താൾ:CiXIV280.pdf/344

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൩൩൮ കൎണ്ണം

ഖിയായധനഞ്ജയനൊടും ശരമയാസാരംതുടങ്ങിപ്ലാവന കരന്മാ
രായിതുശിവശിവശിവ ദിനകരസുതശരകിരണങ്ങൾ ശമനംചെ
യ്യുന്നസുരപതിസുത ശരവരിഷങ്ങൾദഹിച്ചീടുംവണ്ണം എരിയുമസ്ത്ര
ങ്ങൾപൊഴിഞ്ഞുകൎണ്ണനും അരിഞ്ഞരിഞ്ഞവകളഞ്ഞുഫല്ഗുനൻ ചൊ
രിഞ്ഞാനംപുകൾപലതരത്തിലും രഘുവരനിശിചരവരസമ രണ
വിലൊകനകുതുകമൊടുടൻ ഇരുവരൊടുനെരൊരുവരില്ലെന്നു സുര
മുനിജനംപ്പുകഴ്ത്തീടുംനെരം കലശസംഭവതനയനാദരാൽ കലീപുരു
ഷനാകിയകുരുകുല പ്പെരുമാൾതന്നൊടുപറഞ്ഞിതെത്രയും പെരിക
ലാളിച്ചുവരികരചനീ പലഗുണങ്ങളൊടവനിയുംവാണു പലകാലം
വാഴ്കനൃപശിഖാമണെ മതിമതിരണമതിഭയംവരു മതിചതുരതകല
ൎന്നശൂരന്മാർ സുരവരദിനകരസുതന്മാരൊ ടൊരുവരില്ലനെർധനു
സ്സെടുത്തതിൽ പിഴച്ചീലെതുമൊരടവുകളാൎക്കു മൊഴിച്ചുപൊകയില്ലി
വരിരുവരും നിരക്കെണംപാണ്ഡുതനയന്മാരൊടി ന്നൊരിക്കലും
വൈരംനിനെക്കരുതിനി പിണക്കംനല്ലവരൊടുനന്നല്ലെതു മിണ
ക്കംവെണ്ടുവതവരൊടുനൂനം മൊഴിഞ്ഞതെന്തൊന്നുമുകുന്ദനെന്നാ
ല തൊഴിഞ്ഞുചെയ്കയില്ലവരറിഞ്ഞാലും തുണനാരായണനവർകൾ
ക്കെപ്പൊഴും പണിയുണ്ടൊപിന്നെജയിച്ചുകൊള്ളുവാൻ പടത്തല
വന്മാരിരുവരെയുംഞാ നടൽക്കളമതിൻനടുവിൽപുക്കുകൊ ണ്ടക
റ്റുവൻപക്ഷെപറഞ്ഞാലുമെന്നാൽ പകച്ചുപൊകാതെയിനിയുള്ള
കാലം അകക്കുരുന്നെറത്തെളിഞ്ഞുധൎമ്മജൻ നിനക്കുരാജ്യവുംപകു
ത്തുതന്നീടും ഉടപ്പമെറീടുമവ രുമായ്നന്നാ യടുത്തവണ്ണംമെദിനിയും
വാണുനി സുഖിച്ചിരിപ്പതിന്നുദിക്കമാനസം നശിക്കുമല്ലായ്കിലട
ലിൽനീതാനും രവിതനയനെവിജയൻകൊല്ലുമൊ രപജയമവന
കപ്പെടാതാനും ഗുരുസുതനിതുപറഞ്ഞതുനെരം കുരുപതിതാനുമവ
നൊടുചൊന്നാൻ അടുത്തതംപിതന്നുടെരുധിരത്തെ ക്കുടിച്ചതെങ്ങി
നെമറന്നീടുന്നുഞാൻ അവരുമായ്സുഖിച്ചവനിവാഴുവാ നവകാശംവ
ന്നാലതുപൊറുതിയൊ ഇനിക്കവരെയുമവർകൾക്കെന്നെയും മന
ക്കുരുന്നിൽതെറരുതറിഞ്ഞാലും പലവുമിത്തരംപറയുന്നനെരം വലരി
പുതനയനുമംഗെശനും പലവിധമസ്ത്രങ്ങളുംപ്രയൊഗിച്ചു ഫലം
വന്നീലെതുമതിന്നൊരുവൎക്കും വിജയൻപാവകശരമയച്ചതു വരു
ണാസ്ത്രംകൊണ്ടുതടുത്തുകൎണ്ണനും എടുത്തുപാൎജ്ജന്യമയച്ചുഫല്ഗുനൻ ത
ടുത്തുവായവ്യമതിനാലംഗെശൻ ഝടിതിപാൎവ്വതമയച്ചിതൎജ്ജുനൻ
തടുത്തുവജ്രാസ്ത്രമതിനാലംഗെശൻ പലദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളിരുവരുമൊ
പ്പം തുലിതന്മാരായിപ്രയൊഗിക്കുന്നെരംദലിതദെഹനായ്ചമഞ്ഞിതു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV280.pdf/344&oldid=185634" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്