താൾ:CiXIV133.pdf/310

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

MET 298 MEW

To Merit, v, a. യൊഗ്യമാകുന്നു, പാത്ര
മാകുന്നു.

Meritorious, a. യൊഗ്യമായുള്ള, പാത്രമാ
യുള്ള, വിരുത കിട്ടെണ്ടുന്ന സമ്മാനയാ
ഗ്യമായുള്ള.

Meritoriousness, s. സമ്മാനയൊഗ്യത.

Merlin, s. ഒരു വക പരുന്ത.

Merrily, ad. ആഹ്ലാദമായി, സന്തൊഷ
ത്തൊടെ, ഉല്ലാസത്തോടെ.

To Merrimake, v. n. സദ്യ കഴിക്കുന്നു, മൃ
ഷ്ടാന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നു, ആഹ്ലാദിക്കുന്നു.

Merrimake, s. ആഹ്ലാദം, ആനന്ദം, സ
ന്തൊഷം, ഉല്ലാസം, ഉന്മെഷം, മൊടി;
ചിരി.

Merriness, s. ആഹ്ലാദം, ഉല്ലാസശീലം.

Merry, a. പ്രസാദമുള്ള, സന്തൊഷമുള്ള,
ചിരിയുള്ള, ചിരിപ്പിക്കുന്ന, സൌഭാഗ്യമു
ള്ള.

Merry—andrew, s. പൊറാട്ടുകാരൻ, വി
നൊദക്കാരൻ, ഗൊഷ്ഠിക്കാരൻ.

Mersion, s. മുങ്ങൽ, മുഴുകൽ.

Mesenteric, a, കുടർഞരമ്പൊട ചെൎന്ന.

Mesentery, s. കുടർഞരമ്പ.

Mesh, s. വലക്കണ്ണ.

To Mesh, v. a. വലയിൽ പിടിക്കുന്നു, ക
ണിയിലുൾപ്പെടുത്തുന്നു.

Meshy, a. വലപൊലെ കണ്ണുള്ള.

Mess, s. ഭക്ഷണക്കൂട്ടം, സഹഭൊജനം;
പന്തിഭൊജനം; സഹഭൊജനക്കാർ.

To Mess, v. n. സഹഭൊജനം കഴിക്കു
ന്നു, ഭക്ഷിക്കുന്നു.

Message, s. ദൂത, പറഞ്ഞയക്കുന്ന കാൎയ്യം,
വൎത്തമാനം, ചെതി.

Messenger, s. ദൂതൻ, ചാരൻ, പറഞ്ഞയ
ക്കപ്പെട്ടവൻ; സ്ഥാനാപതി.

Messiah, s. ക്രിസ്തു, അഭിഷിക്തൻ, മശി
ഹാ.

Messieus, s. plu. യജമാനന്മാർ, ശ്രീ
മാന്മാർ.

Messmate, s. സഹഭൊജനക്കാരൻ, കൂ
ടിയിരുന്ന ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ.

Messuage, s. പാൎക്കുന്നവീട, ഭവനം.

Met, The pret. & part. of To Meet,
എതിരെറ്റു, എതിരെറ്റ.

Metal, s, ലൊഹം, പഞ്ചലൊഹം; ധൈ
ൎയ്യം, ചുണ.

Metallic, v. പഞ്ചലൊഹത്തോട ചെൎന്ന;
ലൊഹംചെൎന്ന.

Metalline, a, ലൊഹമയമായുള്ള.

Metallist, s. ലൊഹപണിക്കാരൻ, വാൎപ്പു
പണിക്കാരൻ.

Metailurgy, s. ലൊഹംപണിയുന്നവിദ്യ

To Metamorphose, v. a. മറുരൂപപ്പെടു

ത്തുന്നു, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു, രൂപഭെ
ദം വരുത്തുന്നു.

Metamorphosis, s. മറുരൂപം, രൂപാന്ത
രം, രൂപഭെദം.

Metaphor, s. ഉപമിതി, സദൃശം, ഉപമ
വാക്ക; ജ്ഞാനാൎത്ഥം.

Metaphorical, a. ഉപമിതിയായുള്ള, സ
ദൃശമായുള്ള, ജ്ഞാനാൎത്ഥമായുള്ള.

Metaphrase, s. ചൊല്ലിന ചൊല്ലായുള്ള
പരിഭാഷ.

Metaphysics, s. ജീവതത്വം.

Metastasis, s. സ്ഥലമാറ്റം.

Metathesis, s. മുമ്പുംപിമ്പുമുള്ള മാറ്റം,
മറിച്ചിൽ.

To Mete, v. a. അളക്കുന്നു.

Metempsychosis, s. ആഭൂതപ്ലവം, ഒരു
ദെഹത്തിൽനിന്ന മറ്റൊരു ദേഹത്തി
ലെക്ക കടക്കുക.

Meteor, s. കൊള്ളിമീൻ, വിശെഷ നക്ഷ
ത്രം.

Meteorology, s. വിശെഷനക്ഷത്രങ്ങളെ
കുറിച്ചുള്ള തത്വം.

Metewand, Meteyard, s. അളവുകൊൽ,
വടികൊൽ.

Metheglin, s. തെനും വെള്ളവുംകൊണ്ടു
ണ്ടാക്കിയ പാനകം.

Methinks, imp. ഇനിക്കു തൊന്നുന്നു.

Method, s. പ്രകാരം, രീതി, വഴി; ക്രമം,
ചട്ടം.

Methodical, a. യഥാക്രമമായുള്ള.

Methodically, ad. യഥാക്രമമായി.

To Methodise, v. a. ക്രമമാക്കുന്നു, രീതി
പ്പെടുത്തുന്നു, ചട്ടമാക്കുന്നു.

Methodist, s. പൂൎവ്വചട്ടങ്ങളെ അനുസരി
ച്ച നടക്കുന്നവൻ; ഒരുമതക്കാരൻ.

Metonymy, s. അലങ്കാരപ്രയൊഗം.

Metoposcopy, s. മുഖലക്ഷണശാസ്ത്രാഭ്യാ
സം.

Metre, s. വൃത്തം, പദ്യം, ശ്ലോകം, പാദം.

Metrical, a. പദ്യമായുള്ള, വൃത്തത്തൊട
ചെൎന്ന.

Metrice, s. താളം, വട്ടം, വൃത്തം.

Metropolis, s. പ്രധാന നഗരം.

Metropolitan, s. പ്രധാനമെല്പട്ടക്കാരൻ,
മെത്രാപൌലിത്തൻ.

Metropolitan, a. പ്രധാനനഗരത്തൊട
ചെൎന്ന.

Mettle, s. ചൊടിപ്പ, ബുദ്ധി, മനൊവെ
ഗം, ധൈൎയ്യം; ആരൊഗ്യം.

Mew, s. ഒരുകൂട, പഞ്ജരം; പൂച്ചയുടെ
കരച്ചിൽ; കടൽകൊഴി.

To Mew, v. a. പൂച്ച പൊലെ കരയുന്നു;
പപ്പൊതുക്കുന്നു; അടെക്കുന്നു.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/310&oldid=178164" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്