താൾ:CiXIV271.pdf/5

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ലൊക സൃഷ്ടി ക്രിസ്തു മുൻ
പൊയി അവിടെ വെച്ച അവന്റെ രണ്ട
പുത്രിമാരെ വിവാഹം ചെയ്തു
൧൭൬൦
൨൨൫൯ യൊസഫിന്റെ ജനനം ൧൭൪൫
൨൨൬൫ യാക്കൊബ കനാനിലെക്ക തിരിച്ചുവരുന്നത ൧൭൩൯
൨൨൭൬ യൊസഫ ഒര അടിമക്കാരനായി വില്ക്കപ്പെ
ട്ടത
൧൭൨൮
൨൨൮൯ യൊസെഫ പറഒയുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പൊ
രുൾ പറഞ്ഞാറെ നാടുവാഴി ആക്കപ്പെട്ടത
൧൭൧൫
൨൨൯൮ യൊസെഫിന്റെ പിതാവും സഹൊദരന്മാരും
എജിപ്തിൽ പാൎക്കുന്നത
൧൭൦൬
൨൩൧൫ യാക്കൊബ മശിഹായുടെ വരവിനെ കുറിച്ച
ഭീൎഘദൎശനം പറഞ്ഞിട്ട, അവന്റെ ൧൪൭
വയസ്സിൽ ഏജിപ്തിൽ വെച്ച മരിച്ചു
൧൬൮൯
൨൩൬൯ യൊസെഫ ൧൧൦ വയസ്സുള്ളവനായി മരിക്കുന്നത ൧൬൩൫
൨൪൩൦ അഹറൊന്റെ ജനനം ൧൫൭൪
൨൪൩൩ മൊശെയുടെ ജനനം ൧൫൭൧
൨൪൭൩ മൊശെ മിദിയാനിലെക്ക ഒടിപ്പൊയത ൧൫൩൧
൨൫൧൩ യിസ്രാഎലിനെ വിടിയിപ്പാൻ മൊശെ അയ
ക്കപ്പെട്ടത
൧൪൯൧
൪ാം കാലം
യിസ്രാഏലിന്റെ പുറപ്പാട മുതൽ അവർ കനാനിൽ എത്തിയത വ
രെ ൪൦ വൎഷം
൨൫൧൩ യിസ്രഎൽ ചെങ്കടലിൽ കൂടി അതിശമായി
കടന്നതും, പറഒ മുങ്ങിചത്തതും
൧൪൯൧
൨൫൧൪ ന്യായപ്രമാണം സീനായി പൎവതത്തിൽ വെച്ച
കൊടുക്കപ്പെട്ടതും ക്രടാരം പണിയപ്പെട്ടതും
൧൪൯൦
൨൫൫൨ മൊശെയുടെ സഹൊദരി ആയ മിറിയാം
൧൩൦ വയസ്സിൽ മരിച്ചു
അഹറൊൻ ൧൨൩ വയസ്സിൽ മരിച്ചു
൧൪൫൨
൨൫൫൩ മൊശെ ൧൨൦ വയസ്സിൽ മരിച്ച യൊശുവാ അ
വന്റെ പിമ്പനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു
൧൪൫൧
൫ാം കാലം
യിസ്രാഎല്ക്കാർ കനാനിൽ പ്രവെശിച്ചത മുതൽ ശലൊമൊന്റെ ദെ
വാലയം പണിതത വരെ—൪൪൭ വൎഷം
൨൫൫൩ യിസ്രാഎൽ യൎദെനെ കടന്നതും, മന്നാ നിന്നു
പൊയതും, യെറിഹൊ പിടിക്കപ്പെട്ടതും
൧൪൫൧
൨൫൬൧ യൊശുവാ ൧൧0 വയസ്സിൽ മരിച്ചു ൧൪൪൩
൨൮൪൯ ശമുയെലിന്റെ ജനനം ൧൧൫൫
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV271.pdf/5&oldid=177757" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്