താൾ:CiXIV284.pdf/27

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൩

ശാസ്ത്രി - ഒരൊരുത്തന്ന ഒരൊരുത്തി ഉണ്ടല്ലൊ ഭാഗവതരെ
ചലൊകളി നടക്കട്ടെ

ഗംഗാ - ഹൊ-മനു വരുന്നു. വൈവസ്വത മനുവെനമഃ

മാച്ചാൻ - ദൃഷ്ചാ ദെവാംസ്തഥായക്ഷാൻ ഗന്ധൎവ്വാനുരഗാംസ്തഥാ
ബ്രഹ്മാണം വിഷ്ണും ഈശഞ്ചസ്തുത്വാവന്ദനമാചരെ

ഗംഗ - ധൎമ്മ ശാസ്ത്രം ചമെച്ച മനു ഇവർ തന്നെ - ദെവകളെ എത്രയും
താഴ്മയായി വണങ്ങുന്നു

മാച്ചാൻ - ഒ ബ്രഹ്മണരെ പുറത്തു നില്ക്കരുതെ സന്തൎപ്പണത്തി
ന്നു നല്ല യൊഗം ഉണ്ടു - വരുവിൻ

ഗംഗ - നാലു ബ്രാഹ്മണർ വരുന്നു കൌപീനം ഉടുത്തവൻ ബ്ര
ഹ്മചാരി ശുഭ്ര വസ്ത്രം ധരിച്ചവൻ ഗൃഹസ്ഥൻ മരവുരി ഉ
ടുത്തവൻ വാനപ്രസ്ഥൻ ജടനീട്ടി കൃഷ്ണാ ജിനത്തെ കെ
ട്ടിയവൻ സന്ന്യാസി

ബ്രാഹ്മണർ - നമസ്ക്കാരം - ആജ്ഞാനുസരെണ എത്തി നില്ക്കുന്നു
മഹാഗുരൊ

മാച്ച - ഇങ്ങുന്നു അരുളിച്ചെയ്യും പ്രകാരം എല്ലാം അനുഷ്ഠിപ്പിൻ
ഋഷികളിൽ മരമനായ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പ്രീതി വെച്ചു
നിങ്ങളുടെ സുഖത്തിന്നായുള്ള ധൎമ്മത്തെ ഈ ജനം ബുദ്വീ
പിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു ഭദ്ര മസ്തു ഭഗവതെനമഃ

ബ്രഹ്മ - ശുഭമസ്തു ഭഗവതെ നമഃ

മാച്ച - ഒം ഭൂർ ഭുവഃ സ്വഃ തത്സവിതുർ വരെണ്യം ഭൎഗ്ഗൊദെവസ്യധീ
മഹീ-ധിയൊ യൊനഃ പ്രചൊദയാൽ-

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV284.pdf/27&oldid=187097" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്