താൾ:CiXIV133.pdf/340

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

PAR 328 PAR

Parisian, s. പാറിസകാരൻ.

Paritor, s. ന്യായവിസ്താരസഭയിലെ ഹ
രിക്കാരൻ.

Parity, s. സാമ്യത, സമത്വം, തുല്യത; ഇ
ണ.

Park, s. മാൻ മുതലായ മൃഗങ്ങളെ വളൎത്തു
ന്നതിന വളച്ചകെട്ടിയ സ്ഥലം.

To Parley, v. n. വാക്കപറയുന്നു, വാഗ്വി
ശെഷം പറയുന്നു, വാദിക്കുന്നു, സംഭാഷ
ണംചെയ്യുന്നു.

Parley, s. വാഗ്വിശെഷം, വാഗ്വാദം, ത
മ്മിലുള്ള സംസാരം, സംഭാഷണം, സല്ലാ
പം.

Parliament, s. രാജാവിന്റെ കീഴെ രാ
ജകാൎയ്യങ്ങളെ വിചാരിക്കുന്ന സംഘം;
സംസ്ഥാനപതികൾ.

Parliamentary, a. സംസ്ഥാനപതികളു
ടെ സംഘത്തൊടു ചെൎന്ന.

Parlour, s. വീട്ടിൽ ഒരു വിശെഷമുറി,
അഗ്രശാല.

Parochial, a. ഇടവകയൊടുചെൎന്ന.

Parody, s. മറ്റൊരുത്തന്റെ വാക്കുകളെ
ദുഷിയായി മറിക്കുക, വാക്കുമറിച്ചിൽ.

Parole, s. ദത്തംചെയ്തവാക്ക, തികവായി
കൊടുത്ത വാക്ക.

Paronymous, a. മറ്റൊരു വാക്കപൊലെ
യുള്ള.

Paroquet, s. ഒരു വക ചെറുകിളി.

Parotid, a. കൎണ്ണങ്ങൾക്കടുത്ത.

Paroxism, s. ജ്വരത്തിന്റെ മൂൎച്ഛനം,
കൊൾ; മയക്കം, സന്നി.

Parricide, s. പിതൃഘാതകൻ, പിതൃഹത്യ,
ഗുരുഹാ; ഗുരുഹത്യ.

Parrot, s. കിളി; തത്ത, കീരം.

To Party, v. a. തട്ടിത്തടുക്കുന്നു, തട്ടുന്നു,
തടുക്കുന്നു.

To Parse, v. a. വ്യാകരണസൂത്രങ്ങളാൽ
വിവരിക്കുന്നു, വിഭക്തിചൊല്ലുന്നു.

Parsimonious, a. ലൊഭമുള്ള, പിശുക്കുള്ള,
ലുബ്ധുള്ള.

Parsimoniousness, Parsimony, s. ലൊ
ഭം, ലുബ്ധ, പിശുക്ക.

Parsley, s. ഒരു വക ചീര.

Parson, s. ഇടവകപ്പട്ടക്കാരൻ, പട്ടക്കാ
രൻ, പുരൊഹിതൻ, ഉപാദ്ധ്യായൻ.

Parsonage, s. ഇടവകപ്പട്ടക്കാരന്റെ ഭ
വനം.

Part, s. പങ്ക, ഒഹരി, അംശം, ഭാഗം,
കൂറ, പകുതി; പക്ഷം; പ്രകരണം; മു
റി; ദെശം, ദിക്ക; പ്രാപ്തി.

In part, ഒട്ട, എതാനും.

To Part, v, a. പങ്കിടുന്നു, അംശിക്കുന്നു,
വിഭാഗിക്കുന്നു, ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു; പകുക്കു

ന്നു; പിരിക്കുന്നു; വെറുപിരിക്കുന്നു; മാ
റ്റിനിത്തുന്നു; മറയിടുന്നു.

To Part, v. a. പിരിയുന്നു, പിരിഞ്ഞുപൊ
കുന്നു; യാത്രപറയുന്നു; ഭിന്നിക്കുന്നു; പു
റപ്പെട്ടുപൊകുന്നു.

To part with, കൊടുക്കുന്നു, വിട്ടുകൊ
ടുക്കുന്നു.

Partage, s. അംശിക്കുക; വിഭാഗം.

To Partake, v. n. പങ്കുണ്ടാകുന്നു, പങ്ക
കൂടുന്നു; കൂട്ടുകൂടുന്നു; സംബന്ധപ്പെടുന്നു;
ഒഹരിക്കാരനാകുന്നു; അനുഭവിക്കുന്നു;
കൈക്കൊള്ളുന്നു.

Partaker, s. പങ്കുകാരൻ, സംബന്ധി, ഒ
ഹരിക്കാരൻ, കൂട്ടുകാരൻ.

Parterer, s. പൂന്തൊട്ടം.

Partial, a. പക്ഷപാതമുള്ള, ദാക്ഷിണ്യമു
ള്ള, ഒത്താശയുള്ള.

A Partial person, പക്ഷപാതി, പാ
ൎശ്വികൻ.

Partiality, s. പക്ഷപാതം, ദാക്ഷിണ്യം,
ഒത്താശ.

Participant, a. പങ്കുള്ള, കൂടുന്ന.

To Participate, v. n. പങ്കുണ്ടാകുന്നു, പ
ങ്കുപറ്റുന്നു.

Participation, s. പങ്ക, ഓഹരി, പകുതി,
കൂട്ടനുഭവം, ഉപഭൊജനം.

Participle, s. ത്വാപ്രത്യയം,ത്വാപ്രത്യാ
ന്തം.

Particle, s. രെണു, തരി, പൊടി; അം
ശം; അവ്യയം, ഇടച്ചൊൽ.

Particular, a. പ്രത്യെകമുള്ള, വിശെഷമു
ള്ള ; കാൎയ്യമായുള്ള.

Particular, s. പ്രത്യെകസംഗതി, സംഗ
തി, കാൎയ്യം, വിവരം, ഇനം; വിശെഷ
മുള്ളവൻ.

Particularity, s. വിശെഷത; പ്രത്യെക
മുള്ള അവസ്ഥ; വിവരം.

To Particularize, v. a. വിവരിക്കുന്നു,
വിവരംപറയുന്നു.

Particularly, ad. വിശെഷാൽ, പ്രത്യെ
കമായി, വിവരമായി.

Partisan, s. പക്ഷക്കാരൻ, പാൎശ്വികൻ,
പക്ഷപാതി.

Partition, s. വിഭാഗം, പകുതി; പങ്ക,
ഭാഗം; ഇടനിര.

To Partition, v. a. വിഭാഗിക്കുന്നു, പങ്കി
ടുന്നു; നിരെക്കുന്നു; മുറിതിരിക്കുന്നു.

Partly, ad. എതാനും, ഒട്ട, ഒട്ടെടം, ഒരു
പക്ഷത്തിൽ.

Partner, s. പങ്കുകാരൻ, കൂട്ടുകാരൻ, കൂ
ട്ടാളി; പാതിക്കാരൻ; വകക്കാരൻ.

Partnership, s. കൂട്ടുവ്യാപാരം, പങ്കുകച്ച
വടം; കൂട്ടായ്മ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/340&oldid=178194" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്