താൾ:CiXIV133.pdf/278

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

INT 266 INV

മായുള്ള, വഹിച്ചുകൂടാത്ത, അസഹ്യമാ
യുള്ള, മഹാവെറുപ്പുള്ള.

Intolerableness, s. സഹിച്ചുകൂടായ്മ, അ
സഹ്യത, പൊറുത്തുകൂടായ്മ.

Intolerably, ad. സഹിച്ചുകൂടാതെ.

Intolerance, s. പൊറുതികെട, പൊറു
തിയില്ലായ്മ.

Intolerant, a. പൊറുതികെടുള്ള, പൊറു
ത്തുക്രടാത്ത.

To Intonate, v. n. മുഴങ്ങുന്നു.

To Intone, v. a. പതുക്ക നീട്ടി ഒച്ചഇടുന്നു,
മൂളുന്നു.

To Intort, v. a. പിരിമുറുക്കുന്നു, ചുരുട്ടു
ന്നു, പിഴിയുന്നു.

To Intoxicate, v. a. ലഹരിപിടിപ്പിക്കു
ന്നു, മരുന്നിട്ട മയക്കുന്നു; ഉന്മദിപ്പിക്കുന്നു.

Intoxicating, a. ലഹരിയുണ്ടാക്കുന്ന, മദ
കരമായുള്ള, ചൊരുക്കുന്ന.

Intoxication, s. ലഹരി, വെറി, ഉന്മദം,
ലഹരിമയക്കം, ചൊരുക്ക.

Intractable, a. കീഴടങ്ങാത്ത, വശപ്പെടു
ത്തികൂടാത്ത, അടക്കികൂടാത്ത, ദുശ്ശഠതയു
ള്ള, വികടമുള്ള.

Intractableness, s. കീഴടങ്ങായ്മ, ദുശ്ശഠത,
വികടം.

Intranquility, s, ആലശീല, ശാന്തമില്ലായ്മ.

Intransitive, a. ആത്മനെപദമായുള്ള,
അകൎമ്മകമായുള്ള, തങ്കൽനിന്ന മറ്റൊ
ന്നിലെക്കപൊകാത്ത.

Intransmutable, a. മാറ്റിക്കൂടാത്ത, ഭെ
ദംവരുത്തികൂടാത്ത.

To Intrench, v. a. & n. കിടങ്ങു കൊ
ണ്ട ബലപ്പെടുത്തുന്നു, വാടയിടുന്നു; ആ
ക്രമിക്കുന്നു, അപഹരിക്കുന്നു; നീക്കിക്കള
യുന്നു; കുറച്ചുകളയുന്നു.

Intrenchment, s. വാടക്കിടങ്ങിടുക, കി
ടങ്ങുള്ള കൊട്ട; ആക്രമം; കുറെക്കുക.

Intrepid, a. ഭയമില്ലാത്ത, നിൎഭയമുള്ള,
ധീരതയുള്ള.

Intrepidity, s. നിൎഭയം, ധീരത, മനൊ
ധൈൎയ്യം.

Intricacy, s. കുഴക്ക, കുഴച്ചിൽ, പിണ
ക്കം; നൂലാമാല; ദുൎഘടം.

Intricate, a. കുഴക്കുള്ള, കുഴച്ചിലുള്ള, പി
ണക്കമുള്ള നൂലാമാലയുള്ള, ദുൎഘടമുള്ള.

Intrigue, s, കൂട്ടക്കെട്ട, ദുഷ്കൂറ: ബന്ധുക്കെ
ട്ട; കെടുമ്പ; ഉപായം.

To Intrigue, v. n. കൂട്ടക്കെട്ടുണ്ടാകുന്നു, ദു
ഷ്കൂറപറയുന്നു, ബന്ധുക്കെട്ടാകുന്നു.

Intriguer, s. കൂട്ടക്കെട്ടുണ്ടാക്കുന്നവൻ, ദു
ഷ്കൂറ്റുകാരൻ; സ്ത്രീലൊലൻ.

