താൾ:CiXIV133.pdf/343

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

PEC 331 PEE

Payment, s. പ്രതിദാനം; കൊടുക്കൽ;
ശമ്പളം, കൂലി; സമ്മാനം.

Pea, s. പയറ.

Peace, s. സമാധാനം, നിരപ്പ; അമൎച്ച;
സ്വരം, മൌനം, സന്ധി, ഇണക്കം.

Peace, interj. ചുമ്മാ.

Peaceable, a. സമാധാനമുള്ള, അമൎച്ചയു
ള്ള, ഇണക്കമുള.

Peaceableness, s. സാവധാനം, ശാന്തത.

Peaceful, a. സമാധാനമുള്ള, ശാന്തതയു
ള്ള, സാവധാനമുള്ള.

Peacemaker, s. സമാധാനപ്പെടുത്തുന്ന
വൻ, സന്ധിക്കാരൻ.

Peaceoffering, s. സമാധാനബലി, ശാ
ന്തികൎമ്മം.

Peach, s. ഒരു വക പഴം.

To Peach, v. n. കുറ്റം ചുമത്തുന്നു.

Peacock, s. മയിൽ, പികം, മയൂരം.

Peahen, s. മയിൽപെട.

Peak, s. അഗ്രം, ശിഖരം, മുകൾപ്പാട,
കൊടുമുടി.

To Peak, v. a. ശരീരസുഖമില്ലാതിരിക്കു
ന്നു.

Peal, s. മഹാ മുഴക്കം.

To Peal, v. n. മുഴങ്ങുന്നു.

Pear, s. ഒരു വക പഴം.

Pearl, s. മുത്ത, മുക്താമണി.

A pearl necklace, മുക്താവലി, മുത്തുമാ
ല.

Peasant, s. നാട്ടുപുറത്ത പാൎക്കുന്നവൻ,
നാട്ടുകാരൻ, ദെഹണ്ഡി.

Pebble, s. ചരൽ , ഒരു വക കല്ല.

Peccability, s. പാപത്തിലുള്ള അകപ്പാട.

Pecable, a. പാപത്തിൽ അകപ്പെടുന്ന.

Peccadillo, s. ചെറുകുറ്റം, ചെറുപിഴ.

Peceancy, s. ദുൎഗ്ഗുണം, കുറ്റം.

Peccant, a. കുറ്റമുള്ള, ദുൎഗ്ഗുണമുള്ള, ദുശ്ശീ
ലമുള്ള.

Peck, s. എകദെശം എട്ടിടങ്ങഴിയുള്ള ഒര
അളവ.

To Peck, v. a. കൊത്തുന്നു, കൊത്തിതി
ന്നുന്നു; ഉളിയുംമറ്റും കൊണ്ട കുത്തുന്നു.

To peck at, കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.

Pectinated, a. ചീപ്പുപൊലിരിക്കുന്ന.

Pectoral, s. നെഞ്ചൊട ചെൎന്ന, നെഞ്ചി
ന കൊള്ളാകുന്ന.

Pectoral, s. നെഞ്ചിന കൊള്ളാകുന്ന മരു
ന്ന; മാർപതക്കം.

To Peculate, v. a. പൊതുമുതൽ വ്യാജം
ചെയ്യുന്നു, വഞ്ചിച്ചെടുക്കുന്നു, കളവുചെ
യുന്നു.

Peculation, s. വ്യാജം, വഞ്ചിച്ചെടുക്കുക,
കളവ.

Peculator, s. വ്യാജംചെയ്യുന്നവൻ, ചാട്ടു
മാട്ടുകാരൻ.

Peruliar, a. ഉചിതമായുള്ള; പ്രത്യെകമു
ള്ള, വിശെഷമുള്ള, അപൂൎവ്വമുള്ള, തനത.

Peculiarity, s. വിശെഷത, പ്രത്യെകസം
ഗതി; അപൂൎവ്വം.

Pecuniary, a. ദ്രവ്യം സംബന്ധിച്ച, പണ
വകയായുള്ള.

Pedagogue, s. പൈതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കു
ന്നവൻ, ആശാൻ.

Pedal, a. പാദത്തൊടുചെൎന്ന.

Pedant, s. ആശാൻ; പഠിത്വം കുറഞ്ഞിട്ടും
പകിട്ട പറയുന്നവൻ.

Pedantic, a. താന്തൊന്നിത്വമുള്ള, പകി
ട്ടുള്ള.

Pedantry, s. പകിട്ടുവിദ്യ, പമ്മാട്ട.

To Peddle, v. n. അല്പകാൎയ്യങ്ങളെ ചെ
യ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

Peddling, a. അല്പവസ്തുക്കളെ കൊണ്ടുനട
ന്ന വില്ക്കുന്ന.

Pedestal, s. തുണിന്റെ മൂലാധാരം, വിഗ്ര
ഹത്തിന്റെ മൂലാധാരം, അടിച്ചട്ടം, ഒമ.

Pedestrian, Pedestrious, a. കാൽനട
യായി പൊകുന്ന.

Pedicle, s. ഞെട്ട, ഞെട്ടി, ഞെടുപ്പ.

Pedicular, a. പെനുള്ള, പെൻപിടിച്ച.

Pedigree, s. വംശവഴി, വംശപരമ്പര,
വംശക്രമം.

Pediment, s. വാതിൽ മുതലായവയുടെ
മെലുള്ള ചിത്രപ്പണി.

Pedler, s. ചില്ലറക്കച്ചവടങ്ങളെ നടന്ന
വില്ക്കുന്നവൻ, ചില്ലറക്കാരൻ.

Pedlery, s. ചില്വാനച്ചരക്ക.

Pedobaptism, s. ശിശുക്കളുടെ ജ്ഞാനസ്നാ
നം.

To Peel, v. a. ഉരിക്കുന്നു, തൊലിക്കുന്നു,
തൊലി നീക്കുന്നു, പൊതിക്കുന്നു; തൊൽ
അടൎക്കുന്നു; കൊള്ളയിടുന്നു.

Peel, s. പഴത്തിന്റെയും മറ്റും തൊലി,
തൊൽ, തൊണ്ട.

To Peep, v. n. ഊനിക്കുന്നു; എത്തിനൊ
ക്കുന്നു; ചുളിച്ചുനൊക്കുന്നു.

Peep, s. മുള; എത്തിനൊക്കൽ, ചുളിച്ചു
നൊട്ടം; കള്ളനൊക്ക.

Peephole, s. ചെറു ദ്വാരം, ചെറു പഴുത.

Peer, s. സമൻ, തുല്യൻ, നികർ; ഒരു പ്ര
ഭൂ; സംസ്ഥാനപതി, കുലപതി.

To Peer, v.n. കാണായ്വരുന്നു.

Peerage, s. സംസ്ഥാനപതിയുടെ; സംസ്ഥാ
നപതിമാരുടെ സംഘം.

Peeress, s. സംസ്ഥാനപതിയുടെ ഭാൎയ്യ.

Peer—less, a. നികരില്ലാത്ത, അതുല്യമായു
ള്ള, അത്യുത്തമമായുള്ള

U u 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/343&oldid=178197" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്