താൾ:CiXIV133.pdf/237

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

HAR 225 HAR

Hangings, s, തിരശീലകൾ, മറകൾ.

Hangman, s. കുലക്കാരൻ, തുക്കിക്കളയു
ന്നവൻ, കഴുവെറ്റുന്നവൻ.

Hanlk, s, കഴി, നൂൽതാര, മുടി.

Hamlker, . . വാഞ്ഛയായിരിക്കുന്നു,
ആശപ്പെടുന്നു, മൊഹിക്കുന്നു.

Hankering, s. വാഞ്ഛ, കാംക്ഷ, ആശ.

Hap, s. കാലഗതി, സംഭവം; ദൈവഗ
തി; അകാരണം, അസംഗതി.

Hap—hazard, s. കാലഗതി, സംഭവം, ഇ
ടകൂടുക.

To Hap, v. n. സംഭവിക്കുന്നു, ഉണ്ടാകു
ന്നു, ഇടകൂടുന്നു; ഭവിക്കുന്നു.

Hapless, a. നിൎഭാഗ്യമായുള്ള, ഭാഗ്യക്കെടു
ള്ള.

Haply, ad. പക്ഷെ.

To Happen, v. n. സംഭവിക്കുന്നു, ഭവി
ന്നു, ഉണ്ടാകുന്നു, ഇടകൂടുന്നു, വന്നുകൂ
ടുന്നു.

Happy, ad. ഭാഗ്യമായി, സൌഭാഗ്യമാ
യി, സുഖമായി, ഭംഗിയായി.

Happiness, s. ഭാഗ്യം, സൌഭാഗ്യം, ആ
നന്ദം, സന്തൊഷം, സുഖം; മംഗലം, കു
ശലം.

Happy, a. ഭാഗ്യമുള്ള, സൌഭാഗ്യമുള്ള,
ആനന്ദമുള്ള, സന്തൊഷമുള്ള, പ്രശസ്ഥമാ
യുള്ള.

To Harangue, s. പ്രസംഗം, പ്രസ്ഥാപനം.

To Harangue, v. n. പ്രസ്ഥാപനം ചെ
യ്യുന്നു, പ്രസംഗം ചെയുന്നു.

To Harass, v. a. ആയാസപ്പെടുത്തുന്നു,
തളൎച്ചവരുത്തുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു, മുഷി
പ്പിക്കുന്നു, അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നു; പ്രയാ
സപ്പെടുത്തുന്നു; പീഡിപ്പിക്കുന്നു.

Harass, s. ആയാസം, മുഷിച്ചിൽ, അസ
ഹ്യത, ബുദ്ധിമുട്ട, വരുത്തം; പീഡ.

Harbinger, s. മുൻദൂതൻ, മുന്നൊടുന്നവൻ,
മുന്നൊടി.

Harbour, s. തുറമുഖം, തുറ; കൂടാക്കടൽ;
വിടുതിസ്ഥലം; വാസസ്ഥലം ; സങ്കേത
സ്ഥലം, രക്ഷസ്ഥലം.

To Harbour, v. n. വിടുതിപാൎക്കുന്നു, വി
ടുതിപ്പിടിക്കുന്നു; സങ്കേതം പ്രാപിക്കുന്നു,
ഒരു സ്ഥലത്ത ഇറങ്ങി പാൎക്കുന്നു.

To Harbour. v. a. വിടുതി കൊടുക്കുന്നു,
അതിഥിസല്ക്കാരം ചെയ്യുന്നു, സങ്കേതം
കൊടുക്കുന്നു; സംഗ്രഹിക്കുന്നു.

Harbourage, s. അതിഥിസല്ക്കാരം, വിടു
തി; രക്ഷ, സങ്കെതം.

Haabourer, s. അതിഥിസല്ക്കാരം ചെയ്യു
ന്നവൻ, വിടുതി കൊടുക്കുന്നവൻ.

Harbourless, a. തുറമുഖമില്ലാത്ത; സങ്കെ
തമില്ലാത്ത.

