താൾ:CiXIV133.pdf/306

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

MAT 294 MAT

To Mask, v, a. മറുവെഷമിടുന്നു, വെ
ഷമിടുന്നു; വെഷംകെട്ടന്നു, കൊലംകെ
ട്ടുന്നു.

Mason, s. കല്പണിക്കാരൻ, കല്ലാശാരി.

Masony, s. കല്പണി.

Masquerade, s. വെഷക്കാരുടെ കൂട്ടം,
വെഷധാരണം.

Masquerader, s. വെഷക്കാരൻ, വെഷ
ധാരി.

Mass, s. കട്ട, കൂട്ട, പിണ്ഡം; റൊമാപ
ള്ളിയുടെ മീസ്സ.

Massacre, s. ജനസംഹാരം, കുല.

To Massacre, v. a. ജനസംഹാരം ചെ
യ്യുന്നു, സംഹരിക്കുന്നു.

Massiness, Massiveness, s. ഘനം, ഭാ
രം, കട്ടി.

Massive, Massy, a. ഘനമുള്ള , ഭാരമുള്ള,
കട്ടിയുള്ള.

Mast, s. പായ്മരം, കൊടിമരം, സ്തംഭം.

Master, s. യജമാനൻ, പതി; ഗുരു, ഗു
രുനാഥൻ, ഗുരുഭൂതൻ, ആശാൻ; സ്വാ
മി; ഉടയക്കാരൻ, മുതലാളി; പ്രമാണി.

To Master, v, a, അടക്കുന്നു, ജയിക്കുന്നു;
സാമൎത്ഥ്യത്തൊടെ ചെയ്യുന്നു.

Masterly, ad. സാമൎത്ഥ്യത്തൊടെ, പടുത്വ
മായി.

Masterly, a. സാമൎത്ഥ്യമുള്ള, പടുത്വമുള്ള,
മിടുക്കുള്ള.

Masterpiece, s. മഹാ വിശെഷത, മുത
ത്തരം, ആശാൻകൈ.

Mastership, s. യജമാനത്വം, അധികാ
രം, ഭരിപ്പ, ശ്രെഷ്ഠത; സാമൎത്ഥ്യം.

Mastery, s. ശക്തി; ജയം, ഭരിപ്പ, അധി
കാരം, ശ്രഷ്ഠത, സാമൎത്ഥ്യം, മിടുക്ക.

Mastication, s. ചവ, തിന്നുക.

Masticatory, s. ചവപ്പാനുള്ള ഒൗഷധം.

Mastick, s. ഒരു വക പശ.

Mastiff, s. ഉഗ്രമുള്ള ഒരു വക വലിയ നാ.

Mastless, s. പായ്മരമില്ലാത്ത.

Mastlin, s. കൂട്ടിക്കലൎന്ന ധാന്യം, പലമെ
നിനെല്ല.

Mat, s. പായ, തൃണപൂലി.

To Mat, v. a. പായകൊണ്ട മൂടുന്നു; പി
ന്നുന്നു, മുടയുന്നു.

Match, s. തീ കൊളുത്തുവാനുള്ള തിരി,
തിരിക്കയറ; പൊരാട്ടം; തുല്യത, കിട,
തണ്ടി, ൟട; വിവാഹം.

To Match, v, a, & n. കിടയാക്കുന്നു, തു
ല്യമാക്കുന്നു; ശരിയാക്കുന്നു; വിവാഹം ക
ഴിക്കുന്നു, വിവാഹം ചെയ്യുന്നു; ശരിയാ
കുന്നു; തുല്യമാകുന്നു.

Matchless, s. തുല്യമില്ലാത്ത, അതുലമായു
ള്ള, അപ്രതിമയായുള; കിടയില്ലാത്ത.

Matchmaker, s. വിവാഹം പറഞ്ഞ അ
ടുപ്പിക്കുന്നവൻ; തീകൊളുത്തുവാനുള്ള തി
രികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ.

Mate, s. ഭൎത്താവ, ഭാൎയ്യ; കൂട്ടുകാരൻ, കൂ
ട്ടുകാരി; ഇണ; ഒരു കപ്പലിൽ കൂടെ സ
ഞ്ചരിക്കുന്നവൻ; സഹഭക്ഷകൻ; കപ്പ
ലിൽ ഒരു സെവക്കാരൻ.

To Mate, v. a. വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നു;
കൂട്ടിച്ചെൎക്കുന്നു, ഇണെക്കുന്നു.

Material, a. ശരീരമുള്ള, ദെഹമുള്ള, പണ്ട
മുള്ള, സാരമുള്ള, കാൎയ്യമുള്ള, മുഖ്യമായുള്ള.

Material, s. ഉരുപ്പടി, കൊപ്പ, ഉപകര
ണം; വസ്തു, സാധനം, പണ്ടം.

Materialism, s. നാസ്തികത, ആത്മാവി
ല്ലെന്നുള്ള ഭാവം.

Materialist, s. നാസ്തികൻ, ആത്മാവില്ലെ
ന്ന ഭാവിക്കുന്നവൻ.

Materiality, s. ശരീരാവസ്ഥ, ദെഹാവ
സ്ഥ.

Materially, ad. രൂപത്തൊടെ; സാരമാ
യി; കാൎയ്യമായി.

Materials, s. സാധനങ്ങൾ, ഉപകരണ
ങ്ങൾ, പണ്ടങ്ങൾ.

Maternal, a. മാതൃസംബന്ധമായുള്ള, വാ
ത്സല്യമായുള്ള.

Mathematical, a. കണക്ക സാരത്തൊട
ചെൎന്ന.

Mathematician, s. കണക്കൻ, എണ്ണം അ
ളവ മുതലായ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നവൻ.

Mathematics, s. എണ്ണം അളവ മുതലായ
ശാസ്ത്രം, കണക്കുസാരം.

Mathesis, s. കണക്കുസാരം.

Matim, a. കാലത്തെ, രാവിലെ, എതിരെ.

Matrass, s. രസവാദപ്രയോഗത്തിന ക
ഴുത്ത നീണ്ടുള്ള ഒരു വക പാത്രം.

Matrice or Matirix, s. ഗൎഭപാത്രം; അ
ക്ഷരങ്ങളെ വാൎക്കുന്നതിനുള്ള അച്ച.

Matricide, s. മാതൃഹത്യ, മാതൃഘാതകൻ.

Matrimonial, a. വിവാഹസംബന്ധമുള്ള,
വിവാഹത്തൊടു ചെൎന്ന.

Matrimony, s. വിവാഹം, കല്യാണം, വെ
ളി, മംഗലകൎമ്മം.

Matron, s. അമ്മ, മൂത്തച്ചി, മൂപ്പുള്ള സ്ത്രീ,
വിവെകമുള്ള സ്ത്രീ.

Matter, s. വസ്തു, സാധനം; കാൎയ്യം, സം
ഗതി; ചലം; മൂൎത്തി.

To Matter, v. n. സാരമാകുന്നു, കാൎയ്യമാ
കുന്നു; ചലം വെക്കുന്നു.

Mattery, a. ചലമുള്ള, മലജമായുള്ള.

Mattock, s. കൂന്താലി, ചുണ്ടൻ; കൈക്കൊട്ട.

Mattress, or Mattrass, s. മെത്ത.

Maturation, s. പക്വമാക്കുക, പക്വമാകു
ക, പാകത.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/306&oldid=178160" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്