താൾ:CiXIV133.pdf/309

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

MEN 297 MER

Membrane, s. ശരീരത്തിൽ നെൎത്തതൊൽ.

Membranous, a. നെൎത്തതൊൽകളുള്ള.

Memento, s, നിനവതൊന്നുവാനുള്ള അട
യാളം, ജ്ഞാപകം, അറിവ; അടയാളം.

Memoir, s. നടന്ന വൃത്താന്തപുസൂകം; ഒ
രുത്തൻ താൻ കണ്ടസംഗതികളെ എഴുതി
യ പുസ്തകം; ഒരുത്തന്റെ ചരിത്രപുസ്തകം.

Memorable, a. ഒൎക്കത്തക്ക, ഒൎപ്പാനുള്ള, മ
റക്കരുതാത്ത.

Memmorandum, s. കുറിപ്പ, കുറിമാനം,
ജ്ഞാപകച്ചീട്ട.

Memorial, s. നിനവതൊന്നത്തക്കവണ്ണമു
ള്ള കാൎയ്യം, അടയാളം; ജ്ഞാപകകാൎയ്യം;
ജ്ഞാപകം; സങ്കടവൎയ്യൊല, എഴുത്ത.

Memorialist, s. ജ്ഞാപകകാൎയ്യങ്ങളെ എ
ഴുതുന്നവൻ, സങ്കടങ്ങളെ എഴുതിബൊ
ധിപ്പിക്കുന്നവൻ.

To Memorialize, v. a. എഴുതിബൊധി
പ്പിക്കുന്നു; ഒൎമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

Memory, s. ഒൎമ്മ, ധാരണ, ജ്ഞാപകം.

Men, s. plural of Man. മനുഷ്യർ.

To Menace, v. a. ഭയപ്പെടുത്തുന്നു, ഭീഷ
ണികാട്ടുന്നു.

Menace, s. ഭയപ്പെടുത്തുക, ഭീഷണി, ശാ
സന.

Menacer, s. ഭീഷണിക്കാരൻ, ഭയപ്പെടു
ത്തുന്നവൻ.

Menage, s. മൃഗങ്ങളുടെ ശെഖരം.

To Mend, v. a. നന്നാക്കുന്നു, കെടപൊ
ക്കുന്നു, ശിക്ഷവരുത്തുന്നു; സഹായിക്കുന്നു,
വളൎത്തുന്നു.

To Mend, v. n. നന്നാകുന്നു, നന്നായി
വരുന്നു.

Mendacity, s. വ്യാജം, ഭൊഷ്ക, നുണ, നു
ണത്തരം.

Mender, s. നന്നാക്കുന്നവൻ, കെടുതീൎക്കു
ന്നവൻ.

Mendicant, a. ഭിക്ഷഎടുക്കുന്ന, ഇരക്കുന്ന.

Mendicant, s. ഭിക്ഷകൻ, ഭിക്ഷു, തപസ്വീ.

To Medicate, v. n. ഭിക്ഷഎടുക്കുന്നു, ഇ
രക്കുന്നു, ഭിക്ഷാടനം ചെയ്യുന്നു.

Mendicity, s. ഭിക്ഷാശിത്വം, യാചകവൃ
ത്തി, ഇരപ്പാളിത്വം.

Menial, s. വീട്ടുവെലക്കാരൻ, ഭൂത്യൻ.

Menology, s. മാസക്കണക്ക.

Menpleaser, s. മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പി
ക്കുന്നവൻ, പരതുഷ്ടിവരുത്തുന്നവൻ.

Menstrual, a. മാസംതൊറുമുള്ള, മാസ
ത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള.

Mensurable, a. അളക്കാകുന്ന.

To Mensurate, v. a. അളക്കുന്നു.

Mensuration, 7. അളക്കുക, അളവുകണക
ക്ക, അളവുവിദ്യ.

