താൾ:CiXIV133.pdf/355

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

POI 343 POL

Podagrical, a. വാതംപിടിച്ച, വാതനീ
രുള്ള.

Podge, s. വെള്ളവും ചെറുംകൂടിയ തടം.

Poem, s. കാവ്യം, കവിത, കവിത്വം; പാ
ട്ട.

Poesy, s. കവിത.

Poet, s. കവി, കവിതക്കാരൻ; വിദ്വാൻ.

Poetaster, s. ഹീനകവി, ദുഷ്കവി.

Poetess, Poetress, s. കവിതക്കാരി.

Poetical, a. കവിത്വമുള്ള, കവിതയായു
ള്ള.

To Poetize, v. a. കവിതകെട്ടുന്നു, കവി
തയുണ്ടാക്കുന്നു.

Poetry, s. കവിതകെട്ട, കവിത, ശ്ലൊകം.

Poignancy, s, കൎശനം, തിക്തത, മൂൎക്ക്വത,
എരിവ, കാരം; മുള്ളുപൊലെയുള്ള കു
ത്തൽ, കൊൾ.

Poignant, a. കാരമുള്ള, എരിവുള്ള, നീറു
ന്ന, കൊള്ളുന്ന, കൎശനമുള്ള, കഠിനമായു
ള്ള.

Point, s. കൂൎപ്പ, കൂര; മുന, കടൽ മുന; ക്ഷ
ണമാത്ര, ഇട; കുറി; സൂക്ഷസ്ഥലം; ഖ
ണ്ഡിതകാലം; മൂൎദ്ധനസമയം; പതം,
അവസ്ഥ; വിന്ദു, പുള്ളി; നിർത്ത; ഭാവം;
ഒങ്ങ, ലാക്ക; ഉദാഹരണം; ദൃഷ്ടാന്തം;
കാൎയ്യസാരം; ദിക്ക; പ്രധാനകാൎയ്യം, പ്ര
ത്യെകസംഗതി; രാഗത്തിന്റെ അടയാ
ളം.

Pointblank, ചൊവ്വെ, കുറിക്കുനെരെ.

To Point, v. a. കൂൎപ്പിക്കുന്നു; മുനകൂട്ടുന്നു;
ചൊവ്വെവെക്കുന്നു; വിരൽ കൊണ്ട ചൂ
ണ്ടികാണിക്കുന്നു; കുറിക്കുന്നു; കാണിച്ചു
കൊടുക്കുന്നു; ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നു;
പുള്ളിയിടുന്നു.

To Point, v. n. ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു, ലാക്കു
നൊക്കുന്നു; ചൊവ്വെനൊക്കുന്നു; നിൎത്ത
ഇടുന്നു.

Pointed, part. a. കൂൎത്ത, കൂൎമ്മയുള്ള, മുന
യുള്ള, മൂൎച്ചയുള്ള; ആൾകാണിച്ച, കുത്തി
പറയുന്ന.

Pointedness, s. കൂൎപ്പ, മൂൎച്ച; കുത്തുവാക്ക.

Pointed, s. മുനയിലുള്ള വസ്തു.

Pointer, s. ചൂണ്ടുകൊൽ, ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത;
ഒരു വക നാ.

Pointless, a. മുനയില്ലാത്ത, മുരുണ്ട.

Poison, s. വിഷം, നഞ്ച: കാളകൂടം.

To Poison, v. a. വിഷം കൊടുക്കുന്നു, ന
ഞ്ചിടുന്നു; നഞ്ചുകൊടുത്തകൊല്ലുന്നു.

Poisonous, a. വിഷമുള്ള, നഞ്ചുള്ള.

Poitrel, s. കുതിരെക്കുള്ള മാർകവചം;
കൊത്തുകരു.

Poise, s. തൂക്കം, ഇട; സമതുക്കം, സമനി
ല; നിറ.

To Poise, v. a. സമതുക്കമിടുന്നു, ശരിനി
റയാക്കുന്നു.

Poke, s. ചാക്ക, പൈ, സഞ്ചി; കുത്ത.

To Poke, v. a. ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നു, കൊൽ
കൊണ്ട കുത്തിനൊക്കുന്നു.

Poker, s. തീ ഇളക്കുന്ന ഇരിമ്പുകൊൽ, ചു
ഴകൊൽ.

Polar, a. ദിക്കുമുനയൊടടുത്ത.

The Polar star or North Pole itself.
ഒൗത്താനപാദി, ധ്രുവൻ.

Pole, s. ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ മുന; കൊൽ,
നാട്ടുകൊൽ; അഞ്ചര വാറ അളവ; മര
ത്തൂൺ.

Poleaxe, s. നീണ്ടകയ്യിട്ട കൊടാലി.

Polecat, s. മരപ്പട്ടി; കാടൻപൂച്ച.

Poledavy, s. ഒരു വക പരിക്കൻ ശീല.

Polemic, a. തൎക്കം സംബന്ധിച്ച, തൎക്കത്തൊ
ടുചെൎന്ന.

Polemic, s. തൎക്കക്കാരൻ, താൎക്കികൻ.

Polestar, s. ഭൂചക്രമുനെക്ക അടുത്ത നക്ഷ
ത്രം; വഴികാട്ടുന്നതിനുള്ള അടയാളം.

Police, s. കുടിവിചാരണസ്ഥാനം; പൊ
ലിസ.

Policy, s. രാജ്യം ഭരിക്കും വിദ്യ; ബുദ്ധി,
വിവെകം; നിൎവ്വാഹം; കൌശലം; ഉട
മ്പടിച്ചീട്ട.

To Polish, v. a. മിനുക്കുന്നു; വിളക്കുന്നു,
തെക്കുന്നു; ഒപ്പമിടുന്നു; തെജസ്സുണ്ടാക്കു
ന്നു; വൃത്തിയാക്കുന്നു, സംസ്കൃതമാക്കുന്നു.

Polish, s. മെനി, മിനുസം, മിനുക്കം, വിള
ക്കം, ഒപ്പം; വൃത്തി; നല്ല ആചാരം.

Polisher, s. മിനുക്കുന്നവൻ; ഒപ്പച്ചാണ;
മിനുക്കുകരു.

Polite, a. ആചാരമുള്ള, മൎയ്യാദയായുള്ള,
നാഗരികമായുള്ള.

Politeness, s. ആചാരം, മൎയ്യാദ, നാഗ
രികം.

Politic, Political, s. രാജ്യനീതിയൊടു
ചെൎന്ന, രാജാധികാരം സംബന്ധിച്ച വി
വെകമുള്ള; കൌശലമുള്ള, ഉപായമുള്ള.

Political science, രാജ്യനീതിവിദ്യ.

Politician, s. രാജ്യകാൎയ്യങ്ങളെ അറിയു
ന്നവൻ, രാജ്യാധികാരത്തെ നടത്തുന്ന
ബുദ്ധിമാൻ; മഹാ കൌശലക്കാരൻ.

Politics, s. രാജ്യഭാരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യ;
രാജ്യാധികാരകാൎയ്യങ്ങൾ.

Politure, s. മിനുക്കം, ശൊഭ.

Polity, s. ദെശാചാരം, രാജ്യത്തിലെ മൎയ്യാ
ദ; രാജനീതി.

Poll, s. തല; ഉദ്യൊഗത്തിന ഒരുത്തനെ
തെരിഞ്ഞെടുപ്പാൻ ചീട്ടുകളെ ഇടുന്നവരു
ടെ പെർ വിവരം; വരിച്ചാൎത്ത.

To Poll, v. a. വൃക്ഷത്തിന്റെ തല അറു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/355&oldid=178209" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്