താൾ:CiXIV133.pdf/280

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

JOC 268 JOU

Involution, s. ചുരുൾച, ചുരുൾ; എൎപ്പാട,
കുടുക്ക, കുഴച്ചുമറിച്ചിൽ.

To Inure, v. a. ശീലിപ്പിക്കുന്നു, പരിചയി
പ്പിക്കുന്നു, അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു, തഴക്കുന്നു.

Inurement, s. ശീലം, പരിചയം, അഭ്യാ
സം, തഴക്കം, പഴക്കം, വശം.

To Inurn, v. a. ശവം മറക്കുന്നു, മൂടുന്നു.

Inutile, a. അപ്രയൊജനമായുള്ള, ഉപ
കാരമില്ലാത്ത.

Inutility, s. അപ്രയൊജനം, ഉപയൊ
ഗമില്ലായ്മ.

Invulnerable, a. മുറിവെല്പിച്ചുകൂടാത്ത.

Inward, അകത്തൊട്ട, അകത്തെ
Inwards, ad. ക്ക, ഉള്ളിലൊട്ട.

Inward, a. അകത്തെ, ഉള്ളിലെ, അന്തൎഭാ
ഗത്തെ; ശീലമുള്ള, ഇണക്കമുള്ള, പറ്റുള്ള.

Inwardly, ad. അകത്ത, ഉള്ളിൽ, അന്ത
ൎഭാഗത്ത, ഗൂഢമായി.

To Inweave, v. a. കൂട്ടിനെയ്യുന്നു, ഇടക
ലൎന്ന നെയ്യുന്നു.

To Inwrap, v, a, ചുരുട്ടുന്നു, പൊതിയു
ന്നു; കുഴക്കുന്നു, കുഴച്ചുമറിക്കുന്നു; അത്യാ
നന്ദിപ്പിക്കുന്നു.

To Inwreathe, v. a. മാലകൊണ്ട അല
ങ്കരിക്കുന്നു, തിരവളെക്കുന്നു.

Inwrought, a, ചിത്രപ്പണികൊണ്ട അല
ങ്കരിക്കപ്പെട്ട.

Job, s. ചില്വാനവെല, അല്പവെല; ഹീന
കാൎയ്യം; കുത്ത.

To Job, v. a. കുത്തുന്നു, വെട്ടുന്നു.

To Job, v. n. തരക നടക്കുന്നു, മറ്റആ
ളുകൾക്ക വെണ്ടി കാൎയ്യം നടത്തുന്നു.

Jobber, s. തരകൻ; ചില്വാനവെല ചെ
യ്യുന്നവൻ.

Jockey, s. ഒടിക്കുന്നതിന കുതിര എറുന്ന
വൻ, കുതിരവ്യാപാരി; വഞ്ചകൻ.

To Jockey, v. a. മുട്ടുന്നു; ചതിക്കുന്നു, വ്യാ
പ്തികാട്ടുന്നു.

Jocose, a. സരസമായുള്ള, കളിയുള്ള, ഉ
ല്ലാസമുള്ള; പ്രമൊദമുള്ള, വിനൊദമായു
ള്ള.

Jocosely, ad. സരസമായി, കളിവാക്കാ
യി, നെരംപൊക്കായി, വിനൊദമായി.

Jocoseness, s. സരസത, കളിവാക്ക, ഉ
ല്ലാസം, പ്രമൊദം, നെരംപൊക, വി
നാദം.

Jocular, a. സരസമായുള്ള, ഗൊഷ്ഠിയുള്ള,
കളിയുള്ള, വിനൊദമുള്ള.

Jocularity, s. സരസത, കളിവാക്ക, പ്ര
മൊദം, ഹാസം, ഉന്മെഷം, വിളയാട്ടം,
ഘൊഷം, വിനൊദം.

Jocund, a, സരസമായുള്ള, പ്രമൊദമുള്ള,
ഉന്മഷമുള്ള, ചൊടിപ്പുള്ള.

