താൾ:CiXIV133.pdf/336

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

OUT 324 PAC

Outrageous, a. ക്രൂരതയുള്ള, സാഹസമു
ള്ള, ദുൎമ്മദമായുള്ള, അഴിമതിയുള്ള, അധി
കമായുള്ള, അഘൊരമായുള്ള, മഹാ വ
ലിയ.

To Outreach, v. a. അപ്പുറം എത്തുന്നു.

Outright, ad. ഉടനെ; നന്നായി, പൂൎണ്ണ
മായി, തീരെ, മുഴുവനും, അശെഷം.

To Outroar, v. a. എറ്റം അലറുന്നു.

To outroot, v. a. വെരൊടെ പറിക്കു
ന്നു, പിഴുന്നു, നിൎമ്മൂലമാക്കുന്നു.

To Outrun, v. a. ഒട്ടത്തിൽ മുമ്പെ കടക്കു
ന്നു, പിന്നിടുന്നു.

To Outsail, v. a. മറ്റുകപ്പലിനെക്കാൾ
അതിവെഗം ഒടുന്നു, പിന്നിട്ട ഒടുന്നു.

To Outsel, v. a. അധികവിലെക്ക വില്ക്കു
ന്നു.

Outset, s. ആരംഭം, തുടസ്സം.

To Outshine, v. a. അധികം പ്രകാശി
ക്കുന്നു.

Outside, s. പുറം, പുറഭാഗം. ad. പുറ
ത്ത, വെളിയിൽ.

To Outsit, v. a. എറനെരം ഇരിക്കുന്നു.

To Outsleep, v. n. അധികനെരം ഉറ
ങ്ങുന്നു.

To Outstand, v. a. & n. എറനെരംനി
ല്ക്കുന്നു, താങ്ങുന്നു; പുറത്തതള്ളിനില്ക്കുന്നു.

To Outstare, v. a. ചുളിച്ചുനൊക്കുന്നു, ദുൎമ്മു
ഖമായി നൊക്കുന്നു, ഉറുത്തിനൊക്കുന്നു.

To Outstretch, v. a. നീട്ടുന്നു, വലുതാക്കു
ന്നു.

ToOutstrip, v. a. പിന്നിടുന്നു; മുമ്പിടുന്നു.

To Outtalk, a. a. അധികം സംസാരി
ക്കുന്നു.

To Outvalue, v. a. വിലകൂട്ടുന്നു, വില
കൂടുന്നു.

To Outvie, v. a. അധികരിക്കുന്നു, അ
തിക്രമിക്കുന്നു.

To Outvote, v. a. അധികപ്പെരെ പക്ഷ
ത്തിൽ ആക്കുന്നു.

To Outwallk, v. a. നടപ്പിൽ പിന്നിടുന്നു.

Outwall, a. പുറഞ്ചുവര.

Outward, a. പുറത്തുള്ള, പുറമെയുള്ള, അ
ന്യമായുള്ള.

Outward, ad. പുറത്താട്ട, പരദെശങ്ങൾ
ക്ക.

Outwardly, ad. പുറമെ.

Outwards, ad. പുറത്തൊട്ട.

To Outwear, v. a. അധികവരുത്തത്തൊ
ടിരിക്കുന്നു, എറ ൟടുനില്ക്കുന്നു.

To Outweigh, v. a. അധികം നിറതൂ
ക്കുന്നു, വിലകൂട്ടുന്നു.

To Outwit, v. a. തന്ത്രംകൊണ്ട ജയിക്കു
ന്നു; തട്ടിക്കുന്നു.

Outwork, s. പുറംകൊട്ട; കൊത്തളം.

Outworn, part. പെരുമാറ്റംകൊണ്ടതെ
ഞ്ഞുപൊയ; എറപഴകിയ.

To Owe, v. a. കടംപെട്ടിരിക്കുന്നു, ഋണ
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൊടുപ്പാൻ ഉണ്ടാകുന്നു.

Owl, s. മൂങ്ങാ, കൊതാളി.

Own, s. തനതവക, തനത, സ്വന്തവക.
pron. സ്വന്തം, തനത, തനിക്കുള്ള, സ്വ
യം, സ്വതെ.

To Own, v. a. എറ്റുപറയുന്നു, ഉണ്ടെ
ന്നപറയുന്നു; അനുസരിച്ചപറയുന്നു, ഉട
യതായിരിക്കുന്നു, അവകാശപ്പെടുത്തുന്നു.

Owner, s. ഉടയവൻ, നാഥൻ, ജന്മി,
പതി, അധീശൻ.

Ownership, s. തനതവക, അധീശത്വം,
വിഭുത്വം, ഉടയസ്ഥാനം, ജന്മം.

Ox, s. Oxen, pl. എരുത, കാള, വൃഷഭം,
വരി, ഉടെച്ചകാള.

Oxymel, s. കാടിയും തെനും കൂട്ടിയകല
ൎപ്പ.

Oyer, s. ഒരു കൊട, ന്യായസ്ഥലം, കല്പ
ന, അധികാരം.

Oyes, s. കെൾപ്പിൻ.

Oyster, s. മുരിങ്ങ, ഞമഞ്ഞി, ശംബൂകം.

P.

Pabular, Pabulous, a. തീൻകൊടുക്കുന്ന,
ആഹാരമുള്ള.

Pacated, a. ശാന്തതപ്പെട്ട, സാവധാന
പ്പെട്ട.

Pace, s. നട, നടത്തം, ചവിട്ടടി; ഗതി;
നടപടി; പദം; വിധം; അഞ്ചടിപ്രമാ
ണം.

To Pace, v. n. പതുക്കെ നടക്കുന്നു; യാ
ത്രക്കാലിൽ നടക്കുന്നു.

To Pace, v. a. നടകൊണ്ട അളക്കുന്നു;
അടിയളക്കുന്നു; നടത്തുന്നു.

Pacific, a. ശാന്തകരമായുള്ള, ശമിപ്പിക്കു
ന്ന; സാവധാനമുള്ള, ശാന്തമായുള്ള.

Pacification, s. ശാന്തതപ്പെടുത്തുക, ശമി
പ്പിക്കുക; ശമനം, സമാധാനപ്പെടുത്തുക,
അനുനയം.

Pacificator, Pacifier, s. ശാന്തതവരുത്തു
ന്നവൻ, സമാധാനം വരുത്തുന്നവൻ, മ
ദ്ധ്യസ്ഥൻ, തടസ്ഥൻ.

To Pacify, v. a. ശാന്തതപ്പെടുത്തുന്നു, സ
മാധാനംവരുത്തുന്നു, ശമിപ്പിക്കുന്നു, സാ
വധാനമാക്കുന്നു; അനുനയിക്കുന്നു.

Pack, s. പൊതി, ചുമട, ഭാണ്ഡം, ചിപ്പം;
വലിയകെട്ട; ആട്ടക്കടലാസ കൂട്ടം; നാ
യാട്ട നായ്ക്കുട്ടം; ദുർ#ജ്ജനക്കൂട്ടം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/336&oldid=178190" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്