താൾ:CiXIV280.pdf/280

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൭൪ ഭീഷ്മം

ന്നാൎത്തെതിൎത്തീടിനാൻഭീഷ്മരൊടപ്പൊഴെ കലഹമതിനുപമപറെ
വതിനരിമയുണ്ടെടൊ കാലനൂർപുക്കാരനെകംപടജ്ജനം ഭയമൊ
ടുരുപരവശതപെരുകിയിരുപുറവുമൊരു പാച്ചിൽതുടങ്ങീതിളകിപെരും
പട മറുതലയുമടൽനിലവുമറിയരുതുപൊടിപെരുകി മണ്ടുന്നിതൊ
രൊജനങ്ങളൊരൊവഴി പടയിളകിയതുകരുതിവിരവൊടുസുയൊധ
നൻ പാഞ്ഞടുക്കുന്നിതുകണ്ടിട്ടുഭീമനും ഗിരിമുകളിൽമഴപൊഴിയുമതി
നുസമമെയ്തെയ്തു കീറീശരീരംധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനും ഉപരിചരമകൾമ
കനുമകനുമകനായവനൂക്കുള്ളഭീഷ്മരൊടത്തൽ ചൊല്ലീടിനാൻ കടുക
തിനുകടുതലരൊടടൽകരുതിഭീഷ്മരുംകൌന്തെയസൈന്യവുമൊടിഭയ
ത്തിനാൽ ബലസഹജനമരവരതനയനൊടുചൊല്ലീനാൻ വൻപട
കെട്ടുമണ്ടുന്നതുകാണ്കെടൊ ത്രിജഗദധിപതിവചനനിശമനദശാന്ത
രെ വീരൻധനഞ്ജയൻബാണങ്ങൾതൂകിനാൻത്രിദശപതിസുതകൃ
തശരപ്രയോഗംകണ്ടു ദിവ്യൻനദീസുതൻവിസ്മയംതെടിനാൻ പ
രിഭവമൊടമിതകരബലമൊടുപിതാമഹൻ പാൎത്ഥനെക്കണ്ടെതിൎത്താ
ൎത്തടുത്തീടിനാൻ അമരവരതനയനെയുമമരവരസഹജനെയു മംപി
നാൽമൂടിനാൻവൻപനാംഭീഷ്മരുംകമലദലനയനമൃദുവപുഷിശരമെ
റ്റതു കണ്ടിട്ടുകൊപം മുഴുത്തിതുപാൎത്ഥനും വിബുധപതിസുതനതിനു
വിരവിനൊടുഭീഷ്മർതൻ വിൽ മുറിച്ചീടിനനെരത്തുഭീഷ്മരും വിഗതഭ
യമപരമൊരുവില്ലെടുത്തീടിനാൻ വീരനാംപാൎത്ഥനതുംമുറിച്ചീടിനാൻ
വിവശതയിലരിശമൊടുവിരവൊടുപിതാമഹൻവീണ്ടുമറ്റൊന്നുകൈ
ക്കൊണ്ടുചൊല്ലീടിനാൻ വിജയതവസമരചതുരതപെരികനന്നെടൊ
വിസ്മയംവീരവിചിത്രംതൊഴിലുകൾ ചരതമൊടുപൊരുവതിനുവരി
കവരികാശുനീ ചാകാത്തനാളല്ലഞാനും പിറന്നതകുരുകുലജവരരവർ
കകളിരുവരുമടുത്തുടൻ കൂരംപുകൊരിച്ചാരിഞ്ഞുതുടങ്ങിനാർ രഘുപതി
യുമമരരിപുദശമുഖനുമുള്ളപൊരന്നുകാണാതവർകണ്ടാരതുപൊലെ തു
മുലതരണരണിതഹൃദയമൊടുകാണികൾ തുല്യമതിന്നുമറ്റില്ലൊരു
പൊരെന്നാർ ഉടലലിലൊഴുകിനരുധിരജലമൊടവർതങ്ങളി ലുണ്ടായ
യുദ്ധകൊലാഹലംചൊല്ലുവാൻ അരുതരുതുപുനരദിതിവരതനയനന്ദ
ന നാലസ്യമുണ്ടായിതെറ്റംമുറികയാൽ നിജസചിവനുടലിൽ മുറി
വിടരനൊടുകാണ്കയാൽ നിൎത്തിനാൻതെരെടുത്തീടിനാൻചക്രവും മ
ധുമഥനനണയവരുമളവുദെവവ്രതൻ മന്ദസ്മിതംചെയ്തുനിന്നുചൊ
ല്ലീടിനാൻ കമലദലനയനമധുമഥനകരുണാനിധെ കാളമെഘാഭി
രാമാകൃതെശ്രീപതെ ജനിമരണഭയഹരണനിപുണകരചരണയുഗ
ജന്തുക്കൾജീവനമായജഗല്പതെ നളിനശരശമനകരനളിനഭവനമിത

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV280.pdf/280&oldid=185570" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്