താൾ:CiXIV133.pdf/363

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

PRE 351 PRE

കൂട്ടുന്നു; ചട്ടമാക്കുന്നു; നന്നാക്കുന്നു, ശിക്ഷ
വരുത്തുന്നു; ഭാഷയാക്കുന്നു, ഉണ്ടാക്കുന്നു.

To Prepare, v. n. ഒരുങ്ങുന്നു, ഒരുങ്ങിയി
രിക്കുന്നു; ഒരുമ്പെടുന്നു, വട്ടം കൂടുന്നു, യ
ത്നമായിരിക്കുന്നു.

Prepense, a. മുമ്പെ വിചാരിച്ച, മുൻവി
ചാരമുള്ള.

Malice prepense, ദ്രൊഹചിന്തനം.

To Preponderate, v. a. & n. അധികം തൂ
ക്കം തുക്കുന്നു, മിന്തൂക്കം നില്ക്കുന്നു; അധി
കം ചായിക്കുന്നു, അധികം ശക്തിപ്പെടു
ന്നു, അധികം ഘനമായിരിക്കുന്നു.

Preponderance, s. അധികം തൂക്കം , മി
ന്തൂക്കം; അധികസാരമായുള്ള കാൎയ്യം.

Preposition, s. മുൻചൊല്ല.

To Prepossess, v. a. മുമ്പിൽ കൂട്ടി വിധി
യാക്കുന്നു, പക്ഷപാതം വരുത്തുന്നു; പ
ക്ഷഭെദമാക്കുന്നു.

Prepossession, s. പക്ഷപാതം, പക്ഷ
ഭെദം, പ്രതിപക്ഷം.

Preposterous, a. ദുൎയ്യുക്തിയുള്ള, മറുപാ
ടായുള്ള, മുറകെടുള്ള , ക്രമംതെറ്റിയ, അ
ബദ്ധമായുള്ള.

Pivepotency, s. മെലധികാരം, ബലാധി
ക്യം.

Prepuce, s. അഗ്രചൎമ്മം.

Prerequisite, a. മുമ്പെ വെണ്ടുന്ന, മുമ്പിൽ
കൂട്ടി ആവശ്യമായുള്ള.

Prerogative, s. പ്രത്യെകമുള്ള അവകാശം,
സ്വന്തമായുള്ള അധികാരം, കൎത്തവ്യത.

Presage, Presagement, s. ശകുനം, നി
മിത്തം, മുന്നടയാളം.

To Presage, v. a. മുമ്പിൽ കൂട്ടി ലക്ഷ
ണം പറയുന്നു, മുന്നടയാളം കാട്ടുന്നു, മു
ന്നറിയിക്കുന്നു.

Presbyter, s. മൂപ്പൻ, പട്ടക്കാരൻ.

Presbytery, s. മൂപ്പുസ്ഥാനം, പട്ടം.

Prescience, s. മുന്നറിവ, പൂൎവ്വജ്ഞാനം.

Prescient, a. ഭവിഷ്യജ്ഞാനമുള്ള , മുന്ന
റിവുള്ള.

To Prescind, v. a. ഖണ്ഡിച്ചുകളയുന്നു,
ഛെദിച്ചുകളയുന്നു, എടുത്തുകളയുന്നു.

To Prescribe, v. a. കല്പിക്കുന്നു, കല്പന
കൊടുക്കുന്നു; ചട്ടമിടുന്നു; പറഞ്ഞുകൊടു
ക്കുന്നു; മരുന്നിന കുറിച്ച കൊടുക്കുന്നു; പ
ഥ്യം കല്പിക്കുന്നു.

Prescript, s. കല്പന, കല്പനച്ചട്ടം; മരുന്നി
നുള്ള കുറിപ്പ.

Prescription, s. കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടുണ്ടാ
യ ചട്ടം; അനുഭവബലം; മരുന്നിന കു
റിപ്പ, പഥ്യം കല്പിക്കുക.

