താൾ:CiXIV133.pdf/317

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

MOR 305 MOR

Monsoon, s. മഴക്കാലം, വൎഷക്കാലം.

Monster, s. വികൃതജന്തു, ഘൊരജന്തു, ഭീ
മാകാരം, ഭീമരൂപം.

Monstrous, a. വികൃതമായുള്ള, വിരൂപമാ
യുള്ള, ഭീമാകാരമായുള്ള, ഘൊരമായുള്ള.

Month, s. മാസം, തിങ്ങൾ.

Monthly, s. മാസംതൊറുമുള്ള, മാസാന്തം,
മാസികം.

Monument, s. ഒൎമ്മെക്കതക്ക അടയാളം,
ഗൊരി.

Monumental, a. ജ്ഞാപകം വരുത്തുന്ന,
കഴിഞ്ഞ ആളിന്റെ ഒൎമ്മെക്കായി ഉണ്ടാ
ക്കപ്പെട്ട.

Mood, s. ലകാരം, ക്രിയയുടെ ക്രമം; ശീ
ലം, മനൊഭാവം; വിധാനം, വിധം.

Moody, a. കൊപമുള്ള, നീരസമുള്ള.

Moon, s, ചന്ദ്രൻ, സോമൻ, അമ്പിളി.

Moonbeam, s. ചന്ദ്രരശ്മി, ചന്ദ്രകിരണം.

Mooncalf, s. ഘൊരജന്തു; വിഡ്ഡി.

Mooneyed, a. കൺകാഴ്ച കുറഞ്ഞ, വെ
ള്ളെഴുത്തുള്ള.

Moonlight, Moonshine, s. നിലാവ, ച
ന്ദ്രരശ്മി.

Moonlight, a. നിലാവുള്ള.

Moonstruck, a. നിലാവതട്ടിയ, ചന്ദ്ര
രൊഗമുള്ള.

Moor, s. കാപ്പിരി; ചതുപ്പനിലം, നെടു
ന്തരിശ.

To Moor, v. a. നങ്കൂരങ്ങൾകൊണ്ട ഉറ
പ്പിക്കുന്നു.

Moor—hen, s. നീൎക്കൊഴി, കാട്ടുകൊഴി.

Mooring, s. കപ്പൽ അടുക്കുന്ന സ്ഥലം, ന
ങ്കൂരൂരംതാഴ്ത്തുന്ന സ്ഥലം.

Moorland, s. ചതുപ്പനിലം, ൟറംനിലം.

Moorman, s. തുലുക്കൻ.

To Moot, v. a. ന്യായംകൊണ്ട തൎക്കിക്കു
ന്നു, വ്യവഹരിക്കുന്നു.

Mooted, a. വെരൊടെ പറിച്ച.

Mop, s. വീടുകളുടെ തറയെയും മറ്റും
വെടിപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം, ഒ
രു വക ചൂല.

To Mope, v. n . മയങ്ങുന്നു, മന്ദമായിരി
ക്കുന്നു.

To Mope, v. a. മയക്കുന്നു, ബുദ്ധിമന്ദിപ്പി
ക്കുന്നു.

Mope, Mopus, s. മയക്കമുള്ളവൻ, മന്ദമു
ള്ളവൻ, വിഡ്ഡി.

Moppet, Mopsy, s. പാവ; പെൺ്കുട്ടിയെ
വിളിക്കുന്ന ഒമനപ്പെർ.

Moral, a. നല്ലനടപ്പുള്ള, നീതിയുള്ള, പു
ണ്ണ്യമുള്ള.

Moral, s. നീതി, സന്മാൎഗ്ഗം, ധൎമ്മം, ഫല
ശ്രുതി; ഉദാഹരണം.

To Moralise, v. a. & n. നല്ലനടപ്പിനെ
ഉപദെശിക്കുന്നു; സന്മാൎഗ്ഗത്തെ കുറിച്ച
വിസ്തരിച്ചുപറയുന്നു.

Morality, s. നല്ലനടപ്പ, നീതിമാൎഗ്ഗം,
സൽഗുണം, ധൎമ്മജ്ഞാനം.

Moralist, s. സന്മാൎഗ്ഗനിയമങ്ങളെ ആച
രിക്കുന്നവൻ.

Morally, ad. നീതിയായി, ന്യായമായി;
നടപ്പായി.

Morals, s. pl. ആചാരമുറകൾ, മൎയ്യാദകൾ.

Morass, s. ചതുപ്പനിലം, ശീതനിലം, ഊ
റ്റുനിലം.

Morbid, a. വ്യാധിപിടിച്ച, കെട്ട.

Morbific, a. വ്യാധിപിടിപ്പിക്കുന്ന, രൊ
ഗമുണ്ടാക്കുന്ന.

Morbose, a. വ്യാധികൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന.

Mordacious, a. കടിക്കുന്ന, കാരംപിടി
ക്കുന്ന.

Mordant, Mordicant, a. കാരമായുള്ള,
കറപിടിപ്പിക്കുന്ന.

Mordication, s. കടി, കരൾച.

More, a. അധികമായുള്ള, എറയുള്ള, പര
മായുള്ള.

More, ad. അധികമായി, എറെ, എറ്റം,
എറ്റവും; ഇനിയും.

More, s. അധികത്വം.

Moreland, s. മലപ്രദെശം.

Moreover, ad. വിശെഷിച്ചും, അത്രയുമ
ല്ല, അതകൂടാതെ.

Morigerous, a. അനുസരണമുള്ള.

Morn, Morning, s. കാലത്ത, രാവിലെ,
പ്രഭാതകാലം, ഉഷസ്സ, പുലർകാലം, ഉദ
യകാലം.

Morning—gown, s. കാലത്ത ഇടുന്ന കു
പ്പായം.

Morning—star, s. ഉദയനക്ഷത്രം, ശുക്രൻ.

Morose, a. വക്രമുഖമുള്ള, ദുശ്ശീലമുള്ള, വി
കടമായുള്ള.

Moroseness, s. വക്രത, ദുശ്ശീലം, മുങ്കൊ
പം, വികടം.

Morphew, s. മുഖത്തവരുന്ന ഒരു വക
പൊരി.

Morrow, s. അടുത്തനാൾ.
On the morrow, നാളെ.

Morse, s. കടൽകുതിര.

Morsel, s. നുറുക്ക, കഷണം, ഖണ്ഡം.

Mortal, a. മരണാമുള്ള, നാശമുള്ള, മൃത്യു
വുള്ള, നാശകരമായുള്ള, വൈഷമ്യമുള്ള.

Mortal, s. മൎത്യൻ, മനുഷ്യൻ.

Mortality, s. മരണം, മൎത്യത: നാശം; മ
നുഷ്യസ്വഭാവം.

Mortally, a. മൃത്യുവായി, മരിക്കത്തക്കതാ
യി, വൈഷമ്യമായി.


R r

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/317&oldid=178171" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്