താൾ:CiXIV276.pdf/71

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


ബ്രഹ്മദ്ധ്യാനം

ബ്രഹ്മാനന്ദം പരമസുഖദംകെവലം ജ്ഞാനമൂൎത്തിം വിശ്വാ
തീതംഗഗനസദൃശം തത്വമസ്യാദിലക്ഷ്യം എകാനിത്യം വിമല
മചലം സൎവധീസാക്ഷിഭൂതംഭാവാതീതം ത്രിഗുണരഹിതം സ
ദ്ഗുരുന്തംനമാമി

ബ്രഹ്മാനന്ദ മഹാനിധി ൎബ്ബലവതഹങ്കാര ഘൊരാഹിനാ
സംവെഷ്ട്യാത്മനി രക്ഷ്യതെഗുണമയൈശ്വണ്ഡൈ സ്ത്രിഭിൎമ്മ
സ്തകൈഃ വിജ്ഞാനാഖ്യമഹാസിനാതിമഹതാ വിച്ശിദ്യാശീൎഷ
ത്രയാ നിൎമ്മൂല്യാഹിമിമം നിധിം സുഖകരംധീരൊ നുഭൊക്തും
ക്ഷമഃ

നൂതനശ്ലൊകങ്ങൾ

(൧) തമിഴ്വദെഭ്യഃ സാരെഭ്യഃ കെരളീഭാഷിതംകൃതം സംഗ്ര
ഹംഗ്രന്ഥരൂപെ ണഎതൎഹിൎബ്ബഹുശൊധിതം

(൨) സതാംമനഃപരാൎത്ഥെഷു നവനീതാധികംഭവെൽ പ്രാ
യെണമദുലംഹ്യെതത്തെഷാംസ്വാൎത്ഥെഷ്വനാദരഃ

(൩) ഇദംകൈവല്യാഖ്യം സകലജനസൌഖ്യം നവഘൃതം
ജഡാനാമപ്രാപ്യം സുകൃതിജനലഭ്യം ലഘുതരംഅഹന്താ ആ
ഹന്താ ജനജഡിമദന്താവളഹരിവ്വിഭിന്തംസന്താപം ഭവഭയമ
യംഘൊരകലുഷം

(൪) സന്തസ്സു ശൊഭനധിയസ്സുതരാംപ്രവീണാഃഷഡ്ഡു ൎമ്മി
ദൊഷരഹിതാ സ്സതതംക്ഷമദ്ധ്വം കൈവല്യസാരനവനീതന
വീനമസ്മിൻഗ്രന്ധെ മദീയമതിമാന്ദ്യസമസ്തദൊഷം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV276.pdf/71&oldid=187761" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്