താൾ:CiXIV290-02.pdf/37

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൧

ള്ള വസ്തു ഇന്നദിക്കിൽ ഉണ്ടെന്ന നിശ്ചയിച്ച, കിണറ മാന്തു
ന്നപ്രകാരത്തിൽ കീഴ്പോട്ട മണ്ണ തുരന്ന ചെല്ലും; അന്വെഷി
ക്കുന്നത ഉള്ള നിരപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, ഇടത്തോടും വല
ത്തോട്ടും മുറികൾ വെട്ടി; ബലത്തിന തൂണുകളെ നിൎത്തി ര
ണ്ടും മൂന്നും നാഴിക അകലത്തിൽ കടക്കയും ചെയ്യും. ഇങ്ങി
നെ കംബേർലാണ്ട അംശത്തിൽ, കടലിന്റെ കീഴെ, ഒരു
നാഴിക അകലത്തിൽ അധികം, തുരന്ന പോയിരിക്കുന്നു, തി
രകളുടെ അലൎച്ച കേൾക്കുക തന്നെയുമല്ല, ഓരുവെള്ളം അക
ത്തോട്ടു ഒലിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ട, മുങ്ങാതെ ഇരിപ്പാനായി
ട്ട ആവി സൂത്രങ്ങൾ എല്ലായ്പോഴും വെള്ളം വറ്റിച്ചുംകൊണ്ട
വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ കോറൻപോൽ അംശത്തിൽ കടലിന്റെ
കീഴെ അനേകം ദിക്കുകളിൽനിന്ന വെളുത്തീയം എടുത്തുവരു
ന്നുണ്ട.

ദ്വീപുകൾ.

ഇവ അശേഷം വെള്ളംകൊണ്ട ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന കരയു
ടെ ഖണ്ഡങ്ങൾ, പല കാരണത്താൽ ഉണ്ടായി വരുന്നത
ആകുന്നു. ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി വലിയ കരയിൽനിന്ന പൊട്ടി
നീങ്ങി കടലിലോട്ട വീണ, ചെറിയ ദ്വീപുകളായിട്ട ഉണ്ടാകു
ന്നവയും ഉണ്ട. സമുദ്രത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന, പുകയും ചൂ
ടും പുറപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം, അധികം ആഴമായുള്ള ദിക്കുക
ളിൽ പെട്ടന്ന കര കാണുകയും, മലയായിട്ട പൊങ്ങി അഗ്നി
പൎവ്വതമായിട്ട കാണുന്നതും ഉണ്ട. ഇവ വന്നതുപോലെ ത
ന്നെ, ചിലപ്പോൾ കാണ്മാൻ വഹിയാതെ തീരുമാനം മുങ്ങി
പൊയ്ക്കളകയും ചെയ്യും; ചില കായലുകളിലും ഉൾക്കടലുകളി
ലും, വിറക. വേഴം താമരപൂവിന്റെ തണ്ട മുതലായതും കൂടി
ചേറു പറ്റി, പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും പറ വിത്തുപാട നിലമാ
യി കാറ്റിനാൽ നീങ്ങപ്പെട്ട, ക്രമേണ വൃക്ഷങ്ങളും കിളുത്ത
ഏതാനും കര പിടിച്ച ഉറച്ചുവരികയും, മറ്റു ചിലത ഉറയ്ക്കാ
തെ ഇരുന്നാലും സസ്യങ്ങൾ നടുകയും, കന്നുകാലി തീറ്റത്ത
ക്കവണ്ണം ഘനം പിടിക്കയും ചെയ്തുവരും. ഇന്ദ്യായിലെ വട
ക്കെ പ്രദേശത്തിൽ കാശ്മീയർ എന്ന വയലിലും, വടക്കെ അ
മ്മറിക്കായിൽ മെക്സിക്കൊ എന്ന പട്ടണത്തോടുചേൎന്ന കായ
ലുകളിലും, ഇങ്ങിനത്ത ദ്വീപുകൾ അനേകം ഉണ്ട. ഇവയി
ലുള്ള മണ്ണ, നല്ലതാകൊണ്ട, അവിടത്തെ കുടിയാനവന്മാ
ർ ഇവയിൽ തോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല; കേൾക്കുന്നവ
ന്ന ആശ്ചൎയ്യം തോന്നും, എങ്കിലും, ബോധിക്കുന്ന ദിക്കിലേ
ക്ക തോട്ടക്കാർ ൟ ചെറിയ ദ്വീപുകളെ നീക്കി കൊണ്ടുപോ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/37&oldid=180243" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്