താൾ:CiXIV271.pdf/4

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ലൊക സൃഷ്ടി ക്രിസ്തു മുൻ
൨ാം കാലം
പ്രളയം മുതൽ അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചത വരെ ൪൨൭ വൎഷം
൧൬൫൭ നൊഹായും കുഡുംബവും പെട്ടകത്തിൽനിന്ന
വന്ന ബലി കഴിച്ചു അപ്പൊ ദൈവം ഇ
നി ഒരിക്കലും ഭൂമിയെ വെള്ളം കൊണ്ട ന
ശിപ്പിക്കയില്ല എന്നുള്ളതിന അടയാളമായി
ട്ട മഴവില്ല കല്പിച്ചു
൨൩൪൭
൧൭൭൦ ബാബെൽ പണിയുമ്പൊൾ ഭാഷകൾ കലക്ക
പ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ചിന്നിപ്പൊകുന്നത
൨൨൩൪
൧൭൭൧ നിമ്രൊദ ബാബിലൊനിൽ രാജാധിപത്യം തു
ടങ്ങി
൨൨൩൪
൧൮൧൬ നൊഹായുടെ പുത്രനായ ഹാമിന്റെ പുത്ര
നായ മിസ്രെയിം എജിപ്തിൽ രാജാധിപ
ത്യം തുടങ്ങിയത
൨൧൮൮
൧൮൨൪ യൊബിന്റെ പരീക്ഷകൾ, ൟ സമയത്ത ഉ
ണ്ടായി എന്ന പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
൨൧൮൦
൨൦൦൬ നൊഹ ൯൫൦ വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നത ൧൯൯൮
൨൦൦൮ അബ്രഹാമിന്റെ ജനനം ൧൯൯൬
൩ാം കാലം
അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചത മുതൽ യിസ്രഎൽക്കാരുടെ പുറപ്പാട വ
രെ ൪൩൦ വൎഷം
൨൦൮൩ അബ്രഹാമിനെ കല്ദായക്കാരുടെ വിഗ്രഹാരാ
ധനയിൽനിന്ന ദൈവം വിളിച്ചത
൧൯൨൧
൨൧൦൭ അബ്രഹാമിനൊട ദൈവത്തിന്റെ സഖ്യത.
ചെലാകൎമ്മം നിയമിക്കപ്പെട്ടത. ലൊത്ത വി
ടിയിക്കപ്പെട്ടത. സൊദൊം ഗൊമൊറാ അ
ദ്മാ സിബൊയിം എന്ന പട്ടണങ്ങൾ അവരു
ടെ അക്രമം ഹെതുവായിട്ട അഗ്നികൊണ്ട
നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത
൧൮൯൭
൨൧൦൮ അബ്രഹാമിന്റെ ൧൦൦ വയസ്സിൽ ഇസ്ഹാക്കി
ന്റെ ജനനം
൧൮൯൬
൨൧൩൩ അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിനെ ബലികഴിക്കുന്നത ൧൮൭൧
൨൧൪൫ അബ്രഹാമിന്റെ ഭാൎയ്യയായ സാറാ ൧൨൭ വ
യസ്സിൽ മരിക്കുന്നത
൧൮൫൯
൨൧൪൭ ഇസ്ഹാക്ക റിബെക്കായെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത ൧൮൫൭
൨൧൬൮ യാക്കൊബിന്റെയും എശാവിന്റെയും ജന
നം
൧൮൩൬
൨൧൮൨ അബ്രഹാം ൧൭൫ വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നത ൧൮൨൨
൨൨൪൪ യാക്കൊബ അവന്റെ അമ്മാച്ചന്റെ അടുക്കൽ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV271.pdf/4&oldid=177756" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്