താൾ:CiXIV290-02.pdf/33

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൭

രങ്ങൾ, ചില മലകളിൽ അടഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ, ഉള്ളിലുള്ള
അഗ്നി, പാറകൾ ഉരുകി, ആവികൾ വീൎത്ത കുമളച്ച, പുറ
പ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ശക്തി കാണിക്കുമ്പോൾ അത്രെ,
ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നത, എന്ന വിദ്വാന്മാർ പറഞ്ഞുവരുന്നു. മുൻ
പറഞ്ഞ ദ്വാരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നത വരെ, മലകൾ പൊട്ടു
കയും നദികൾ ഉണങ്ങിപോകയും, പൊങ്ങിയ നിലങ്ങൾ
താഴുകയും, സമുദ്രം കോപിച്ച കരെക്ക അടിക്കയും, പുറകോട്ട
മാറി പോകയും ചെയ്യും. മേൽപറഞ്ഞ ദ്വാരങ്ങൾ അഗ്നിപ
ൎവ്വതങ്ങൾ എന്ന പറയപ്പെടുന്നത, തുറക്കപ്പെടുന്ന ഉടനെ,
ശേഷം ഭൂമിക്ക സാവധാനം വന്ന, ദ്വാരത്തിൽനിന്ന ഉരു
കിയ പാറയും അഗ്നിയും പുറപ്പെട്ടുതുടങ്ങും. ഇംഗ്ലാണ്ടിലെ
രാജസ്ത്രീയുടെ അധികാരത്തിലുള്ള, ജമേക്കാ എന്ന ദ്വീപിൽ,
ഏകദേശം ൮൦ വൎക്ഷം മുമ്പെ പോൎട്ടറോയാൽ എന്ന പട്ടണ
വും അതിലുള്ള ആളുകളും ഭൂകമ്പത്താൽ മുങ്ങി ഇപ്പോൾ ൩൦
അടി വെള്ളത്തിൻകീഴെ കിടക്കുന്നു. തെക്കെ അമ്മറിക്കായിൽ
൧൫ വൎഷം മുമ്പെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി, കടപ്പുറത്തെ നിലങ്ങ
ൾ അത്രയും ൧൮ അടി പൊങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഹിമാലയം പ
ൎവതങ്ങളിലും, റോമായിക്ക സമീപെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും മ
റ്റും; അഗ്നിപൎവതങ്ങൾ വളരെ ഉണ്ടാകകൊണ്ട, ഭൂമി കുലു
ങ്ങാതെയും, കല്ലുകൊണ്ട പണിയപ്പെട്ട ഭവനങ്ങൾ പൊട്ടുക
യൊ വീഴുകയൊ, ചെയ്യാത്ത ആഴ്ച, ചുരുക്കം തന്നെ ആകു
ന്നു. മശിഹാകാലം ൧൮൮൩മാണ്ടിൽ തുൎക്കിക്കാരുടെ ദേശത്തി
ന്ന ഇതിനാൽ വളരെ നാശങ്ങൾ ഭവിക്കയും ചെയ്തു.

ഗുഹകൾ.

പലപ്രകാരമായിട്ട കാണപ്പെടുന്നു. ഇവ ഉണ്ടാകുവാനു
ള്ള കാരണവും പല പ്രകാരം ആകുന്നു. കുമ്മായകല്ലിലും മറ്റ
എളുപ്പമായിട്ടുള്ള പാറകളിലും കാണുപ്പെടുന്നത, മിക്കപ്പോഴും
വെള്ളമൊഴുക്കിനാൽ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാകുന്നു. പണ്ടെയു
ള്ള കാലങ്ങളിൽ, നീരുറവിനാൽ പാറകൾ പൊട്ടി അരികുക
ൾ തേഞ്ഞ പിളൎപ്പ നീളമായി കാലക്രമംകൊണ്ട, അധിക വ
ലിപ്പമുള്ള. ഗുഹകളായിട്ട തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള
തിൽ ഇംഗ്ലാണ്ടിലും മറ്റ ഏതാനും ദിക്കുകളിലും, രണ്ടും മൂന്നും
നാഴിക നീളമായിട്ടുള്ളതിൽ, ചില തൂണുകളും മിന്നുന്ന കല്ലു
കളും ചില വിശേഷ കാഴ്ചകളും കാണ്മാനുണ്ട. ഇതിൽ ചില
പ്പോൾ മൃഗജാതികൾ പാൎത്തിരുന്നപ്രകാരത്തിൽ അസ്ഥിക
ൾ മുതലായത വളരെ ഉണ്ട. ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മല
കൾ പിളൎന്ന ഗുഹകൾ ഉണ്ടായാൽ മിക്കപ്പോഴും പൊക്കംകൂടി


D 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/33&oldid=180238" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്