Intrinsic, a, ഉള്ളിലെ, സാക്ഷാലുള്ള, സ
ത്യമുള്ള, ഉത്തമമായുള്ള.

Intrinsical, a. ഉള്ളിലെ, ഘനമുള്ള, സ്വാ
ഭാവികമായുള്ള.

To Introduce, v. a. പ്രവെശിപ്പിക്കുന്നു;
അറിമുഖമാക്കുന്നു, പരിചയംവരുത്തുന്നു;
നടപ്പാക്കുന്നു; സംഗതിവരുത്തുന്നു; എഴു
ത്തിലൊസംസാരത്തിലൊ കൂട്ടിചെൎക്കുന്നു.

Introducer, s. പ്രവെശിപ്പിക്കുന്നവൻ, മു
ഖപരിചയം വരുത്തുന്നവൻ.

Introduction, s. പ്രവെശിപ്പിക്കുക; പ
രിചയമാക്കുക; മുഖവുര, അവതാരിക.

Introductory, a. മുഖവുരയായുള്ള.

To Intromit, v. a. അകത്തെക്ക വിട്ടയ
ക്കുന്നു.

Introspection, s. അകത്തഭാഗംകാണുക.

Introvenient, a, ഉൾപ്രവെശിക്കുന്ന, അ
കത്തക്ക വരുന്ന.

To Intrude, v. n. ആക്രമിച്ചുകടക്കുന്നു,
അനുവാദം കൂടാതെ കടക്കുന്നു, ക്ഷണി
ക്കാതെ കടക്കുന്നു.

Intruder, s. അനുവാദം കൂടാതെ കടക്കു
ന്നവൻ.

Intrusion, s. അനുവാദം കൂടാതെ പ്രവെ
ശിക്കുക, ആക്രമിച്ചുകടക്കുക.

Intrusive, a. നൂഴുന്ന, ആക്രമിച്ചുകടക്കുന്ന.

To Intrust, v. a. വിശ്വസിക്കുന്നു, വിശ്വ
സിച്ച എല്പിക്കുന്നു, ഭരമെല്പിക്കുന്നു, വശ
ത്തിലാക്കുന്നു.

Intuition, s. തല്ക്കാലജ്ഞാനം, താനായി
ട്ടുള്ള അറിവ.

Intuitive, a, താനായറിയുന്ന.

Intumescence, s. വീക്കം.

Inturgescence, വീങ്ങുക.

To Intwine, v. a. കൂട്ടിപ്പിരിക്കുന്നു, കൂട്ടി
ചുറ്റുന്നു.

To Invade, v. a. ആക്രമിക്കുന്നു, അതിക്ര
മിക്കുന്നു, ശത്രുതയൊടെ കടക്കുന്നു; എ
തിൎക്കുന്നു.

Invader, s. ആക്രമി, അതിക്രമിക്കുന്നവൻ.

Invalid, a. ബലഹീനതയുള്ള; സാരമില്ലാ
ത്ത; അസാധുവായുള്ള.

Invalid, s. രോഗി, ബലഹീനൻ, ദീന
ക്കാരൻ.

To Invalidate, v. a. ബലമില്ലാതാക്കുന്നു,
സാദ്ധ്യമില്ലാതാക്കുന്നു, നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു,
അസാധുവാക്കുന്നു.

Invalidity, s. ദുൎബലം, അശക്തി, സാ
ദ്ധ്യമില്ലായ്മ.

Invaluable, a, വിലമതിച്ചുകൂടാത്ത, വി
ലയെറിയ.

Invariable, a. മാറാത്ത, അഭെദ്യമായുള്ള,
ഭെദഗതിയില്ലാത്ത.

Invariableness, s. മാറായ്മ, നിൎഭെദ്യം,
ഭെദഗതിയില്ലായ്മ; നിലപാട, സ്ഥിതി.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/278&oldid=178132" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്