താൾ:CiXIV133.pdf/13

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

A
CONCISE DICTIONARY
OF
ENGLISH AND MALAYALIM

ABD

A, art. ഒരു.

Aback, ad. പുറകൊട്ട, പിന്നൊക്കം.

Abaft, ad. പിമ്പുറത്തെക്ക, കപ്പലിൻറ
അമരത്തെക്ക.

Abandon, v. a. വിട്ടൊഴിയുന്നു, ത്യജി
ക്കുന്നു, പരിത്യാഗം ചെയ്യുന്നു; ഉപെക്ഷി
ക്കുന്നു, കൈവിടുന്നു.

Abandoned, a. വിട്ടൊഴിയപ്പെട്ട,ത്യജി
ക്കപ്പെട്ട; ഉപെക്ഷിക്കപ്പെട്ട, കൈവിട
പ്പെട്ട; മഹാ കെട്ട, ദുഷ്ടതയുള്ള, വഷ
ളായുള്ള, മഹാ ചീത്ത.

Abandonment, s. വിട്ടൊഴിവ, പരിത്യാ
ഗം; ഉപെക്ഷണം, കൈവെടിച്ചിൽ.

Abase, v. a. താഴ്ത്തുന്നു, കീഴ്പെടുത്തുന്നു;
ഇടിക്കുന്നു, വണക്കുന്നു; ഹീനതപ്പെടുത്തു
ന്നു, ഇളപ്പെടുത്തുന്നു; കുറെക്കുന്നു.

Abasement, s. താഴ്ത്തൽ, താഴ്വ , ഇടിച്ചിൽ;
ഇടിവ; താണ്മ, വിനയം; ഹീനത്വം.

Abash, v. a. ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു, നാണിപ്പി
ക്കുന്നു; പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു.

Abate, v. a. & n. കുറെക്കുന്നു, താഴ്ത്തുന്നു,
ഇളപ്പെടുത്തുന്നു, ഇളെക്കുന്നു, നീക്കുന്നു,
തള്ളുന്നു; കുറയുന്നു, കുറഞ്ഞുപൊകുന്നു,
താണുപൊകുന്നു.

Abatement, s. കുറച്ചിൽ, താഴ്ച, താഴ്വ,
കുറവ, അടക്കം; തള്ളിക്കൊടുത്ത പണം.

Abbreviate, v. a. കുറുക്കുന്നു, ചുരുക്കുന്നു,
സംക്ഷെപിക്കുന്നു, സംഗ്രഹിക്കുന്നു, കുറു
ക്കി എഴുതുന്നു.

Abbreviation, s. കുറുക്കൽ, ചുരുക്കം, സം
ക്ഷെപണം, സംഗ്രഹം, കൂട്ടെഴുത്ത, സം
ജ്ഞ.

Abdicate, v. a. സംബന്ധം വിട്ടൊഴിയു
ന്നു, അവകാശം ഉപെക്ഷിക്കുന്നു, സ്ഥാ

ABL

നത്തെയൊ ഉദ്യാഗത്തെയൊ ഒഴിഞ്ഞു
കൊള്ളുന്നു.

Abdication, s. വിട്ടൊഴിവ, സ്ഥാനത്യാ
ഗം, ഉപെക്ഷണം.

Abdomen, s. കീഴ്വയറ, അടിവയറ, കു
ക്ഷി.

Abduction, s. പിൻമാറ്റം, വശീകരം,
അപഹാരം.

Abed, ad. കിടക്കയിൽ, കട്ടിൽകിടക്കയിൽ.

Aberration, s. വഴിതെറ്റ, തെറ്റ, വഴി
വിട്ടുപൊകുക; പരിഭ്രമം, ഭ്രമം.

Abetter or abettor, s. ഉത്സാഹിപ്പിക്കു
ന്നവൻ, സഹായി, പിന്തുണക്കാരൻ, അ
നുകൂലൻ.

Abhor, v. a. അറെക്കുന്നു, വെറുക്കുന്നു, ചെ
ടിക്കുന്നു, നീരസിക്കുന്നു.

Abhorrence, s. അറെപ്പ, വെറുപ്പ, ചെടി
പ്പ, നീരസം.

Abide, v. n. & a. പാൎക്കുന്നു, വസിക്കുന്നു,
നിലനില്ക്കുന്നു, ഇരിക്കുന്നു; കാത്തിരിക്കു
ന്നു, സഹിക്കുന്നു.

Abiding, s. ഇരിപ്പ, വാസം, നിലനില്പ.

Abject, a. കിഴ്പട്ട, ഹീനമായുള്ള, അല്പമാ
യുള്ള, നീചമായുള്ള.

Abjectedness, s. നീചന്മാരുടെ അവസ്ഥ.

Abjectness, s. ഹീനത, നീചത്വം, ആ
ഭാസത്വം.

Ability, s. പ്രാപ്തി, സാമൎത്ഥ്യം, ശക്തി, നി
പുണത, മിടുക്ക.

Abjuration, s. പരിത്യാഗമായുള്ള ആണ.

Abjure, v. a. പരിത്യാഗമായി ആണയി
ടുന്നു, ചെയ്കയില്ലെന്ന ആണയിടുന്നു;
ആണയൊടെ നിഷെധിക്കുന്നു.

Able, a, പ്രാപ്തിയുള്ള, സാമൎത്ഥ്യമുള്ള, ശ


B

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV133.pdf/13&oldid=177865" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്