താൾ:CiXIV280.pdf/366

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൬൫ സൌപ്തികം

ലദെവതയെ സംഗിച്ചീടിനദെവൻ മംഗീടാതൊരുപരമാനന്ദൻ
ശ്രീഗൊവിന്ദൻ ഇങ്ങിനെവൃകൊദരൻ തന്നെക്കൊണ്ടതുകാലം ദു
രിയൊധനൻതന്റെതുടയുംതച്ചുപൊട്ടിച്ചരിയൊഹരിയെന്നു കാണി
കൾചൊല്ലുന്നെരം കരുണാകരൻ കമലെക്ഷണൻകാമപ്രദൻ പരമ
പുമാൻപരമാത്മാവുപരബ്രഹ്മം ധൎമ്മസ്ഥാപനകരൻചിന്മയൻക
ൎമ്മസാക്ഷി ജന്മനാശാദിഹീനൻഭക്തജന്മാൎത്തിഹരൻ ധൎമ്മമാനസ
നായധൎമ്മജന്മാവിനൊടും നിൎമ്മലന്മാരായ്മെവുംമറ്റുള്ളജനത്തൊടും
കൈനിലപുക്കുദെവൻകൈതവമൂൎത്തികൃഷ്ണൻ കൈപിടിച്ചൎജ്ജുനാദി
വീരരൊടരുൾചെയ്തു ഐവരുംകൂടിനിങ്ങൾ പൊരികെന്നൊടുകൂടി
കൈവന്നുജയമെങ്കിലന്നിലംനീങ്ങീടെണംപൈശാചഭൂതപ്രെതപൂ
ൎണ്ണമാമടൽക്കളം കൈവെടിഞ്ഞിട്ടുവെണം രാത്രിയിലുറങ്ങുവാൻ
കൈവല്യംകഴൽതൊഴുതീടുവൊൎക്കരുളീടും ദൈവത്തെത്തുണയാക്കി
ക്കൊണ്ടവർകളുംപൊയാർ കൈവല്യമൂൎത്തിയൊടുംകൂടവെപാണ്ഡു
പുത്രൻധീരതയൊടും ചെന്നുഗൊമതിതീരംപുക്കാർമാരുതിയൊടുപൊ
രുതാതുരനായിവീണു പാരതിൽമരിയാതെകിടന്നസുയൊധനൻ ത
ന്നുടെയവസ്ഥകളൊടിച്ചെന്നറിയിച്ചു ഖിന്നതയൊടുദൂതനശ്വത്ഥാ
മാദിയൊടും അന്നെരംദ്രൊണജനുംകൃപരുംഭൊജൻതാനുംഒന്നിച്ചുവ
ന്നുദുരിയൊധനൻതന്നെക്കണ്ടു കാലൊടിഞ്ഞവനിയിൽ പ്രാണ
വെദനയൊടെ മാലിയനൊരുനൃപൻതന്നെക്കണ്ടവർകളും കാല
ദൊഷത്താൽവന്നതൊരൊന്നെപറെകയു മൊലൊലവീഴുംകണ്ണുനീ
രൊട്ടുതുടക്കയും അയ്യൊകാൺവിധിബലമെന്നെറവിലാപിച്ചു കയ്യല
ച്ചരചനെത്തടവിയിരുന്നുടൻ മെയ്യെടുത്തംഗത്തിംകൽചെൎത്തിതിൻ
പകരംനാംചെയ്യെണമെന്നുമിനികിംഫലമല്ലയായ്കിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന
തുനെരംഗാന്ധാരീതനയനുമക്ഷികൾതുടച്ചവർതങ്ങളൊടുരചെയ്തു ദു
ഷ്കൎമ്മവശാലിതുവന്നിതെന്നിരിക്കിലുംദുഃഖവുംചുരുക്കിഞാൻചൊൽ
വതുകെൾക്കവെണംമായത്താൽമരിച്ചിതുഭീഷ്മദ്രൊണാദികളും മായ
ത്താലെന്റെഊരുതകൎത്തുഭീമൻതാനും ന്യായത്തെനിരൂപിച്ചുനിങ്ങ
ളുമതിന്നൊരുപായത്താൽപ്രതിക്രിയ ചൊയ്യാമെങ്കിലൊചെയ്വിൻ
പ്രാണൻപൊമതിൻമുൻപെനിങ്ങളെകാണ്കമൂലം ആനന്ദമിനിക്കു
ള്ളിലെറ്റവുമുണ്ടായ്വന്നു നിങ്ങൾക്കുപരിഭവംചെൎത്തപാണ്ഡവർത
മ്മെനിങ്ങൾചെ ന്നൊടുക്കുവിനെതുമെവൈകിയാതെ എന്നുചൊല്ലി
യമന്നൻതന്നുടെദുഃഖംകണ്ടും തന്നുടെതാതൻതന്നെക്കൊന്നതുനിരൂ
പിച്ചുംതന്നുള്ളിൽനിരൂപിച്ചാനന്നെരമശ്വത്ഥാമാവിന്നിതുയൊഗ്യ
മെത്രെവെണ്ടുവൊന്നെന്നുനൂനം മന്നവശത്രുക്കളെക്കൊന്നുഞാൻ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV280.pdf/366&oldid=185656" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്