുപ്പം കൊണ്ട ഏറ പ്ര
ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിവരുന്നു. കൊച്ചിയിൽനിന്ന വടക്കു പ
ടിഞ്ഞാറ തെക്കുവരെ, ലക്ഷദ്വീപുകളും, മാൽദ്വീപുകളും എന്ന
പറയപ്പെടുന്നത, ൟ മാതിരി ഉള്ളവയാകുന്നു. സമുദ്രങ്ങളിൽ
ഇവ അനേകം ഉണ്ട, ചിതൽപ്പുറ്റ മണ്ണിൽനിന്ന പണിത
മേല്പോട്ട പൊങ്ങുന്നതുപൊലെ, ൟ മൃദുവായിട്ടുള്ള ജന്തുക്കൾ
പല ആയിരം കൊൽ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽനിന്ന, പ
വിഴക്കല്ല തന്റെ കൂടായിട്ട, വട്ടത്തിൽ ചിറപൊലെ പണി
ത മേൽനിരപ്പുവരെ വന്ന, അവിടെ നിൎത്തും. ൟ ചിറകളി
ന്മേൽ, മണലും മണ്ണും തടഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ കാഫലങ്ങൾ ഒ
ഴുകി പിടിക്കയും, പറവജാതികൾ കൂടുവെക്കയും, ഒടുക്കും മനു
ഷ്യർ വന്ന പാൎക്കയും ചെയ്യുന്നു. തെക്കെ സമുദ്രം ഇങ്ങിനത്ത
ചിറകളും ദ്വീപുകളും കൊണ്ട നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചിലത എ
ട്ടും പത്തും നാഴിക വിസ്താരമുള്ളതും, ഏറ ആളുകൾ പാൎത്തു
വരുന്നതും ആകുന്നു: മിക്കയെടത്തും നല്ല വെള്ളവും തെങ്ങും
കയിതയും ഉള്ളതാകകൊണ്ട, അനേകം ഭടാചാൎയ്യക്കാർ ഇവ
യിൽ പാൎത്ത തങ്ങളുടെ കാലം കഴിച്ചുവരുന്നു; ഏതാനും ദിക്കു
കളിൽ ക്രിസ്തു മതം ശീലിച്ചവരികകൊണ്ട വെള്ളക്കാരുടെ പ
ഠിത്വങ്ങളും കൂടെ പഠിച്ച അവരുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചും, സൌ
ഖ്യമായിട്ട പാൎത്തുംവരുന്നു.

സമുദ്രം.

ആദിയിങ്കൽ വെള്ളംകൊണ്ട ഭൂമി മുഴുവനും മൂടിയിരുന്നു;
ദൈവം കല്പിച്ചപ്പോൾ കരകൾ പൊങ്ങി ഉറച്ച, വെള്ളങ്ങ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/38&oldid=180244" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്