താൾ:CiXIV133.pdf/268

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

INF 256 INF

Inert, a. ചൊടിപ്പില്ലാത്ത, മന്ദതയുള്ള, അ
നങ്ങാത്ത.

Inertly, ad. മന്ദതയായി.

Inestimable, a. വിലമതിച്ചു കൂടാത്ത, മ
തിപ്പില്ലാത്ത, വിലയെറിയ.

Inevident, a. തെളിവില്ലാത്ത, സ്പഷ്ടമില്ലാ
ത്ത.

Inevitable, a. അകറ്റികൂടാത്ത, ഒഴിച്ചു
കൂടാത്ത, തള്ളികൂടാത്ത.

Inevitably, ad. അകറ്റികൂടാതെ.

Inexcusable, a. ഒഴികഴിവില്ലാത്ത, അ
വധിപറഞ്ഞുകൂടാത്ത,നിൎവാഹമില്ലാത്ത,
ക്ഷമിച്ചുകൂടാത്ത.

Inexcusableness, s. ഒഴികഴിവില്ലായ്മ,
നിൎവാഹമില്ലായ്മ.

Inexhalable, a. ആവിപുറപ്പെടുവിച്ചുകൂ
ടാത്ത.

Inexhausted, a. കൊരിവറ്റിക്കാത്ത.

Inexhaustible, a. അക്ഷയമായുള്ള, ഒടു
ങ്ങാത്ത: കൊരിവറ്റിച്ചുകൂടാത്ത.

Inexistence, s. അവസ്ഥിതി, നാസ്തിക
ത്വം, ഇല്ലായ്മ.

Inexistent, a. ഇല്ലാത്ത.

lnexorable, a. മനസ്സലിവില്ലാത്ത, ആൎദ്ര
തയില്ലാത്ത, അപെക്ഷകൾക്കാത്ത.

Inexpedient, a. ഉചിതമില്ലാത്ത, ചെൎച്ച
യില്ലാത്ത, യുക്തിയില്ലാത്ത; കൊള്ളരുതാ
ത്ത, അൎഹതയില്ലാത്ത; പ്രയൊജനമി
ല്ലാത്ത.

Inexperience, s. പരിചയമില്ലായ്മ, പരി
ജ്ഞാനമില്ലായ്മ, ഇടപൊക്കില്ലായ്മ; വശ
മില്ലായ്മ.

Inexperienced, a, പരിചയമില്ലാത്ത, പ
രിജ്ഞാനമില്ലാത്ത; പഴക്കമില്ലാത്ത.

Inexpert, a. പടുത്വമില്ലാത്ത, അകൌശ
ലമായുള്ള, അസാമൎത്ഥ്യമുള്ള, കൈവെഗ
മില്ലാത്ത, വശക്കെടുള്ള, മിടുക്കില്ലാത്ത.

Inexpiable, a. പരിഹരിച്ചുകൂടാത്ത, ശ
മിപ്പിച്ചുകൂടാത്ത.

Inexplicable, a. തെളിയിച്ചുകൂടാത്ത, സ്പ
ഷ്ടമാക്കികൂടാത്ത.

Inexpressible, a. പറഞ്ഞുതീരാത്ത, ഉച്ച
രിച്ചുകൂടാത്ത; ചൊല്ലികൂടാത്ത; വൎണ്ണിച്ചു
കൂടാത്ത.

Inexpugnable, a. പിടിച്ചടക്കികൂടാത്ത,
ജയിച്ചുകൂടാത്ത.

Inextinguishable, a. കെടുത്തികൂടാത്ത,
നശിപ്പിച്ചുകൂടാത്ത.

Inextricable, a. വെർപെടുത്തികൂടാത്ത,
കുടുക്കതീത്തുകൂടാത്ത.

Infallibility, s. തെറ്റായ്മ.

Infallible, a. തെറ്റാത്ത, പിഴെക്കാത്ത,
അവശ്യം.

Infamous, a. അപകീൎത്തിയുള്ള, ദുൎയ്യയശസ്സു
ള്ള, അപശ്രുതിയുള്ള.

Infamously, ad. അപശ്രുതിയായി, അപ
കീൎത്തിയായി.

Infamy, s. ദുൎയശസ്സ, ദുഷ്കീൎത്തി, അവിഖ്യാ
തി, ലൊകാപവാതം.

Infancy, s. ശിശുത്വം, ബാല്യം, ബാല്യവ
യസ്സ.

Infant, s. ശിശു, ചെറുപൈതൽ, കുട്ടി.

Infanticide, s. ബാല്യഘാതകൻ, ശിശു
വധം.

Infantile, a. ശിശുസംബന്ധമുള്ള.

Infantine, a. ശിശുവിനടുത്ത, ശിശുവാ
യുളള.

Infantry, s, കാലാൾപട, പാദാതി.

To Infatuate, v. a. ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു, ബുദ്ധി
മയക്കുന്നു.

Infatuation, s. ഭൂമം, ബുദ്ധിമയക്കം, മയ
ങ്ങൽ.

Infeasible, a. അസാദ്ധ്യമായുള്ള, സാധി
ക്കാത്ത, കഴിയാത്ത; അശക്യമായുള്ള.

To Infect, v. a. വ്യാധിയും മറ്റും പക
രുന്നു; സങ്ക്രമിക്കുന്നു.

Infection, s. പകൎച്ച, സങ്ക്രമം, പക
രു ന്ന വ്യാധി; വിഷം.

Infectious, a. പകരുന്ന, പകൎച്ചയുള്ള, സ്പ
ൎശിക്കുന്ന, വിഷമുള്ള.

Infectiousness, s, പകരുന്ന സ്വഭാവം.

Infelicity, s. നിൎഭാഗ്യം, അരിഷ്ഠത, അന
ൎത്ഥം.

To Infer, v. a. വരുത്തുന്നു; അനുമാനി
ക്കുന്നു, ഊഹിക്കുന്നു, യുക്തിവരുത്തുന്നു;
നിദാനിക്കുന്നു.

Inferable, a. അനുമാനിക്കതക്ക.

Inference, s. അനുമാനം, യുക്തി, ഊ
ഹം; നിദാനം; കാൎയ്യം.

Inferible, a. നിദാനിക്കാകുന്ന.

Inferior, a. കീഴ്ത്തരമായുള്ള, താണ.

Inferior, s. താണജാതിക്കാരൻ, കീഴുള്ള
വൻ, കുറഞ്ഞവൻ, താണാവസ്ഥയിലുള്ള
വൻ.

Inferiority, s. കീഴ്ത്തരം, കീഴായ്മ, താഴ്ച:
താണാവസ്ഥ, പതിതത്വം.

Infernal, a. നരകസംബന്ധമുള്ള, മഹാ
ദുഷ്ടതയുള്ള.

Infernal, s. നരകവാസി, പരമദുഷ്ടൻ.

Infertile, a. അഫലമായുള്ള, തില്പായുള്ള;
വിളയാത്ത.

To Infest, v. a. വരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു, അ
സഹ്യപ്പെടുത്തുന്നു, പിണങ്ങുന്നു, മുഷി
പ്പിക്കുന്നു.

Infidel, s. അവിശ്വാസി, അജ്ഞാനി, ക്രി
സ്തുമതത്തെ ത്യജിക്കുന്നവൻ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/268&oldid=178122" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്