താൾ:CiXIV276.pdf/120

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൧൦

ഷ്ണംലൊകയലൊചനദ്വയഹരെ ൎഗ്ഗച്ശാംഘ്രിയുഗ്മാലയം ജിഘ്ര
ഘ്രാണമുകുന്ദപാദതുളസീമൂൎദ്ധന്നമാധൊക്ഷജം.

൨൫. ഗൊവിന്ദകെശവജനാൎദ്ദനവാസുദെവ വിശ്വെശവി
ശ്വമധുസൂദനവിശ്വരൂപശ്രീപത്മനാഭപുരരുഷൊത്തമപുഷ്കരാ
ക്ഷനാരായണാച്യുതനൃസിംഹനമൊനമസ്തെ.

൨൬. ഹെമാനവാവിഗതരാഗ പരാപരഞ്ജാഃ നാരായണം
സുരഗുരുംസതതംസ്മരന്തി തെധൌതപാണ്ഡമച്ശദാ ഇവരാജ
ഹംസാസ്സംസാരസാഗരജലസ്യതരന്തിവാരം.

൨൭. ലക്ഷ്മ്യാനിത്യനിഷെവിതായദധതെ ശംഖംരഥാംഗം ഗ
ദാം ചാപാസിചസമുല്ലസന്മതരതകസ്തംഭൊപമൈ ൎബ്ബാഹുഭിഃ
കെയൂരൊദരബന്ധഹാരമകുടശ്രീവത്സപീതാംബര സ്രക്കാഞ്ചി
കടകാഭിരാമവപുഷെ പുംസെപരസ്മൈനമഃ

൨൮. പ്രാതസ്മരാമി ഭവപാപമഹാൎത്തി ശാന്ത്യൈ നാരായ
ണംഗരുഡവാഹനമഞ്ജനാഭം ഗ്രാഹാഭിഭൂതവരവാരണ മു
ക്തിഹെതും ചക്രായുധംതരുണവാരിജവിത്രനെത്രം.

൨൯. പ്രാതൎഭജാമിഭജതാമഭയംകരന്തംപ്രാൎഗ്ഗജന്മകൊടി ദുരി
തൌഘഭയാപഹത്യൈ യൊഗ്രാഹവക്ത്രപതിതാംഘ്രി ഗജെന്ദ്ര
ഘൊരശൊകപ്രണാശകരണൊദ്യതചക്രപാണിഃ,>

൩൦. പ്രാതൎന്നമാമിമനസാവചസാചമൂൎദ്ധാപാദാരവിന്ദയു
ഗളംപരമസ്യപുംസഃനാരായണസ്യനരകാൎണ്ണവതാരകസ്യപാ
രായണപ്രവണവിപ്രപരായണസ്യ.

൩൧. മജ്ജന്മനഃഫലമിദംമധുകൈടഭാരെ മൽപ്രാൎത്ഥനീയ
മദനുഗ്രഹഎഷഎവത്വൽഭക്തഭൃത്യ പരിചാരക ഭൃത്യഭൃത്യഭൃത്യ
സ്യഭൃത്യഇതിമാംസ്മരലൊകനാഥ.

൩൨. യസ്യപ്രിയൌശ്രുതിധരൌൎരവിലൊകവീരൌ മിത്രെ
ദ്വിജന്മപരപാരശപാപഭൂതാം തെനാംബുജാക്ഷചരണാംബുജ
ഷങ്ങൾപദെനരാജ്ഞാകൃതാകൃതിരിയംകുലശെഖെരെണ.

൩൩. മുകുന്ദമാലാഞ്ജപതാംനരാണാമശെഷസൌഖ്യം ഭവ
തീതികിന്തൽസമസ്തകൎമ്മക്ഷയമെത്യദെഹിപ്രയാതിശുദ്ധഃ പര
മംപദന്തൽ. ഇതി മുകുന്ദമാലാ സമാപ്തം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV276.pdf/120&oldid=187862" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്