താൾ:CiXIV290-02.pdf/35

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൯

ഇടം ആഴം കുറയുന്നതുമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം
സമുദ്രത്തിൽ വലിയ എക്കൽ ചിറകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട. ഇതി
നാൽ ൟ നദികളിൽ കപ്പലുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന പ്രയാ
സംതന്നെ ആകുന്നു. എന്നാൽ സമുദ്രത്തിലേക്ക കൊണ്ടുപോക
പ്പെടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ സംഖ്യയിൽ മൂന്നിരട്ടി അതിൽ
നിന്ന പുകയാവിയാൽ എടുക്കപ്പെട്ട, ഉണങ്ങിയ ദേശത്തി
ലേക്ക ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പ്രധാനമായ നദികളുടെ
നാഴികനീളം.

ഇന്ദ്യായിൽ
ഇന്ദുസ. - - - - - - - - - - ൧൭൦൦
ബ്രഹ്മപുത്ര. - - - - - - - - ൧,൬൫൦
ഗംഗ. - - - - - - - - - - - - ൧൫൦൦
ഇരുവടി. - - - - - - - - - - ൧൨൦൦
ഗൊദാവരി. - - - - - - - - ൮൫൦
നെർമട. - - - - - - - - - - ൭൦൦
കൃഷ്ണാ. - - - - - - - - - - - ൭൦൦
മഹാനദി. - - - - - - - - - ൫,൫൦
കാവേരി. - - - - - - - - -- ൪൭൦
തപ്തി. - - - - - - - - - - - - ൪൬൦

ലോകത്തിലെ മറ്റ ൧൦ നദികൾ.

വടക്കെ അമ്മറിക്കായിൽ മിസിസിപ്പി - - - - ൪൦൦൦
തെക്കെ അമ്മറിക്കായിൽ അമസൊൻ. - - - ൩,൮൪൦
എജിപ്തിൽ നീൽ. - - - - - - - - - - - - - - ൩൩൦൦
ചീനത്ത യാൻറ്റ്സികിയാങ്ങ. - - - - - - - ൩,൧൮൦
അപ്രിക്കായിൽ നൈജെർ. - - - - - - - - - ൨൨൦൦
തുൎക്കിയിൽ എവുപ്രാത്തെസ. - - - - - - - - ൧൬൦൦
യൂറൊപ്പിൽ ഡാന്യൂബ. - - - - - - - - - - - ൧,൮൨൬
ഇംഗ്ലാണ്ടിൽ തെയിമ്മസ. - - - - - - - - - ®൨൧൫
ജർമനിയിൽ റയിൻ. - - - - - - - - - - - - ൮൫൦
കനഡായിലെ സെന്തലൊറെൻസ - - - - ൧,൧൮൦

മനുഷ്യരാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഗുഹകൾ.

ഭൂമിയിൽ പല പ്രകാരത്തിൽ ഗുഹകൾ ഉണ്ടായി വരു
മ്പോൾ, പുര വയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പെ മഴയും കുളിരുള്ള കാലങ്ങ
ളിൽ, മനുഷ്യർ സൌഖ്യത്തിനായിട്ട ഇവയിൽ കേറി പാൎക്കു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/35&oldid=180241" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്