താൾ:CiXIV276.pdf/119

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൦൯

ൻ യെനപ്രാപ്തംഗൎഭവാസാദിദുഃഖം.

൧൭. നമാമിനാരായണപാദപങ്കജം കരോമിനാരായണപൂ
ജനംസദാ വദാമിനാരായണനാമനിൎമ്മലം സ്മരാമിനാരായ
ണതത്വമവ്യയം.

൧൮. തത്വം ബ്രുവാണാനിപരമ്പരസ്താ ന്മധുക്ഷരനുീവ മു
ദാംപദാനി പ്രാവൎത്തയപ്രാഞ്ജലിരസ്തുജിഹ്വെ നാമാനിനാ
രായണഗൊചരാണി.

൧൯. ആമ്നായാഭ്യസനാന്യ രണ്യരുദിതം വെദവ്രദാ നന്വ
ഹം മെദഛ്ശെദഫലാനി പൂൎത്തവിധയസ്സൎവെഹുതംഭസ്മാനി തീ
ൎത്ഥാനാമവഗാഹനാനിചഗജസ്നാനം വിനായൽപദ ദ്വന്ദ്വാം
ഭൊരുഹസസ്മതിംവിജയതെദെവസ്സനാരായണഃ.

൨൦. പൃൎത്ഥീരെണുരണുഃപയാംസികണികാഫൽഗു സ്ഥലിം
ഗൊഗണസ്തെജൊനിശ്വസനംമരുത്തനുത്തനുതരംരന്ധ്രം സു
സൂക്ഷ്മമംന്നഭഃക്ഷ്ഠദ്രാരുദ്രപിതാമഹപ്രഭൃതയഃകീടാസ്സമസ്താ സ്സു
രാദൃഷ്ടെയത്രസതാപകൊവിജയതെ ഭൂമാവ ധൂതാവധിഃ

൨൧. മാദ്രാക്ഷാൻക്ഷിണപുണ്യാൻ ക്ഷണമപിഭവതൊ ഭ
ക്തിഹീനാൻ പദാബ്ജ മാശ്ര്വെഷംശ്രാവ്യബന്ധം തവചരിത
മവാസ്യാന്ന്യദാഖ്യാനജാതം മാസ്പ്രാക്ഷമ്മാധവത്വാമപി ഭുവന
പതെ ചെതസാവവനുവാനാം മാഭൂവന്ത്വത്സപൎയ്യാ വ്യതികരര
ഹിതൊജന്മജന്മാനുരെപി.

൨൨.. പ്രണാമമീശസ്യശിരഃഫലംവിദുസ്തദൎച്ചനം വാണീ
ഫലംദിവൌകസഃമനഃഫലംതൽഗുണത്വചിന്തനം വചസ്തു
ഗൊവിന്ദഗുണസ്തപഃഫലം.

൨൩.. ബദ്ധൊനാഞ്ജലിനാതെനശിരസാ ഗാത്രൈസ്സരൊ
മൊൽഗമൈഃ കണ്ഠെനസ്വരഗൽഗദെനനയനെ നൊൽകി
ൎണ്ണബാഷ്പാംചെുനാ നിത്യംത്വച്ചരണാരവിന്ദയുഗള ദ്ധ്യാനാമൃ
തസ്വാദിനാ മസ്താകംസരസിരുഹാക്ഷ സതതം സമ്പാദ്യതാ
ഞ്ജീവിതം.

൨൪. ജിഹ്വെകിൎത്തയകെശവംമുരരിപുഞ്ചെതൊഭജശ്രീധരം
പാണിദ്വന്ദ്വസമൎച്ചയാച്യുതകഥാം ശ്രൊത്രദ്വയത്വംശൃണുകൃ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV276.pdf/119&oldid=187860" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്