Mentall, a. മനസ്സാടുചെൎന്ന, മനസ്സിലെ, ഉ
ള്ളംകൊണ്ടുള്ള , മനസിജം, ജ്ഞാനമുള്ള.

Mentally, ad. മനസ്സിൽഗ്രഹിച്ച, ഉള്ളം
കൊണ്ട, അറിവൊടെ, ഉള്ളെ.

Mention, s. പ്രസ്ഥാപം, കഥനം; ചൊൽ.

To Mention, v. a. പറയുന്നു; ചൊല്ലുന്നു,
പ്രസ്ഥാപിക്കുന്നു, കഥിക്കുന്നു; പറഞ്ഞറി
യിക്കുന്നു.

Mephitical, a. നാറുന്ന, ദുൎഗ്ഗന്ധമുള്ള.

Mercantile. a. കച്ചവടത്തൊടുചെൎന്ന, വ
ൎത്തകത്തിനടുത്ത.

Mercat, s. വ്യാപാരം; കച്ചവടസ്ഥലം.

Mercenary, a. കൂലിക്കുള്ള , ശമ്പളമുള്ള,
ലാഭത്തിന അത്യാശയുള്ള.

Mercenary, s. കൂലിക്കാരൻ, ശമ്പളക്കാരൻ.

Mercer, s. പട്ടുവ്യാപാരി.

Mercery, s. പട്ടുവ്യാപാരം, പട്ടുചരക്കു
കച്ചവടം.

Merchandise, s. വ്യാപാരം, കച്ചവടം,
വൎത്തകം; ചരക്ക.

To Merchandise, v. a. വ്യാപാരം ചെയ്യു
ന്നു, കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു.

Merchant, a. വ്യാപാരി, വൎത്തകൻ, കച്ച
വടക്കാരൻ, ക്രയവിക്രയികൻ.

Merchant—man, s. കച്ചവടക്കപ്പൽ.

Merciful, a. കരുണയുള്ള, ദയയുള്ള , ആ
ൎദ്രതയുള്ള, അലിവുള്ള.

Mercifulness, s. ദയാശീലം, മനസ്സലിവ,
ആൎദ്രബുദ്ധി.

Merciless, a. ദയയില്ലാത്ത, കരുണയില്ലാ
ത്ത, കാഠിന്യമുള്ള, അലിവില്ലാത്ത, നിൎദയം.

Mercurial, a. രസംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ, ര
സമയമായുള്ള ചുറുക്കുള്ള.

Mercury, s. രസം; ചുറുക്ക; വൎത്തമാനക്ക
ടലാസ; ബുധൻ.

Mercy, s. കരുണ, കാരുണ്യം; മനസ്സലി
വ, ദയ; ക്ഷമ, മാപ്പ; വിവെകം.

Mercy—seat, s. കൃപാസനം, കരുണാസ
നം.

Mere, a. ഇത്രമാത്രം, അത്രമാത്രം; വെറു
തെ, ശുദ്ധ, മാത്രം.

Merely, ad. മാത്രം, കെവലം.

Meretricious, a. കാമുകത്വമുള്ള, മത്തവി
ലാസമുള്ള, മൊഹിപ്പിക്കുന്ന.

Meridian, s. ഉച്ചം, മദ്ധ്യാഹ്നം, തെക്കും
വടക്കുമുള്ള മദ്ധ്യരെഖ; മഹത്വത്തിന്റെ
അത്യുച്ചം.

Meridian, Meridional, a. ഉച്ചെയുള്ള,
മദ്ധ്യാഹ്നമായുള്ള; തെക്കുവടക്കുള്ള, അത്യു
ച്ചത്തൊളം ഉയൎത്തിയ.

Merit, a. യൊഗ്യത, പാത്രത; ഗുണം, ഉ
ത്തമത്വം, പുണ്യം, വിരുത, സാരം.


Q q

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/309&oldid=178163" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്