Hard, a. കഠിനമായുള്ള, കടുപ്പമുള്ള; മയ
മില്ലാത്ത, ഉറപ്പുള്ള, കട്ടിയുള്ള; പ്രയാസ
മുള്ള, പണിയുള്ള, വൈഷമ്യമായുള്ള; നി
ൎദ്ദയമായുള്ള; കഠൊരമായുള്ള; കൊടിയ,
ദുർ മൂരിപ്പുള്ള; രസമില്ലാത്ത; ക്ഷാമമുള്ള.

Hard, ad. അടുത്ത, അന്തികെ; താത്പൎയ്യ
മായി, ഉഴെപ്പായി, പണിപ്പെട്ട; വെഗം,
ചുറുക്കെ; പ്രയാസമായി, കൊടുതായി.

Hardbound, a. മുറുക്കികെട്ടിയ, മലംപി
ടിച്ച.

To Harden, v. a. & n. കടുപ്പമാക്കുന്നു,
കഠിനമാക്കുന്നു; ഉറപ്പാക്കുന്നു; കട്ടിയാക്കു
ന്നു; മന്ദിപ്പിക്കുന്നു; കടുപ്പമാകുന്നു.

Hardener, s. കടുപ്പമാക്കുന്നവൻ.

Hardhearted, a. കഠിനഹൃദയമുള്ള, ക്രൂ
രതയുള, കാരമുള്ള, നിൎദ്ദയമായുള്ള;
കൎശനമുള്ള.

Hardheartedness, s. ഹൃദയകാഠിന്യത,
ക്രൂരത, കഠൊരം.

Hardiness, s. കഠിനത, കടുപ്പം,പ്രയാസം;
പണി; പുളി; ധീരത; തന്റെടം, ഉറപ്പ.

Hardaboured, u. ബഹു പ്രയാസത്തോ
ടെ ചെയ്യപ്പെട്ട.

Hardly, ad. പ്രയാസത്തോടെ, വിഷമ
മായി, ദുൎല്ലഭമായി; മനസ്സില്ലാതെ; രസ
ക്കെടായി; കഠിനമായി.

Hardness, s, കടുപ്പം; കഠിനത, ഉറപ്പ,
കട്ടി; പ്രയാസം; വിഷമം; കൎക്കശം, ക
ഠൊരം; മൂരിപ്പ; ദുൎല്ലഭം; ലുബ്ദ, പിശുക്കു.

Hardship, s. വരുത്തം, പ്രയാസം, ഉപ
ദ്രവം, സങ്കടം; പാകട, പാടുകെട.

Hardware, s. ഇരിമ്പ പിച്ചള മുതലായവ
കൊണ്ടുള്ള ചരക്ക; ഇരിമ്പ പിച്ചള മുതലാ
യവകൊണ്ടുള്ള പണിത്തരം.

Hardwareman, s. ഇരിമ്പ പിച്ചള മുത
ലായവകൊണ്ട്പണിത്തരങ്ങളെ ഉണ്ടാ
ക്കി വിട്ടുന്നവൻ.

Hardy, a. ധൈൎയ്യമുള്ള, തന്റെടമുള്ള, തു
നിവുള്ള; പുഷ്ടിയുള്ള; ബലമുള്ള, കടുപ്പ
മുള്ള.

Hare, s. മുയൽ; മൃദുലൊമകം.

Harebrained, a. ദ്രുതഗതിയുള്ള, സ്ഥിര
മില്ലാത്ത.

Harelip, s. മുച്ചുണ്ട.

Harier, s. മുയൽ നായാട്ട നാ.

To Hank, v. n. കെൾക്കുന്നു, ചെവിക്കൊ
ള്ളുന്നു.

Hark, interj. കേൾക്ക, ശ്രവിക്ക.

Harlequin, s, പൊറാട്ടുകാരൻ, കൊടങ്കി.

Harlot, s. വെശ്യ, കുലട; ഗണിക, കൂ
ത്തച്ചി, തെവിടിച്ചി; വിലമകൾ.

Hrlotry, s. വെശ്യാദോഷം; വെശ്യാവൃ
ത്തി.


G g

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/237&oldid=178091" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്