താൾ:CiXIV280.pdf/400

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൯൪ ശാന്തി

വെദഭ്യാസരൂപമായുള്ളാനന്ദധൎമ്മത്തെയുമെപ്പെരുമറിയിച്ച സാന
ന്ദം യുധിഷ്ഠിരൻതന്നൊടുദെവവ്രതൻ നിൎമ്മലന്മനുബൃഹസ്പതിസം
വാദംകൊണ്ടുകൎമ്മണാംഫലസ്വരൂപത്തെയും പുനരപി കരുതിജ്ഞാന
സ്വരൂപത്തെയുമറിയിച്ചുപരമാത്മ സ്വരൂപമഖിലമരുൾ ചെയ്തുവാ
ഷ്ണെയൊപാഖ്യാനംകൊണ്ടുമൊക്ഷൊപായത്തെച്ചൊല്ലി വാഷ്ണെയ
നായകൃഷ്ണൻ തൻതിരുവുള്ളത്താലെ ജയമാംശുകാനുപ്രശ്നംകൊ
ണ്ടുപൂൎവ്വൊക്തങ്ങളായുള്ളമൊക്ഷധൎമ്മം വിസ്തരിച്ചറിയിച്ചഗാംഗെ
യനൊരൊതരമിതിഹാസങ്ങൾകൊണ്ടു സാംഖ്യമാം യൊഗത്തെയും
സംക്ഷെപീച്ചറിയിച്ചു ബുദ്ധിമാനായധൎമ്മപുത്രരാടഥഭിഷ്മർ വി
സ്തരിച്ചുചെയ്തുസാഖ്യയൊഗങ്ങളെല്ലാം സാധനഫലസ്വരൂപപ്ര
കാരങ്ങളൊടും സാധുലൊകാഢ്യനൊടും ഗാംഗെയനറിയിച്ച വന്ദിച്ചു
സാംഖ്യ യൊഗം തന്നിലെവിശെ ഷവും വസിഷ്ഠാകനാളാഖ്യജനക
സംവാദത്താൽപിന്നെയുംയാജ്ഞവല്ല്യ ജനകസംവാദത്താൽ തന്ന
ബുദ്ധപ്രബുദ്ധബുദ്ധ്യാമാനന്മാരുടെ ഭെദവുംസ്വരൂപവും സംക്ഷെ
പിച്ചറിയിച്ചു ബൊധിപ്പാനതുപിന്നെവിസ്തരിച്ചറിയിച്ചു തദനുദെ
വപ്രതന്ധൎമ്മജനൊടുശുക പതനംകൊണ്ടശുകൊല്പത്തിയു മറിയി
ച്ച ശ്രീവെരവ്യാസൻപൊക്കൽ നിന്നുശ്രീശുകനുള്ള കെവലജ്ഞാന
പ്രാപ്തികൊണ്ടുള്ള മൊക്ഷപ്രാപ്തി എന്നിവയറിയിച്ചനെരംപി
ന്നെയുംഭീഷ്മർമന്നവനായധൎമ്മനന്ദനറിയിച്ചു കുണ്ഠത നീക്കിപ്പി
ന്നെശ്രീമന്നാരായണിയം കൊണ്ടറിയിച്ചു പഞ്ചരാത്രിസിഡാന്തമെ
ല്ലാം നാനാസിദ്ധന്തമെല്ലാമെകനിഷ്ഠകൾതന്നെ താനുമെങ്കിലും
പ്രധാനം വെദങ്ങൾക്കതും ഉഞ്ഛവൃത്യുപാഖ്യാനം കൊണ്ടറിയിച്ചുഭീ
ഷ്മർ കിഞ്ചിൽസംശയംധൎമ്മനന്ദനനുണ്ടാകായ്വാൻ ഇങ്ങിനെചൊ
ല്ലിപതിനെട്ടുപൎവ്വങ്ങളിൽവെച്ചം ഗിയായിരുന്നൊശാന്തി പൎവ്വ
ത്തെയെല്ലാം തതതല്പൂൎവ്വഭാഗംകൊണ്ടുഭൂപാലധൎമ്മ മുത്തരഭാഗംകൊ
ണ്ടുമൊക്ഷധൎമ്മവുമെല്ലാംകെവലംബ്രഹ്മപ്രതിവാദ്യമാം ശാന്തിപ
ൎവ്വം കെവലംജ്ഞാനപ്രദമായിരിപ്പൊന്നാകയാൽ വെദാന്തപ്രകര ക
നെമത്യന്തംരഹസ്യമിതീദൃശംചൊല്ലീടുകിൽ നിന്ദിക്കംമഹാജനംചൊ
ല്ലരുതുപനിൎത്ഥ പാക്യാമമെല്ലാവനു മില്ലകില്ലതിനാൽ ഞാനിങ്ങി
നെചൊന്നെനെന്നു ചൊല്ലിനാൾകിളിമകൾമെലെട മിനിക്കഥ
ചൊല്ലവൻ വെണമെങ്കിലെന്നല്ലാംപറഞ്ഞിതു.

ശാന്തിപൎവ്വംസമാപ്തം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV280.pdf/400&oldid=185690" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്