താൾ:CiXIV290-02.pdf/24

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൮

താകുന്നു. ൟ ദേശത്തിലെ പുഞ്ചക്കണ്ടങ്ങൾ, ഏകദേശം
൭൫൦ ചതുരനാഴികയും, മേച്ചിൽസ്ഥലങ്ങൾ, ൨൦൦൦ ചതുരനാ
ഴികയും, തോട നദികൾ മുതലായ്ത ൧൬൦ ചതുര നാഴിക
യും ചേരിക്കലും തെങ്ങും പന മുതലായ തോട്ടങ്ങളും കൂടെ
൧൪൭൦ ചതുരനാഴികയും, ശേഷം ഒക്കെയും കാടും കാനനവും,
ആയി തീൎന്നിരിക്കുന്നു. കരപ്പറത്തുനിന്ന ൨൫നാഴിക അക
ലം ഉള്ള ദിക്കിൽ, മനുഷ്യർ ചുരുങ്ങിയും, മൃഗജാതികൾ അ
ധികമായിട്ടും കാണുന്നതാകുന്നു: എങ്കിലും വലിയ കാനന
ങ്ങളിൽ കൂടെ ചില കിണറുകളും, പുരയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങ
ളും കാണ്മാനുണ്ട. ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവിതാംകോട സംസ്ഥാ
നം, പണ്ട കേരളദേശത്തിലെ, ഒര അംശം ആയിരുന്നു. ഇ
തിലെ ഭൂമി ഒക്കയും നമ്പൂതിരിമാൎക്ക പകുതിചെയ്യപ്പെട്ടു. ഏ
താനും സ്ഥലങ്ങളിലും വാരം ഇപ്പോഴും അവൎക്ക കൊടുക്കപ്പെടു
ന്നു. കേരളരാജ്യത്തിലെ ഒടുക്കത്തെ രാജാവ ചേരമാൻപെ
രുമാൾ, തന്റെ ദേശത്തിലെ അധികാരം, തന്റെ മക്കൾക്ക
പകുതി ചെയ്താറയും, നമ്പൂതിരിമാർ ഇവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരാ
യ ന്യായകൎത്താക്കന്മാരായിട്ട, നടന്നവന്നു എന്നും; രാജാക്ക
ന്മാരെ പടയുടെ നാഥന്മാരായിട്ട മാത്രമെ വിചാരിച്ചുള്ള എ
ന്നും, തോന്നുവാൻ എട ഉണ്ട. ചേരമാൻപെരുമാളിന മുമ്പെ
ഉണ്ടായിരുന്ന ൧൮ രാജാക്കന്മാരുടെ കഥ കേരളൊല്പത്തിയി
ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നസ്രാണിമാപ്പിളമാരുടെ തലവനാ
യിരിക്കുന്ന കിനായി തോമ്മാ, ക്രിസ്തുകാലം ൩൪൫ാമാണ്ട,
കപ്പൽവഴിയായി വന്ന, കൊടുങ്ങല്ലൂര ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, ചേ
രമാൻപെരുമാള കേരളദേശത്തിൽ രാജ്യഭാരം ചെയ്തവരുന്ന
പ്രകാരം കെൾവിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തിനരി,
കെ തിരുവിതാംകോട എന്ന പറയുന്ന ദേശത്ത, പാൎത്തുവ
ന്ന മുപ്പത രാജാക്കന്മാരുടെ എണ്ണം നമുക്ക കിട്ടിയിരിക്കുന്നു;
ഇവരെ കുറിച്ച വിവരമായിട്ട ഏറെ ഇല്ല, എങ്കിലും ൧൪ാമ
ത്തെ തമ്പുരാനായ രെവിവൎമ്മരാജാവ, നഞ്ചനാട്ട കാൎയ്യാദിക
ൾ നടത്തിച്ച വന്ന ഒരു കൊറവൻ പ്രഭുവിനെ, ക്രിസ്തുകാ
ലം ൧൬൦൪ാമാണ്ട, ജയിച്ച. അവന്റെ ദേശം കീഴടക്കുകയും
ചെയ്തു. ൧൭൪൨ാമാണ്ട, വഞ്ചിമാൎത്താണ്ഡ രാജാവ, കായങ്കു
ളവും അതിന്റെ ചുറ്റുംഉള്ള ദേശവും, കീഴടക്കുകയും, പിന്ന
ത്തെ വഞ്ചിബാല രാജാവ, ലെന്നൊയി എന്ന ലെന്തക്കാര
ൻ, ഏതാനും പട്ടാളക്കാരെ കബാത്ത പടിപ്പിച്ച കാരണത്താ
ൽ, തെക്കും കൂറ, വടക്കും കൂറ, രാജാക്കന്മാരെയും, അമ്പലപ്പുഴ
ഗ്രാമത്തിലെ നമ്പൂതിരിമാരെയും കൂടാതെ പെരുമ്പടപ്പിൽ ത
മ്പുരാന്റെ തെക്കെദേശം, ഒക്കെയും പിടിക്കയും ചെയ്തു. ൟ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/24&oldid=180228" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്