താൾ:CiXIV280.pdf/335

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

കൎണ്ണം ൩൨൯

ശൻ എടുത്തുതന്നുടെഗദവൃകൊദരൻ പൊടിച്ചാനാനതെർകുതിരകളെ
യും ഇളക്കിനാൻകുലമലകളെയെല്ലാം കുലുക്കിനാനൂഴികലക്കിനാനാ
ഴി മലെക്കുന്നുചത്തുമറുതലയെല്ലാ മൊലിക്കുന്നുചൊരപ്പുഴപലവഴി
ചലിക്കുന്നുചിത്തമെതിർപ്പവൎക്കെല്ലാം കുലെക്കുന്നുചാപംമുറിക്കുന്നു
പുനരിരിക്കുന്നുപലവിമാനനാരിമാർ ഇറക്കുന്നുതണ്ണീർമിഴിക്കുന്നു
കണ്ണും മറെക്കുന്നുചിത്തംകലഹിക്കുന്നെരം മരിക്കുന്നുതെരുതെരനൃപ
തികൾ തറെക്കുന്നുബാണംപറിക്കുന്നുചില രിരക്കുന്നുചിലരെടുത്തു
കൊള്ളുവാൻ ഇരിക്കുന്നുചിലർമുറിഞ്ഞിടരൊടും പരക്കുന്നപടയൊ
ളിച്ചുപൊകായ്വാൻ ഭരിക്കുന്നു ചിലർകുലുക്കമെന്നിയെ തെളുതെളത്തെ
ളിക്കടഞ്ഞചക്രങ്ങൾ ഗളങ്ങളുടപൊയ്നടക്കുന്നുനീള ശിവശിവശി
വശരങ്ങൾതന്നാലെ അവനിയുംഗഗനവുംമറയുന്നു ദിനകരസുത
പ്രമുഖന്മാരുമ ങ്ങനിലനന്ദനപ്രമുഖന്മാരുമാ യ്പിരിയാതെനിന്നങ്ങി
ടകലൎന്നെറ പ്പരിഭവത്തൊടുകലഹിക്കുന്നെരം വിജയനുംസംശപ്ത
കന്മാരുംതമ്മിൽ വിജയംഞങ്ങൾക്കുവിജയംഞങ്ങൾക്കെ ന്നൊരു
പൊലെനിന്നുകലഹിക്കുന്നെരം ഖരരഘുവരസമരതുല്യമാ യ്ശരങ്ങ
ൾതൂകിനാരതുനെരംപാൎത്ഥൻ അടുത്തൊരുസംശപ്തകന്മാരെയെല്ലാ
മൊടുക്കിനാൻബാണഗണത്താലൎജ്ജുനൻ മരിച്ചിതുമത്സ്യൻഗുരുതന
യനാൽ മറുത്തുധൃഷ്ടദ്യുമ്നനുമതുനെരം അടുത്തശ്വത്ഥാമാകൊടുത്താനം
പുകൊ ണ്ടടൽക്കളമെല്ലാംകുലുക്കിനാൻ ദ്രൌണി പൊടിച്ചാൻപാ
ഞ്ചാലനുടെരഥമെല്ലാം പടുത്വവുംകുറഞ്ഞൊഴിച്ചുപാഞ്ചാലൻ ഗുരു
സുതൻകൊല്ലുമവനെയെന്നൊൎത്തു പുരന്ദരാത്മജനവിടെക്കെത്തിനാ
ൻ ധനഞ്ജയനുംഭീമനുംപാഞ്ചാലനും മനംതെളിഞ്ഞൊത്തുപൊരുതൊ
രന്നെരം അസംഖ്യംവൈരികൾമരണംപ്രാപിച്ചാർ മദംകലൎന്നുള്ള
കരിവരന്മാരും വിജയൻഭീമനൊടുടനെചൊല്ലിനാൻ വിജയമാ
ൎക്കായിതിവിടെനിങ്ങളിൽ യുധിഷ്ഠിരനെങ്ങുകനിഷ്ഠന്മാരെങ്ങു വി
ശിഷ്ടന്മാരായതനയന്മാരെങ്ങു വരിഷ്ഠനായസത്യകസുതനെങ്ങു കരു
ത്തനാംകൎണ്ണൻപിണച്ചതെന്തെല്ലാം നൃപനുംകൎണ്ണനുംപൊരുതുതങ്ങ
ളിൽ അപജയപ്പെട്ടുമുറിവുപാരമാ യടച്ചുകൈനിലയകത്തുഭൂപതി
കിടക്കുന്നുനീചെന്നറികവസ്ഥകൾ അതുകെട്ടൎജ്ജുനനതിശൊകത്തൊ
ടു മധിരണാലപഹസിക്കപ്പെട്ടാനൊ നരവരനതിൻപരമാൎത്ഥമറി
ഞ്ഞരികളൊടുപൊരി
ഞ്ഞരികളൊടുപൊരിനിയെന്നാൻപാൎത്ഥൻ ഉടനെമാധവൻതിരുവ
ടിയുമാ യുടൽവിയൎത്തെറപ്പരവശനായി നവവരൻതന്നെനമസ്കരി
ച്ചിതു നരനുംഭക്തിപൂണ്ടതുകണ്ടുഭൂപൻ വരികനല്ലതുനിനക്കെന്നാ
ശിയും അരുളിച്ചെയ്തുപിന്നെയുമതുമതുനെരം പെരികനന്നായിരവിതന

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV280.pdf/335&oldid=185625" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്