താൾ:CiXIV133.pdf/344

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

PFN 332 PEN

Peevish, a. എളുപ്പത്തിൽ കൊപിക്കുന്ന,

ദുഷ്കൊപമുള്ള, ദുശ്ശീലമുള്ള, സാഹസമുള്ള.

Peevishness, s. എളുപ്പത്തിലുള്ള കൊപം,
ദുഷ്കൊപം; വികടശീലം.

Peg, s. മരയാണി; ആപ്പ.

To Peg, v. a. മരയാണിയിടുന്നു.

Pelf, s. ദ്രവ്യം, ധനം; നിസ്സാരവസ്തു.

Pelican, s. ഒരു വക പക്ഷി, ഞാറപ്പക്ഷി.

Pellet, s. ചെറിയ ഉണ്ട, ചില്ല.

Pellicle, s. നെരിയ തൊൽ, നെൎത്തതൊ
ലി; പാട.

Pellmell, ad. തുമ്പില്ലാതെ, കുഴപ്പമായി,
താറുമാറായി, ഏക്കച്ചെക്കമായി.

Pells, s. രാജാവിന്റെ കച്ചെരിയിൽ ഉ
ള്ള ഉദ്യൊഗസ്ഥൻ.

Pellucid, a. സ്വച്ഛമായുള്ള, പ്രസന്നമാ
യുള്ള, തെളിവുള്ള.

Pellucidlness, s. സ്വച്ഛത, പ്രസന്നത,
തെളിവ.

Pelt, s. തൊൽ, ചൎമ്മം.

To Pelt, v. a. കല്ലും മറ്റും എറിയുന്നു, എ
റിഞ്ഞുകളയുന്നു.

Pen, s. മഷിക്കൊൽ, പെന, തൂവൽ; ചി
റക; കൂട.

To Pen, v. a. എഴുതുന്നു, എഴുതിവെക്കു
ന്നു; അടെച്ചുവെക്കുന്നു, കൂട്ടിലാക്കുന്നു.

Penal, a. ശിക്ഷയുണ്ടാകുന്ന, ദണ്ഡംവരുന്ന.

Penalty, Penality, s. ശിക്ഷ, ദണ്ഡം,
പ്രായശ്ചിത്തം, പിഴ.

Penance, s. പ്രായശ്ചിത്തം; തപം.

Pence, s. ചെമ്പുകാശ.

Pencil, s. തൂലിക; ൟയക്കൊൽ.

Pendant, s. കുണ്ഡലം, തൂങ്ങുന്ന ആഭര
ണം; കപ്പലിലെ ചെറുകൊടി.

Pendence, s. ചായ്വ, ചരിവ.

Pendency, s. സംശയം, താമസം.

Pendent, a. തൂങ്ങുന്ന, ഞാലുന്ന.

Pending, a. തൂങ്ങുന്ന, നിശ്ചയംവരാത്ത.

Pendulous, a. തൊങ്ങലുള്ള, തൊങ്കുന്ന, തൂ
ങ്ങുന്ന.

Pendulum, s. നാഴികമണിയുടെ ചക്രം
തിരിക്കുന്നതിന തൂങ്ങി ആടുന്ന ഭാരം,
തൂങ്ങി ആടുന്ന ഭാരം.

Penetrable, a. തുളെക്കാകുന്ന, ഉൾപ്രവെ
ശികാകുന്ന; മനസ്സിൽ ഗ്രഹിക്കാകുന്ന,
കൊള്ളിക്കാകുന്ന.

Penetrant, a. തുളെക്കുന്ന, ഉൾപ്രവെശി
ക്കുന്ന, കൊള്ളുന്ന.

To Penetrate, v. a. & n. തുളെക്കുന്നു,
കുത്തുന്നു, ഉൾപ്രവെശിക്കുന്നു, അകത്തക
ടക്കുന്നു, കൊള്ളുന്നു; പിടിക്കുന്നു; മന
സ്സിൽ കൊള്ളുന്നു; അൎത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നു;
ഊറുന്നു, നൂഴുന്നു.

Penetration, s. തുളമാനം, ഉൾപ്രവെശ
നം, അകത്ത കടക്കുക; കൊൾ; മനൊ
വെഗം; ബുദ്ധിക്കൂൎമ്മത; വകതിരിവ.

Penetrative, a. കുത്തുന്ന, കൊള്ളുന്നു, മൂ
ൎച്ചയുള്ള; കൂൎമ്മതയുള്ള; കൂൎമ്മബുദ്ധിയുള്ള;
വകതിരിവുള്ള, പ്രാകാശ്യമുള്ള.

Penguin, s. താറാവു പൊലെ പുഷ്ടിയുള്ള
ഒരു പക്ഷി; ഒരു വക പഴം.

Peninsula, s. കൊന്തുരുത്ത, കരപ്പുറദെശം,
മിക്കതും വെള്ളംകൊണ്ട ചുറ്റിയ ദെശം.

Penitence, s. അനുതാപം, മനസ്താപം,
പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം.

Penitent, a. അനുതാപമുള്ള, മനസ്താപമു
ള്ള, പാപത്തെ കുറിച്ച ദുഃഖമുള്ള, സങ്കട
മുള്ള.

Penitent, s. അനുതാപി.

Penitential, a. അനുതാപത്തെ കാട്ടുന്ന,
ദുഃഖപ്പെടുന്ന.

Penitentiary, s. പാപത്തെ കുറിച്ച അ
നുതപിക്കുന്നവൻ; അനുതാപികൾ പാൎക്കു
ന്ന സ്ഥലം.

Penknife, s. മഷിക്കൊൽ പിച്ചാങ്കത്തി,
പെനാക്കത്തി.

Penman, s. നല്ല എഴുത്തുകാരൻ, ഗ്രന്ഥ
കൎത്താവ.

Penmanship, s. എഴുത്ത.

Pennant, s. കപ്പലിലെ ചെറിയ കൊടി,
വസ്തുക്കളെ കപ്പലിൽ കയറ്റുന്ന കയറ.

Pennated, a. ചിറകുള്ള.

Penniless, a. പണമില്ലാത്ത, അഗതിയാ
യുള്ള.

Pennon, s. ചെറിയ കൊടി.

Penny, s. ചെമ്പുകാശ; പണം.

Pennyweight, s. ഇരുപത്തനാല നെല്ലി
ട തുക്കം.

Pennyworth, s. ഒരു ചെമ്പുകാശ വില
പിടിപ്പത; നല്ലവില; വിലസഹായത്തി
ന വാങ്ങിയ സാധനം.

Pensile, a. തൂങ്ങുന്ന, ഞാലുന്ന, നിലംതൊ
ടാതെനില്ക്കുന്ന.

Pension, s. അടുത്തൂൺ, വൎഷാശനം.

To Pension, v.a. അടുത്തൂൺവെക്കുന്നു,
വൎഷാശനം കൊടുക്കുന്നു.

Pensionary, a. വൎഷാശനം കൊണ്ട കഴി
യുന്ന.

Pensioner, s. വൎഷാശനമുള്ളവൻ, അടു
ത്തൂൺ പറ്റുന്നവൻ.

Pensive, a. ദുഃഖവിചാരമുള്ള, വിഷാദമു
ള്ള, വ്യഗ്രതയുള്ള; കുണ്ഠിതമുള്ള.

Pensiveness, s. ദുഃഖവിചാരം, വിഷാദം,
വ്യഗ്രത, കുണ്ഠിതം.

Pent, part. pass, of To Pen, അടെക്ക
പ്പട്ട.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/344&oldid=178198" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്