താൾ:CiXIV284.pdf/23

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൯

ത്രം യാഗത്തിന്നു നല്ല മുഹൂൎത്തം

ഗംഗാര - കണ്ടൊ - മഹൎഷീ യാഗ സംഭാരങ്ങളെ വെക്കുന്നു

മാച്ചാൻ - ഞാൻ സാഹിത്യം ചെയ്യുന്നു - സ്ഥണ്ഡിലകുണ്ഡം സമി
ത്ത ദൎഭചൂതപത്രം തണ്ഡുലംതിലംജലം ആജ്യം ഈ യാ
ഗ സാധനങ്ങളെ വെക്കുന്നു

ആശാരി - യാഗം ആകുമൊ - അഗ്നിക്കു വെണ്ടിയ അരണിമ
രത്തെ നിങ്ങൾ മറന്നുവല്ലൊ

മാച്ച - രെ മൎത്യപ്പുഴുവെ വായി പൊത്തു നമ്മെപൊലെ ഉള്ള
വരൊടു ഇങ്ങിനെ പറയാമൊ - ഇതാ അരണിയാൽ അ
ഗ്നി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇരിക്കുന്നു കാൺ പുകയുന്നു ജ്വലി
ക്കുന്നു - അവിഘ്ന മസ്തു

അമ്പൂട്ടി - അപ്പാതീപ്പൊരി പാറുന്നു അഹ ഹാ

മാച്ച - യജ്ഞ ഭൃദ്യജ്ഞ കൃദ്യജ്ഞെയജ്ഞ ഭുഗ്യജ്ഞ സാധനം
യജ്ഞാന്ത കൃദ്യ ജ്ഞഗുഹ്യം അന്നം അന്നാദം ഏവച

ഊരാളി - ഇത എന്തു യജിനയജിന എന്നു കൂവുന്നു ഋഷിയവൎക
ളെ തീനൊക്കപ്പാ

മാച്ച - വിനഷ്ടൊഭവദുൎബുദ്ധെ ശീഘ്രം ത്വംവചനാന്മമ

ഊരാളി - മതി നിങ്ങളുടെ പണിനൊക്കുവിൻ

മാച്ച - അഗ്നയെസ്വാഹാ ഇന്ദ്രായാ സ്വാഹാ - പൂൎണ്ണാഹുതിയായ്തീ
രെണം - മംഗല വാദ്യാനിഭവന്തു - ആടുവാ

ആടു—ബെബെബെ

അമ്പൂട്ടി ചന്തു അയ്യൊ നമ്മളെ ആടിനെ കൊല്ലുന്നു


3

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV284.pdf/23&oldid=187088" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്