താൾ:CiXIV133.pdf/292

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

LET 280 LEV

Lender, s. കടംകൊടുക്കുന്നവൻ.

Length, s. നീളം, ആയതം; നെടുനീളം,
നെടുക്കും; നെടുപ്പ: ചക്രവാളവിസ്താരം;
ദീൎഘത; കാലനില; ഒടുക്കം, അവസാനം.

At length, ഒടുക്കത്ത, തീൎച്ചെക്ക.

To Lengthen, v, a, നീളമുണ്ടാക്കുന്നു, ദീ
ൎഘമാക്കുന്നു; നീട്ടുന്നു; നെടുതാക്കുന്നു.

To Lengthen, v. n. നീളുന്നു, നീണ്ടുപൊ
കുന്നു, ദീൎഘമാകുന്നു, നെടുതാകുന്നു.

Lengthwise, ad. നീളത്തിൽ, നീളവെ.

Lenient, s. ശാന്തകരമായുള്ള, ശമിപ്പിക്കു
ന്ന, മാൎദ്ദവം വരുത്തുന്ന; അയവുള്ള.

Lenient, s, ശാന്തകരമായുള്ള മരുന്ന.

To Lenify, v. a. ശാന്തമാക്കുന്നു, ശമിപ്പി
ക്കുന്നു, മാൎദ്ദവമാക്കുന്നു, മിതമാക്കുന്നു.

Lenitive, a. ശാന്തകരമായുള്ള.

Lenitive, s. ശാന്തകരമായുള്ള മരുന്ന.

Lenity, s. ആൎദ്രത, ദയ, കൃപ, സാവധാ
നശീലം.

Lens, s. സൂൎയ്യകാന്തച്ചില്ല, കുഴൽകണ്ണാടി
ച്ചില്ല.

Lent, part. pass of To Lend, കടംകൊ
ടുത്ത.

Lent, s. വലിയ നൊമ്പ, ഉപവാസം.

Lenten, a, വലിയ നൊമ്പിലുള്ള.

Lenticular, a, രണ്ടുപുറവും ഉരുണ്ട.

Lentil, s. ഒരു വക പയറ.

Lentitude, s. സാവധാനം, താമസം.

Lentor, s, ഒട്ടൽ, മുളഞ്ഞുപോലെയുള്ള ഒ
ട്ടൽ; താമസം.

Lentous, s. ഒട്ടലുള്ള.

Leonine, a. സിംഹംസംബന്ധിച്ച, സിം
ഹത്തിനടുത്ത, സിംഹസ്വഭാവമുള്ള.

Leopard, s. പുലി.

Leper, s. കുഷ്ഠരോഗി, കുഷ്ഠീ.

Leperous, Leprous, a. കുഷ്ഠമുള്ള.

Leporean, Leporine, s. മുയലൊടു ചെ
ൎന്ന, മുയൽസ്വഭാവമുള്ള.

Leprosy, s. കുഷ്ടരൊഗം, കുഷ്ഠം, വെളു
പ്പരൊഗം.

Less, a. എറ്റം ചെറിയ, കുറച്ചിലുള്ള.

Less, s. കുറച്ചിൽ, കുറവ, ന്യൂനം.

Less, ad. എറ്റം കുറവായി, അത്യല്പമായി.

Lessee, s, കുത്തകക്കാരൻ, പാട്ടക്കാരൻ.

To Lessen, v. a. കുറെക്കുന്നു, താഴ്ത്തുന്നു;
ഇറക്കുന്നു, ഇളപ്പെടുത്തുന്നു.

To Lessen, v. n. കുറയുന്നു, താഴുന്നു, താ
ണുപൊകുന്നു, ഇളപ്പെടുന്നു.

Lesson, s. പാഠം, ഉപദെശം, വായിക്കു
ന്ന പങ്ക; ശിക്ഷ.

Lessor, s. കുത്തകകൊടുക്കുന്നവൻ.

Lest, conj. അല്ല, ഇല്ല, തക്കവണ്ണം.

