താൾ:CiXIV133.pdf/274

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

INS 262 INT

Instable, a. നിലവരമില്ലാത്ത, നിലകെ
ടുള്ള, അസ്ഥിരതയുള്ള, അനവസ്ഥിതിയു
ള്ള, ചഞ്ചലമായുള്ള , ചപലതയുള്ള.

To Install, v. a. മൂപ്പവെക്കുന്നു, മൂപ്പവാ
ഴിക്കുന്നു, ഉദ്യൊഗത്തിൽ വെക്കുന്നു, പ
ട്ടം കെട്ടുന്നു.

Installation, s. മൂപ്പവാഴ്ച, പട്ടാഭിഷേകം.

Instalment, s. പട്ടം കെട്ടുക; തവണ.

Instance, s. നിൎബന്ധം, അത്യാവശ്യം, അ
പെക്ഷ; മുഖാന്തരം, ദൃഷ്ടാന്തം, ഉദാഹ
രണം; അവസ്ഥ.

To Instance, v. a. ദൃഷ്ടാന്തം കാട്ടുന്നു, ഉ
ദാഹരിക്കുന്നു.

Instant, a. നിൎബന്ധമുള്ള, അതാവശ്യമു
ള്ള, ക്ഷണത്തിലുള്ള, വെഗമുള്ള; തല്ക്കാല
ത്തുള്ള, താമസം കൂടാതുള്ള.

Instant, s. ക്ഷണം, തിയ്യതി, ഇത്തിങ്ങൾ.

Instantaneous, a. തൽക്ഷണമായുള്ള.

Instantaneously, ad. തൽക്ഷണം, അ
പ്പൊൾ തന്നെ, ഉടനെ, അന്നെരം തന്നെ.

Instantly, ad. തൽക്ഷണം.

To Instate, v. a. ഒരു ഉദ്യൊഗസ്ഥാന
ത്ത ആക്കുന്നു.

Instauration, s. നന്നാക്കി വെക്കുക, പു
തുതാക്കുക.

Instead, prep. പകരം, ൟടായി.

To Insteep, v. a. കുതിൎക്കുന്നു, ഊറെക്കി
ടുന്നു.

Instep, s. പുറവടി.

To Instigate, v. a. ഇളക്കിവിടുന്നു, ഉ
ത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, ഉദ്യൊഗിപ്പിക്കുന്നു, നീ
ട്ടികൊടുക്കുന്നു, കിണ്ടുന്നു.

Instigation, s. ഇളക്കിവിടുക, ഉദ്യൊഗി
പ്പ, കിണ്ടൽ.

Instigator, s. ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവൻ, ഇ
ളക്കിവിടുന്നവൻ.

To Instil, v. a. ഇറ്റിറ്റവീഴ്ത്തുന്നു; ക്രമെ
ണ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

Instillation, s. ഇറ്റിറ്റവിഴ്ത്തുക, ക്രമെ
ണ മനസ്സിലാക്കുക.

Instinct, s. പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ സ്വഭാ
വഗുണം; വാസന.

Instinctively, ad. പ്രകൃതസ്വഭാവമായി,
വാസനകൊണ്ട.

To Institute, v. a. സ്ഥാപിക്കുന്നു, നിശ്ച
യിക്കുന്നു, കല്പിക്കുന്നു, വിധിക്കുന്നു; ചട്ടം
കെട്ടുന്നു; പഠിപ്പിക്കുന്നു.

Institute, s. സ്ഥാപിച്ച നീതി, നിശ്ചയി
ച്ച ചട്ടം, കല്പന; പ്രമാണം.

Institution, s. സ്ഥാപനം, വിധി; നി
ശ്ചയിച്ച ചട്ടം; സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം;
പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റും ഉള്ള സ്ഥലം; പഠിത്വം.

To Instruct, v. a. പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഉപ
ദെശിക്കുന്നു; അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു; വളൎത്തു
ന്നു; ചട്ടമാക്കുന്നു.

Instructor, s. ഉപദെഷ്ടാവ, ഗുരു, ഉപ
ദെശി; അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നവൻ.

Instruction, s. പഠിത്വം, ഉപദെശം, ക
ല്പന; അദ്ധ്യാപനം.

Instituctive, a, അറിവുണ്ടാക്കുന്ന, ബൊ
ധം വരുത്തുന്ന; കാൎയ്യമായുള്ള.

Instrument, s. ആയുധം, പണിആയുധം,
കരു; വാദ്യം; ഉടമ്പടിഎഴുത്ത, കല്പന;
കാരണം; മുഖാന്തരം.

Instrumental, a. കാരണമായുള്ള, മുഖാ
ന്തരമായുള്ള.

Instrumentality, s. കാരണം, മുഖാന്തരം.

Instrumentally, ad. കാരണമായി, മു
ഖാന്തരം.

Insufferable, a. ദുൎവ്വഹമായുള്ള, ദുസ്സഹ
മായുള്ള, സഹിച്ചുകൂടാത്ത, വെറുപ്പുള്ള,
വിരക്തിയുള്ള.

Insufficience, s. പ്രാപ്തികെട, പൊരാ
Insufficiency, s. യ്മ, പിടിപ്പുകെട.

Insufficient, a. മതിയാകാത്ത, പൊരാ
ത്ത, തികയാത്ത, പിടിപ്പുകെടുള്ള.

Insufficiently, ad. മതിയാകാതെ, പ്രാ
പ്തികുറവുകൊണ്ട.

Insular, a. ദ്വീപിനൊട ചെൎന്ന.

Insulated, a. ചുറ്റും അടുപ്പമില്ലാത്ത, മ
റ്റൊന്നിനൊട തൊടാത്ത, വെൎവിട്ട, ഒ
റ്റയായുള്ള.

Insult, s. നിന്ദ, അവമാനം; വാക്കിലെ
റ്റം, അധിക്ഷെപം, മുറിവാക്ക.

To Insult, v. a. ഭത്സിക്കുന്നു, നിന്ദിക്കു
ന്നു, അവമാനിക്കുന്നു, വാക്കിലെറ്റം പറ
യുന്നു, അധിക്ഷെപിക്കുന്നു, ശകാരിക്കുന്നു.

Insulter, s. അവമാനിക്കുന്നവൻ, ശകാ
രിക്കുന്നവൻ.

Insuperability, s. കവിഞ്ഞുകൂടായ്മ, വെ
ണുകൂടായ്മ.

Insuperable, a. കവിഞ്ഞുകൂടാത്ത, വെ
ന്നു കൂടാത്ത, അജയ്യമായുള്ള, അതിക്രമി
ച്ചു കൂടാത്ത.

Insupportable, a. സഹിച്ചുകൂടാത്ത, അ
സഹ്യമായുള്ള, ദുസ്സഹമായുള്ള, വഹിച്ചു
കൂടാത്ത.

Insurmountable, a. വെന്നുകൂടാത്ത, അ
ജയ്യമായുള്ള; കടന്നകൂടാത്ത, കഴിയാത്ത.

Insurrection, s. രാജദ്രൊഹം, കലഹപ്ര
യൊഗം, രാജവിരൊധം, മത്സരം.

Intactible, a. സ്പൎശനംകൊണ്ടറിഞ്ഞുകൂടാ
ത്ത.

Intastable, a. ആസ്വദിച്ചുകൂടാത്ത.

Integer, s. മുഴുവൻ, അശെഷം, സമൂലം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/274&oldid=178128" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്