To Jog, v, a. കുലുക്കുന്നു, അനക്കുന്നു, മുട്ടു
ന്നു; ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

To Jog, v. n. നടന്നു പോകുന്നു, ചാടി
ച്ചാടിപൊകുന്നു.

Jog, s. തള്ള, മുട്ട, അനക്കം.

Jogger, s. പതുക്കെ നടക്കുന്നവൻ.

To Joggle, v. a. അനക്കുന്നു, മുട്ടുന്നു, ഇ
ളക്കുന്നു.

To Join, v. a. ചെൎക്കുന്നു, കൂട്ടുന്നു, ഒട്ടിക്കു
ന്നു; യൊജിപ്പിക്കുന്നു.

To Join, v, n. ചെരുന്നു, കൂടുന്നു, ഒട്ടുന്നു,
സംബന്ധിക്കുന്നു, യാജിക്കുന്നു.

Joiner, s. ആശാരി, മരപ്പണിക്കാരൻ, ത
ക്ഷാവ.

Joinery, s. മരപ്പണി, തച്ചുശാസ്ത്രം.

Joining, s. എപ്പ, മൂട്ട; ചെൎപ്പ.

Joint, s. അവയവസന്ധി, മൎമ്മം; ചെൎപ്പ,
എപ്പ, മുട്ട, മൂട്ട, കുറക.

Out of joint, ഉളുക്കിയ, കുഴപ്പിയ.

Joint, a. കൂട്ട, പങ്കുള്ള, കൂടിചെയ്യുന്ന.

To Joint, v. a. കൂട്ടിച്ചെൎക്കുന്നു, കൂട്ടി എ
ല്ക്കുന്നു; എപ്പിൽ വെച്ച കണ്ടിക്കുന്നു; കു
റകതിരിക്കുന്നു.

Jointed, a. മുട്ടനിറഞ്ഞ, കമ്പുള്ള.

Jointly, ad, ഒന്നിച്ച, കൂട്ടായി, കൂടി.

Jointress, s, സ്ത്രീധനസമ്പത്തുള്ള സ്ത്രീ.

Jointure, s. സ്ത്രീധനസമ്പത്ത.

Joist, s. മുറിതട്ടിന്റെ ചെറിയതുലാം, ചെ
റുവിട്ടം.

Joke, s, കളിവാക്ക, ഹാസ്യവാക്ക, സരസ
വാക്ക.

To Joke, v. n. കളിവാക്കപറയുന്നു, ഗൊ
ഷ്ഠികാട്ടുന്നു.

Joker, s. കളിവാക്ക പറയുന്നവൻ, പൊ
റാട്ടുകാരൻ, സരസൻ.

Jole, s. കവിൾ; മത്സ്യത്തിന്റെ തല.

Jollity, s. ആഹ്ലാദം, ഉന്മെഷം, ഉല്ലാസം,
വിളയാട്ടം, ഘൊഷം.

Jolly, a. ആഹ്ലാദമുള്ള, ഉന്മെഷമുള്ള, ഉ
ല്ലാസമുള്ള; പുഷ്ടിയുള്ള.

To Jolt, v. n. കുലുങ്ങുന്നു, വണ്ടികുലുങ്ങു
ന്നു.

To Jolt, v. a. കുലുക്കുന്നു, വണ്ടികുലുക്കുന്നു.

Jolt, s. കുലുക്കം, വണ്ടിയുടെ കുലുക്കം.

Jolthead, s. വലിയതല; മന്ദബുദ്ധി, ഭൊ
ഷൻ.

To Jostle, v. a. തിക്കുന്നു, ഉന്തുന്നു, മുട്ടു
ന്നു, കിടയുന്നു.

Jot, s. പുള്ളി, കുത്ത.

Jovial, a, ഉന്മെഷമുള്ള, ഉല്ലാസമുള്ള.

Jovialness, s. ഉന്മെഷം, ഉല്ലാസം.

Journal, s. നാൾവഴി, നാൾവഴികണക്ക,
ദിനചരി; വൃത്താന്തക്കടലാസ; പഞ്ജി.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/280&oldid=178134" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്