Presence, s. സന്നിധി, സന്നിധാനം, മു
ഖതാവ, സമുഖം; സമക്ഷമം; സമൂഹം;

കൂടിയിരിക്കുക, പ്രത്യക്ഷത; മുഖഭാവം;
നടപടി: ധീരബുദ്ധി: ഹാജർ.

Presence—chamber, s. കാഴ്ചമുറി.

Present, a. കൂടെയുള്ള , കൂടെയിരിക്കുന്ന,
മുഖതാവിലിരിക്കുന്നു; പ്രത്യക്ഷമായുള്ള;
സമീപത്തുള്ള; ഇപ്പൊൾ ഇരിക്കുന്ന; വ
ൎത്തമാനമായുള്ള താത്പൎയ്യമുള്ള, ധീരബു
ദ്ധിയുള്ള; മറക്കാത്ത.

The present, or Present time, ഇപ്പൊ
ളത്തെ കാലം, ൟ സമയം; വൎത്തമാ
നകാലം.

At present, ഇപ്പൊൾ, തത്സമയത്ത.

Present, s. കാഴ്ച, സമ്മാനം, ഇനാം; ക
ണ്ടുകാഴ്ച, ദൎശനം: കല്പനക്കത്ത: വരപ്ര
സാദം.

To Present, v. a. മുമ്പെവെക്കുന്നു, മുമ്പാ
കെആക്കുന്നു;മുഖം കാട്ടുന്നു; സമൎപ്പിക്കുന്നു,
കാഴ്ച വെക്കുന്നു; കാണിക്കുന്നു; കൊടുക്കു
ന്നു; നീട്ടുന്നു; സമ്മാനിക്കുന്നു; വരപ്രസാ
ദം ചെയ്യുന്നു, നൽകുന്നു; കല്പിച്ചുകൊടുക്കു
ന്നു; കൊട്ടുമുമ്പാകെ ബൊധിപ്പിക്കുന്നു.

Presentable, a. മുമ്പാകെ വെക്കാകുന്ന;
കാഴ്ചവെക്കാകുന്ന; കൊടുക്കതക്ക.

Presentaneous, a.ത്സടുതിയായുള്ള, ഉട
നെ ഫലിക്കുന്ന, അടുത്ത.

Presentation, s. കാഴ്ചവെപ്പ, വരപ്രസാ
ദം; അൎപ്പണം; ഉപകാരത്തിനായി കൊ
ടുക്കുന്ന ദാനം : കാണിക്കുക : ഇടവക
സ്ഥാനം കൊടുക്കുക.

Presentee, s. ഇടവകസ്ഥാനം ലഭിച്ചവൻ.

Presenter, s. പ്രദാതാവ.

Presential, a. പ്രത്യക്ഷമായുള്ള.

Presentiment, s. മുൻ തൊന്നൽ.

Presently, ad. ഉടനെ, ഇപ്പൊൾ തന്നെ,
ത്സടുതിയായി.

Presentment, s. കാണിച്ചുകൊടുക്കുക, സ
മ്മാനിക്കുക; അറിയിക്കുക, ബൊധിപ്പി
ക്കുക.

Presentness, s. ധൈൎയ്യബുദ്ധി, ബുദ്ധി
തെളിവ.

Preservation, s. പരിപാലനം, പരിത്രാ
ണനം; രക്ഷ, പരിരക്ഷണം, സംരക്ഷ
ണം; ശരണം.

Preservative, s. പരിരക്ഷണം, പരിപാ
ലനം.

Preservative, a. പരിരക്ഷണമുള്ള, പ
രിത്രാണനമുള്ള, പരിപാലകമായുള്ള.

To Preserve, v. a. കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു,
ത്രാണനം ചെയ്യുന്നു, പരിപാലിക്കുന്നു;
സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നു; പഞ്ചസാര ഇട്ട
സൂക്ഷിച്ച വെക്കുന്നു.

Preserve, s. പഞ്ചസാര ഇട്ടു വെച്ച പ
ഴം, മധുരദ്രവ്യം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/363&oldid=178217" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്