താൾ:CiXIV133.pdf/299

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

LOW 287 LUC

Loss, s. നഷ്ടം, ചെതം; തൊലി, അപജ
യം; വകമൊശം, പിഴ; ദുഷ്പ്രയത്നം.

Lost, part. a. നഷ്ടമായ്പൊയ, കളഞ്ഞ
പൊയ, കാണാതെപൊയ.

Lot, s. അവസ്ഥ, വിധി, അദൃഷ്ടം; പങ്ക,
ചിട്ടി; കുറി ഭാഗ്യക്കുറി; കൂട്ടം.

Lotion, s. ധാര; വ്രണങ്ങളെ കഴുകുന്ന
മരുന്ന, കുളി.

Lottery, s. കുറി, ഭാഗ്യക്കുറി ഭാഗ്യപരീ
ക്ഷ.

Lotus, s. താമരപ്പൂ.

Loud, a. ഉയൎന്നശബ്ദമായുള്ള, ഉച്ചത്തിലുള്ള.

Loudly, ad. ഉറക്കെ, ഉറക്കവെ, ഉച്ചത്തിൽ.

Loudness, s. ഉറച്ചശബ്ദം, ഒച്ച.

To Love, v. a. സ്നെഹിക്കുന്നു, വാത്സല്ലി
ക്കുന്നു, പ്രിയപ്പെടുന്നു, മെവുന്നു.

Love, s. സ്നെഹം, വാത്സല്യം, പ്രിയം,
പ്രീതി, പ്രെമം; അനുരാഗം, പക്ഷം,
അനുമതി; കാമം.

Loveliness, s. സ്നിഗ്ദ്ധത, ഇൻപഗുണം,
മനൊഹരം, മനൊരഞ്ജന, സ്നെഹപാ
ത്രത.

Lovely, a, സ്നിഗ്ദ്ധമായുള്ള, മനൊഹരമാ
യുള്ള, മനൊജ്ഞതയുള്ള.

Lover, s. സ്നെഹിതൻ, പ്രിയൻ, രമകൻ,
പ്രാണനാഥൻ, ചുറ്റുകാരൻ.

Lovesick, a. സ്നെഹത്തളൎച്ചയുള്ള, കാമാ
തുരതയുള്ള.

Lovesong, s. സ്നെഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ട.

Lough, Lock, s. വെള്ളത്തടാകം, കായൽ.

Loving, a. പ്രിയമുള്ള, അൻപുള്ള.

Liovingkindness, s. പ്രീതിവാത്സല്യം,
പ്രീതി, കരുണ.

Lovingly, ad. പ്രീതിയായി, പ്രെമമായി,
സ്നെഹമായി.

Lovingness, s. അൻപ, പ്രീതി.

Louis—dor, s. പത്തരൂപാ വിലയുള്ള ഒരു
പ്രാൻസ നാണയം.

To Lounge, v. n. മടിയായി നടക്കുന്നു,
മിനക്കെട്ട പാൎക്കുന്നു.

Lounger, s. മടിയൻ.

Louse, s. പെൻ.

Lousy, a. പെൻപിടിച്ച, പെനുള്ള; ഹീ
നമായുള്ള.

Lout, s. കന്നൻ, വിടുഭൊഷൻ.

Loutish, a. കന്നത്വമായുള്ള, മുരടശീലമു
ള്ള.

Low, a. താഴ്ചയുള്ള, താണ, താൺ്മയുള്ള;
ആഴമുള്ള; എളിയ; ഇടിവുള്ള, അധമ
മായുള്ള, ഹീനമായുള്ള.

Low, ad. ഹീനമായി, താണവിലയായി;
പതുക്കുവെ.

To Low, v. a. & n. താഴ്ത്തുന്നു, താഴ്ചവരു

ത്തുന്നു; പശുപൊലെ മുക്കുറയിടുന്നു, അ
ലറുന്നു, അകിറുന്നു.

To Lower, v. a. താഴ്ത്തുന്നു, താഴ്ചവരുത്തു
ന്നു; ഇറക്കുന്നു; വിലകുറെന്നു.

To lower, v. n, താഴുന്നു, താണുപൊകു
ന്നു; കുറയുന്നു.

To Lower, v. n. മൂടലായിരിക്കുന്നു, മഴ
ക്കൊൾകൊള്ളുന്നു, മെഘം മൂടുന്നു; ക്രൂര
ഭാവമായിരിക്കുന്നു, വപ്പകടിക്കുന്നു.

Lower, s. മൂടൽ, മെഘമൂടൽ, ക്രൂരഭാവം.

Lowermost, a. എല്ലാറ്റിലും താണ.

Lowland, s. താണഭൂമി, താഴ്ചപ്രദെശം;
ചതുപ്പുനിലം.

Lowliness, s. താൺ്മ, എളിമ; താഴ്ച; വി
നയം, മനത്താഴ്ച; ഹീനത.

Lowly, a. താൺ്മയുള്ള, എളിമയുള്ള, വി
നയമുള്ള; ഹീനമായുള്ള.

Lowness, s. താഴ്ച; ഹീനാവസ്ഥ; നികൃ
ഷ്ടത; വണക്കം; ഇടിവ.

Lowspirited, a. മനസ്സിടിവുള്ള.

Loyal, a. സ്വാമിഭക്തിയുള്ള, ഭയഭക്തിയു
ള്ള, ഭക്തിയുള്ള; വിശ്വാസഭക്തിയുള്ള,
സ്ഥിരതയുള്ള.

Loyalty, s. രാജവണക്കം, ഭക്തി, ഭയഭ
ക്തി; വിശ്വാസ ഭക്തി.

Lozenge, s. മാത്ര, വില്പ; ഔഷധഗുളിക
കൾ.

Lubber, Lubbard, s. മുരട്ടുമടിയൻ, ത
ടിമാടൻ; വിഡ്ഡി.

Lubberly, a. മുരട്ടമടിയുള്ള, ഭടാചാരമു
ള്ള.

Lubric, Lubricous, a. വഴുക്കലുള്ള, സ്ഥി
രമില്ലാത്ത.

To Lubricate, v. a. വഴക്കിക്കുന്നു, വഴു
ക്കലാകുന്നു.

Lubricity, s. വഴുപ്പ, വഴുവഴുപ്പ.

Lucent, a. പ്രകാശമുള്ള, ശൊഭയുള്ള.

Lucid, a. തെളിവുള്ള, പ്രകാശമുള്ള, മിന്നു
ന്ന; സ്വഛമായുള്ള, തെളിഞ്ഞുബുദ്ധിയുള്ള.

Lucifer, s. പിശാച, ഉദയനക്ഷത്രം.

Luciferous, Lucific, a. വെളിച്ചമുണ്ടാക്കു
ന്ന, വെട്ടും കൊടുക്കുന്ന.

Luck, s. ഭാഗ്യം, വിധി; അദൃഷ്ടം, ഭാഗ
ധെയം.

Luckily, ad, ഭാഗ്യമായി, അദൃഷ്ടമായി.

Lucky, s. ഭാഗ്യമുള്ള, അദൃഷ്ടമായുള്ള.

Lucrative, a. ദ്രവ്യലാഭമുള്ള, ആദായമു
ള്ള; പ്രയൊജനമുള്ള.

Lucre, s. ദ്രവ്യലാഭം, ആദായം, പൊലി
വ, ധനാഗമം.

Lucriferous, Lucrific, a. ലാഭംവരുത്തു
ന്ന.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/299&oldid=178153" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്