താൾ:CiXIV284.pdf/96

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൪൫

ആവാരീ - പിന്നെയൊ - എല്ലാം ഒരു കീടയത്രെ ദൈവം മനുഷ്യ
രെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ദെവഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യരിലും കാണും - മനു
ഷ്യർ തന്നെ ദെവകളെ ഉണ്ടാക്കും ദിക്കിൽ തങ്ങളുടെ ഗുണ
ദൊഷങ്ങളെ അവരിലും ആരൊപിക്കും - എന്ത ഒച്ച കെൾ്ക്കുന്നു
എല്ലാ പാവകളും തമ്മിൽ പിണങ്ങുന്നു - ദെവതകൾ അയ്യൊ നമു
ക്ക ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല എടൊ ബ്രഹ്മൻ - അവൻ കെൾ്ക്കുന്നില്ല - അ
ല്ലയൊ വിഷ്ണൊ അവൻ ഒടിപ്പൊയി ഹൊ ഗംഗാരാമരെ ര
ക്ഷിക്കെണമെ

ഗംഗ - രാമരാവണന്മാരെ നില്പിൻ കൌരവ പാണ്ഡവന്മാരെ സ്വസ്ഥ
രായിരിപ്പിൻ

രാമൻ - ഞാൻ ചത്താലും നിന്നെ വിടുക ഇല്ല

ഗംഗ - പാവകളെ ചെവികെൾ്ക്കുന്നില്ലയൊ ഭ്രാന്ത പിടിച്ചുവൊ ഇനി
യും ശബ്ദിച്ചാൽ ഞാനടിക്കും

ഊരാളി - നല്ല തമാശ എത്ര മറിച്ചൽ - അവൻ തല്ലുന്നു ഹൊ

അമ്പൂട്ടി - ഇന്നലെ ഇതു പൊലെ തന്നെ സിപ്പായികളുടെ കുട്ടികൾ്ക്കു
കഠൊരമായ അടിപിടി ഉണ്ടായി

മാച്ച - ഗംഗാരാമരെ ഞാനും തുണ നില്ക്കട്ടെ അടി അട എടാ പാ
പാവകളെ ഇപ്പൊൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ വലിയവരായി ഹാ ഹാ

ചെട്ടി - തിര വീണു കളിചലൊ

ജനങ്ങൾ - ഹ ഹ ഹ മാച്ചാൻ വിടാതെ തച്ചു തകൎക്കുന്നു കെൾ്പിൻ

പാതിരി - അല്ലയൊ മലയാളികളെ നിങ്ങളുടെ ദെവകൾ തമ്മിലും മ
നുഷ്യരൊടും ചെയ്യുന്ന ക്രിയകളെ വിചാരിച്ചാൽ അസഹ്യവും


6

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV284.pdf/96&oldid=187196" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്