താൾ:CiXIV284.pdf/105

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫൩

ചെട്ടി - എനിക്കു വെണം അര ഉറുപ്പിക

ആചാരി - ഭാഗവതരെ കെട്ടൊ മാച്ചാനും ബ്രഹ്മാവും ഒരു ഉറുപ്പി
കെക്ക - ഇതാ കാല്ക്കൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു

ഗംഗ - ഈ വിഷ്ണു മദ്രാസി പണി നല്ല ബൊമ്മ - ൨ പണം

ചാലി - ആ ഗണപതിക്കു അര ഉറുപ്പിക തരാം - അതല്ല

ഗംഗ - രണ്ടും ൧ ഉറുപ്പികെക്ക തന്നെ വാങ്ങി കൊണ്ടു പൊസലാം
ഇപ്പൊൾ ശിവൻ അതാ ചെവിയിൽ വജ്രക്കല്ലുണ്ടു - മൂന്നു
ഉറുപ്പിക

ബ്രാഹ്മണൻ - എന്ത ഇവിടെ എന്തു നടക്കുന്നു

ഊരാളി - ദെവകളെ വില്ക്കുന്നു - ൧ ശിവനെ ൩ ഉറുപ്പിക-

ബ്രാഹ്മ - മൂൎത്തിയെതാ - ഇതാ ൩ ഉറുപ്പിക കള്ളനല്ല നല്ല സമ
യത്തിന്നു കിട്ടി - നെൎച്ചെക്കു വെക്കാം

വാണി - എനിക്ക ഒരു രാക്ഷസൻ വെണം ഭാഗവത

ഗംഗ - മധുവൊ കൈടഭനൊ ആരെ വെണ്ടതു

വാണി - മതുവൊ കൈടവൊനല്ല രാക്ഷസനെ വെണ്ടു വീട്ടിൽ
വന്നാൽ കുട്ടികൾ്ക്കായി വെണം പെടിപ്പിപ്പാൻ

ഗംഗ - ൧꠱ വെള്ളിക്കശ വരും

വാണി - മതും കൈടും രണ്ടും വാങ്ങാം അര ഉറുപ്പിക ഇതാ

ചന്തു - അപ്പാ വാൽ കൈയിൽ പിടിച്ച കുരങ്ങ എനിക്ക വെണം
ഒരു വെള്ളി ഉണ്ടു ഞാൻ വാങ്ങട്ടെ

ഗംഗ - മെത്തരമായ കുരങ്ങച്ചൻ - കൊണ്ടു പൊ

ഉപദെശി - സായ്പെ ഞാൻ വന്നു - എല്ലാം നന്നായി നടന്നു ദെവ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV284.pdf/105&oldid=187209" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്