താൾ:CiXIV280.pdf/282

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൭൬ ഭീഷ്മം

നജനഖിലജനഹൃദിമരുവുമീശ്വരൻവാസുദെവൻതന്നെവന്ദിക്കനീ
താനും യമതനയനവനിയൊരുപാതിയുംനൽകിനീ ചെമ്മസുഖിച്ചു
വസിക്കപിണങ്ങാതെ അനുനയമൊടശുഭശുഭമറിവതിനുചൊന്ന
പൊ താദിത്യദെവനുദിച്ചാതുനെരം പലമലകളൊരുമയൊടുമലക
ളൊടുപൊരുവതിനു പാഞ്ഞടുക്കുംവണ്ണമെറ്റിതഞ്ചാംദിനം പരമഗുരു
ചരിതനഥരഥമതുനടത്തിനാൻ പാൎത്ഥനുംഭീഷ്മരൊടൈതടുത്തിടിനാ
ൻ മുസലധരപരിഘവരപരശുമുഖമായുധം പാൎത്ഥിപന്മാരുടൻതൂകി
ത്തുടങ്ങിനാർ പരനിവഹശമനകരനമരവരനന്ദനൻ ഭൈരവാസ്ത്രം
പ്രയൊഗിച്ചിതുഭീഷ്മരെ പരശുധരനൊടുപൊരുതുജയമതുലഭിച്ചവൻ
പ്രത്യസ്ത്രമെയ്തുതടുത്തുനിന്നീടിനാൻ പടനടുവിലൊരുരുധിരനദിയു
മൊഴുകീതദാ പെട്ടിതുസാത്യകിക്കാത്മജന്മാർപത്തും പുരുഷവരനധി
കരഥനായഭൂരിശ്രവാ പുത്രഗണത്തെവധിക്കയാൽസാത്യകി കനൽ
ചിതറുമണിമിഴിയൊടെതിർപൊരുതടുത്തുടൻ കാണായശത്രുക്കളെ
യൊടുക്കീടിനാൻകരിതുരഗനരരഥികളിരുപുറവുമെറ്റവും കാലരാജ്യം
ഗമിച്ചാർപിണങ്ങിത്തുലൊം അരുണനലകടൽനടുവിലരചരഥകൈ
നിലയി ലഴകിനൊടുപുക്കാർപുലൎന്നിതാറാംദിനം കൃതികളതിൽമി
കവിയലുമരിയഗംഗാസുതൻ ക്രൌഞ്ചമാംവ്യൂഹംചമച്ചുനിൎത്തീടിനാ
ൻ കൃതികളകമതിമരുവുമഖിലജഗദീശനാം കൃഷ്ണനുംപാൎത്ഥനുംതെ
രിലെറീടിനാർ അരചർകുലമവരവർകളെതിർപൊരുതുതമ്മിലെ റ്റ
ന്തകൻവീടുപുക്കാരനെകംജനം ദ്രുപദസുതനതിചതുരനായധൃഷ്ടദ്യു
മ്നൻ ദ്രൊഹിച്ചിതെറ്റവുംമൊഹാസ്ത്രമെല്ക്കയാൽ ഗുരുവരനുമവനൊ
ടെതിർപൊരുതുതെരുംവില്ലും കൂടെക്കടെക്കളഞ്ഞെയ്തടുത്തുചെന്നീടിനാർകു
രുപതിയുമതുപൊഴുതുപലരൊടുംചൊല്ലിനാൻ കുന്തീസുതനായഭീമനെ
ക്കൊല്ലുവാൻ ഉഴറുകിനിവിരവിനൊടുകളയരുതുകാലമെ ന്നൂക്കൊട
ടുത്തുകുരുപ്രവരന്മാരും ദ്രുപദനൃപദുഹിതൃവരസുരവരജകെകയ ദ്രുപദ
മുഖരഥികൾതുണചെന്നിതുഭീമനും ദ്രുതതരമൊടധിനികടമടൽപൊരു
തനന്തരം ദ്രൊണാദികളുമൊഴിച്ചുവാങ്ങീടിനാർ കുടകൊടികളടലി
ടയിലിടരൊടുപൊടിച്ചുടൻ കൂടെത്തുടൎന്നടുത്തീടിനാൻഭീമനും ചെകി
ടടയുമളവലറുമനിലസുതഭീതിയാൽചെന്നവർകൈനിലപുക്കിരുന്നീ
ടിനാർ മറുതലകൾതൊല്പതിനേഴാംദിവസവും മണ്ഡലവ്യൂഹം ചമ
ച്ചിതുഭീഷ്മരും വരികിലിളകരുതുപടയെന്നുറപ്പിച്ചുടൻ വജ്രമാംവ്യൂ
ഹവുംവജ്രധരാത്മകൻ സലിലധരനികരമടമഴ പൊഴിയുമവ്വണ്ണം
സായകപങ്ക്തികൾ തൂകിത്തുടങ്ങിനാർ ഉടനുദരഗള ചരണമുഖമവയ
വങ്ങളറ്റൂക്കുന്നുചൊരയൊലിക്കുന്നുപിന്നെയും രഥിനികരതുരഗവര

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV280.pdf/282&oldid=185572" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്