താൾ:CiXIV290-02.pdf/18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൨

നുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുക്കന്മാർ എല്ലാവരും അവരവ
രുടെ കിരീടങ്ങൾ ധരിച്ച "ദൈവമെ രാജസ്ത്രീയെ രക്ഷ
ക്കേണമെന്ന" ആൎപ്പവിളിക്കയും ചെയ്യുന്നു. പല കാൎയ്യങ്ങളെ
യും നടത്തിക്കുന്നതിന, ദിവാന്മാരെയും പ്രധാന ജഡ്ജിക
ളെയും പട്ടാളവും പടക്കപ്പലുകൾ വിചാരക്കാരെയും, രാജ
സ്ത്രീ നിശ്ചയിച്ച ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അവർ ചെയ്യുന്നതി
ന്റെയും ചിലവഴിക്കുന്നതിന്റെയും കണക്ക, പാർല്യാമെ
ന്തിനെ ബോധിപ്പിക്കയും വെണം. ൟ മന്ത്രികളും, മറ്റുള്ള
ഏതാനും ആളുകളും, കൌൻ്സൽ എന്ന വിളിക്കപ്പെടുകയും എ
ല്ലാവൎക്കും ആപ്പിൽഗോടും രാജസ്ത്രീ, മുഖ്യാധികാരസ്ഥലമാ
യിട്ട നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പാപ്പാ.

ൟ വാക്കിന്റെ അൎത്ഥം ഗേക്കഭാഷയിൽ പിതാവ എ
ന്നും, പണ്ടെ എല്ലാ മേല്പട്ടക്കാൎക്കും വിളിച്ചുവരുന്നതും പ്ര
ത്യേകം ഇപ്പോഴും റോമാക്കാതൊലിക്കാ പള്ളിയുടെ പ്രധാനി
യായിരിക്കുന്ന റോമ്മായിലെ ബിഷോപ്പിന, വിളിക്കപ്പെട്ട
തും ആകുന്നു. റോമ്മായിലെ രാജാക്കന്മാർ പണ്ടെ അറിയപ്പെ
ട്ട ഭൂലോകം ഒക്കെയും ഭരിച്ചുവരുമ്പോൾ, ക്രിസ്ത്യാനിക്കാരായി
തീൎന്നതിന്റെ ശേഷം, മിശിഹാകാലം ൩൩൭ൽ അവരുടെ
പ്രധാന നഗരികളുടെ വലിപ്പപ്രകാരം, റോമ്മായിലെ ബി
ഷോപ്പിനെ ഒന്നാമനും, കൊൻസ്താന്തിനൊപ്പിളിലെ രണ്ടാ
മനും അലക്സന്ത്രിയായിലെതും അന്തിയൊഹയിലേതും മൂ
ന്നാമനും, നാലാമനുമായിട്ട സ്ഥാനികളാക്കി വെവ്വേറെ അ
ധികാരം കൊടുക്കയും ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെ ഇവൎക്ക പാത്രിയൎക്കി
സന്മാര എന്നും പേർവിളിച്ചു. റോമ്മാരാജ്യം പല രാജ്യങ്ങളാ
യിട്ട ചിന്നപ്പെട്ടതിന്റെശേഷം പ്രാൻ്സ രാജാവിന്റെ ദിവാ
നിജി ആയ പെപ്പിൻ തന്റെ യജമാനനോടുള്ള മത്സരത്തി
ൻ റോമ്മായിലെ ബിഷോപ്പ അവന സഹായിക്കയാൽ, ചി
ല ചെറിയ ദേശങ്ങൾ പാപ്പായിക്ക ഇനാമായിട്ട കിട്ടി. പെ
പ്പിന്റെ മകൻ ൮൦൦ ആമതിൽ റോമ്മായും അതിനു ചുറ്റുമു
ള്ള ദേശവും പാപ്പായിക്ക കൊടുത്ത, ജർമനിയുടെ എമ്പ്ര
ദോർ എന്ന സ്ഥാനപ്പേർ വാങ്ങിക്കയും ചെയ്തു. ൧൦൭൩ൽ പാ
പ്പാ ആയിരുന്ന വലിയ ഗ്രീഗറി, റോമാമതത്തിൽ ചേൎന്ന
രാജാക്കന്മാൎക്ക എല്ലാവൎക്കും, അയാൾ മാത്രം അധികാരവും
സ്ഥാനവും കൊടുക്കാവു എന്ന തുടങ്ങിയാറയും, ൟ അധികാ
രം പാപ്പായിക്ക ഉണ്ടെന്ന ഒരു ദേശക്കാരപൊലും സമ്മതി
ച്ചിട്ടും ഇല്ല. പാപ്പാമാൎക്ക മേൽപറഞ്ഞ തനതായിട്ടുള്ള ദേശ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV290-02.pdf/18&oldid=180222" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്