താൾ:CiXIV133.pdf/282

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ITE 270 JUL

Irresolution, s. മാനൊധൈൎയ്യമില്ലായ്മ, ഉ
റപ്പില്ലായ്മ, മനൊദൃഢമില്ലായ്മ.

Irrespective, a. സംബന്ധമില്ലാത്ത, കാ
ൎയ്യം വിചാരിക്കാത്ത.

Irretrieveable, a, വീണ്ടുകിട്ടാത്ത, നന്നാ
ക്കികൂടാത്ത, അസാദ്ധ്യമായുള്ള, ഭെദം വ
രുത്തികൂടാത്ത.

Irreverence, s, വണക്കമില്ലായ്മ, ഭയഭക്തി
യില്ലായ്മ.

Irreverent, a. വണക്കമില്ലാത്ത, ഭയഭക്തി
യില്ലാത്ത

Irreverently, ad. വണക്കംകൂടാതെ.

Irreversible, . മാtiകൂടാത്ത, മറിച്ചു
കൂടാത്ത, തിരിച്ചുകൂടാത്ത.

Irrevocable, a. തിരികെവരുത്തികൂടാത്ത,
തിരികെവിളിച്ചുകൂടാത്ത; പറഞ്ഞതിനെ
ഭെദംവരുത്തികൂടാത്ത.

To Irrigate, v, a. ൟറമാക്കുന്നു, നനെ
ക്കുന്നു, വെള്ളംകെറ്റുന്നു.

Irrigation, s. ൟറമാക്കുക, നനെക്കുക.

Irriguous, a. ൟറമുള്ള, നനവുള്ള.

Irrision, s. പരിഹാസം, ഹാസ്യം, അപ
ഹാസം.

Irritable, a. എളുപ്പത്തിൽ കൊപിപ്പിക്കാ
കുന്ന, കൊപമുണ്ടാകുന്ന.

To Irritate, v, a. കൊപിപ്പിക്കുന്നു; ഇള
ക്കിവിടുന്നു, കിണ്ടുന്നു; കരുകരുപ്പിക്കുന്നു.

Irritation, s, കൊപം, അതികൊപം; ക
രുകരുപ്പ; ഉറുത്തൽ; ഇളക്കം.

Irruption, s. ബലമായി അകത്തകടന്ന
ചെല്ലുക, ആക്രമം.

Is, v. ആകുന്നു.

Ischury, s. മൂത്രമടപ്പ, മൂത്രകൃച്ഛം.

Isinglass, s. ഒരു മത്സ്യത്തിൽനിന്ന എടു
ക്കുന്ന ഒരു വക നല്ലപശ.

Island, Isle, s. ദീപം, തുരുത്ത, അന്ത
രീപം.

Islander, s, ദീപുവാസി.

Isosceles, s. രണ്ടുഭാഗങ്ങൾ മാത്രം സമമാ
യുള്ളത.

Issue, s. പുറപ്പാട, പൊക്ക; ഗതി; കാൎയ്യം,
സാദ്ധ്യം, ഫലം; തീൎച്ച; അവസാനം; സ
ന്തതി; പരുവിൻറയും മറ്റും ദ്വാരം.

To Issue, v. n. പുറപ്പെടുന്നു, പൊറ്റി
പുറപ്പെടുന്നു; ഉണ്ടാകുന്നു; സന്തതിയു
ണ്ടാകുന്നു; ഭവിക്കുന്നു, ഫലിക്കുന്നു.

Issueless, a, സന്തതിയില്ലാത്ത.

Isthmus, s. മുനമ്പ.

It, prom. അത, ഇത.

Itch, s. ചൊറി, ചിരങ്ങ.

To Itch, v. n. ചൊറിയുന്നു.

Itchy, a. ചൊറിയുന്ന, ചൊറിയുള്ള.

Item, s. അനുഭാവം; പുതിയവസ്തു; തുക.

To Iterate, v. a. ആവൎത്തിക്കുന്നു, ഉരുക്ക
ഴിക്കുന്നു.

Iteration, s. ആവൎത്തനം, ഉരുവിടുക.

Itinerant, a, അങ്ങും ഇങ്ങും സഞ്ചരിക്കുന്ന.

Itinerary, s. പ്രയാണകാൎയ്യങ്ങളെ എഴു
തിയ പുസ്തകം.

Itself, pron. ഇതതന്നെ, അതതന്നെ.

Jubilant, a, സന്തൊഷിച്ച പാടുന്ന, ആ
ക്കുന്ന.

Jubilation, s. ജയസന്തൊഷം പാടുക.

Jubilee, s. ഉത്സവം, മുന്നാളിൽ നടന്ന വി
സെഷ ശുഭകാൎയ്യത്തിന ആചരിക്കുന്ന പെ
രുനാൾ, യൊബൽ എന്ന പെരുനാൾ.

Jucundity, s. ആഹ്ലാദം, മനൊഹാരം,
രമ്യത.

Judaical, a. യെഹൂദന്മാരൊട ചെൎന്ന.

Judaism, s, യെഹൂദമാൎഗ്ഗം.

To Judaize, v. n. യെഹൂദമാൎഗ്ഗത്തിൽ
ചെരുന്നു.

Judge, s. ന്യായാധിപതി, വിധികൎത്താ
വ്; നിദാനിക്കുന്നവൻ.

To Judge, v. a. & n. വിധിക്കുന്നു, നിദാ
നിക്കുന്നു, നിശ്ചയിക്കുന്നു, തീൎപ്പാക്കുന്നു;
വിചാരിക്കുന്നു; തിരിച്ചറിയുന്നു; വിധി
യാകുന്നു.

Judgment, s. ന്യായതീൎപ്പ, വിധി, ന്യായ
വിധി: നിദാനം, പരിഛെദ ബുദ്ധി,
അഭിപ്രായം; ശിക്ഷാവിധി.

Judicatory, s. ന്യായം നടത്തുക; വ്യവ
ഹാരസ്ഥലം, കൊട്ട.

Judicature, s, ന്യായംനടത്തുവാനുള്ള അ
ധികാരം; വ്യവഹാരമാതൃക.

Judicial, u. ന്യായവിസ്താരത്തിനടുത്ത;
ശിക്ഷയുള്ള.

Judicially, ad. നീതിശാസ്ത്രപ്രകാരം.

Judicious, u. വിവെകമുള്ള, ബുദ്ധിയുള്ള,
ബുദ്ധിസാമൎത്ഥ്യമുള്ള.

Judiciously, ad. ബുദ്ധിയായി, വിവെക
ത്തൊടെ.

Jug, s. വലിയ പാനപാത്രം.

To Juggle, v. n. ചെപ്പിടികളിക്കുന്നു, ചെ
പ്പിടിവിദ്യ പ്രയൊഗിക്കുന്നു.

Juggle, s. ചെപ്പിടിവിദ്യ, മായാവിദ്യ,
ഗാരുഡവിദ്യ.

Juggler, s. ചെപ്പിടിവിദ്യക്കാരൻ, മായാ
വി, ഇന്ദ്രജാലികൻ.

Jugular, a. തൊണ്ടയൊട ചെൎന്ന.

To Jugulate, v. a. കുരലറുക്കുന്നു.

Juice, s. ചാറ, നീര; രസം, സാരം.

Juiceless, s. ചാറില്ലാത്ത, നീരില്ലാത്ത,
നിൎവ്വീൎയ്യമില്ലാത്ത.

Juicy, v. ചാറുള്ള, നീരുള്ള, രസമുള്ള.

Julap, Julep, s. ഒരു വക മരുന്ന.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/282&oldid=178136" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്