To Let, v. a. അനുവദിക്കുന്നു, സമ്മതി

ക്കുന്നു, ഇടകൊടുക്കുന്നു; കൂലിക്ക കൊടുക്കു
ന്നു; പാട്ടത്തിന എല്പിക്കുന്നു; വിടുന്നു.

To let blood, രക്തം ചാടിക്കുന്നു.

To let in, അകത്ത വരുവാൻ സമ്മതി
ക്കുന്നു; അകത്തെക്ക കയറ്റുന്നു.

To let know, അറിയിക്കുന്നു.

To let off, വെടിവെക്കുന്നു, നിറയൊ
ഴിക്കുന്നു; പുറത്തൊട്ട വിടുന്നു.

To let out, പാട്ടത്തിനും മറ്റും എല്പിക്കു
ന്നു; അഴിച്ചുവിടുന്നു.

To Let, v. n. തടയുന്നു, വിരൊധിക്കുന്നു,
വീഴ്ചവരുന്നു.

Let, s. തടവ, വിരോധം.

Lethargic, a. നിദ്രമയക്കമുള്ള, മയക്കമുള്ള.

Lethargy, s. നിദ്രമയക്കം, മയക്കം.

Lethe, s. മറവി.

Letter, s. അക്ഷരം, എഴുത്ത; സാധനം, ക
ത്ത, കായതം; സന്ദെശപത്രം, ലെഖനം.

To Letter, v. a. അക്ഷരമിടുന്നു, അക്ഷ
രം പതിക്കുന്നു.

Lettercase, s. കത്തുകളെ വെക്കുന്ന ഉറ.

Lettered, a. അക്ഷരജ്ഞാനമുള്ള, പഠി
ത്വമുള്ള.

Letterfounder, s, അച്ചടിപ്പാൻ അക്ഷര
ങ്ങളെ വാൎക്കുന്നവൻ.

Letters, s. plu. അക്ഷരവിദ്യ, പഠിത്വം,

Lettuce, s. ഒരുവകചീര; സല്ലാദ.

Levee, s. പ്രഭുദൎശനം, പരിജനക്കൂട്ടം.

Level, a. ഒപ്പുനിരപ്പുള്ള, നിരന്ന, ഒപ്പമു
ള്ള, സമമുള്ള, എറ്റത്താഴ്ചയില്ലാത്ത.

To Level, v. a. നിരപ്പമാക്കുന്നു, നിര
ത്തുന്നു, സമമാക്കുന്നു; പാടിച്ചുവെക്കുന്നു;
ലാക്കനൊക്കുന്നു; മട്ടം വെച്ചുനൊക്കുന്നു;
സമനം നൊക്കുന്നു.

To Level, v. n. ഉന്നം നൊക്കുന്നു; തൊക്ക
നെരെ പിടിക്കുന്നു, ഉന്നുന്നു; ഭാവിക്കുന്നു,
ഉദ്ദെശിക്കുന്നു, ഊഹിക്കുന്നു.

Level, s, സമഭൂമി, ഒപ്പുനിരപ്പ; തരം, ഒ
പ്പം; സമനം, മട്ടം; ലാക്കനൊട്ടം, ഉന്നം.

Levelness, s. നിരപ്പ, സമം.

Lever, s, തുലാം, നിറകൊൽ, പാര, കൈ
ക്കൊൽ.

Leveret, s. ചെറുമുയൽ, മുയൽകുട്ടി.

Levet, s. കാഹളത്തിന്റെ ഊത്ത, കാഹ
ളധ്വനി.

Leviable, a. പതിക്കാകുന്ന, വരിയിടത്ത
ക്ക, വെക്കാകുന്ന.

Leviathan, s. തിമിംഗിലം.

To Levigate, v. a. അരെക്കുന്നു, നന്നാ
യി പൊടിക്കുന്നു; നെൎപ്പിക്കുന്നു; ചാലിക്കു
ന്നു.

Levigation, s. നന്നായി പൊടിക്കുക, നെ
ൎപ്പിക്കുക, ചാലിക്കുക.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/292&oldid=178146" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്