താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/94

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 86 —

പ്പമുള്ളവയല്ല. ഇവറ്റിൽ ആറു ഇണ (ജോടു) യെല്ലുകളും, മൂന്നു തനി
യെല്ലുകളും ഉണ്ടു. അവയാവിതു:

മേലേത്ത അരവെല്ലു രണ്ടു; 1) അണ്ണാക്കെല്ല രണ്ടു; 2) തുന്തയെല്ലു ര
ണ്ടു; 3) കണ്ണീരെല്ലു രണ്ടു; 4) മൂക്കെല്ലു രണ്ടു; 5) ചല്ലയെല്ലു രണ്ടു; 6) കൊഴു
വെല്ലു ഒന്നു; 7) താടിയെല്ലു ഒന്നു; 8) നാക്കെല്ലു ഒന്നു; 9) എന്നിവ തന്നേ. ഇ
ങ്ങനേ തല മുഴുവനേ ഇരുപത്തെട്ടു ഏപ്പിട്ടു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നറിക.

I. മുഖത്തിന്റെ മേൽപങ്കു:

൧. അരവെല്ലുകൾ രണ്ടു. നെറ്റിയെല്ലിന്റേയും പുരികങ്ങളുടെയും
കീഴേ നില്ക്കുന്ന ഈ എല്ലുകൾ മുഖത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ച
തുരാകൃതിയും നന്നാലു ആണികളും ഉള്ള അരവെല്ലുകളുടെ അടിയിൽ പ
തിനാറു പല്ലുകളുടെ ദ്വാരങ്ങൾ കുഴിഞ്ഞു കാണാം. അവ രണ്ടും മൂക്കി
ന്റെ കീഴിൽ തമ്മിൽ ഏച്ചിരിക്കുന്നു. അരവെല്ലുകളുടെ മേൽഭാഗം ക
ൺതടങ്ങളുടെ കീഴംശമായിരിക്കുന്നു.

൨. അണ്ണാക്കെല്ലുകൾ രണ്ടും മേലാപ്പുപോലേ വായുടെ മേലും പി
ന്നും ഇരുന്നു അണ്ണാക്കിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവറ്റെയും കൂടെ ഏപ്പുകൊ
ണ്ടു തന്നെ നടുവിൽ തൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവറ്റിന്റെ ഓരായം ചേരാ
തിരിക്കിലോ നല്ലവണ്ണം ഉച്ചരിപ്പാൻ കഴിവില്ലാതെ പോകുന്താനും.

൩. തുന്തയെല്ലുകൾ രണ്ടും മുഖത്തിന്റെ പക്കങ്ങളിൽ ചെന്നിയെ
ല്ലിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവ പാലം പോലെ അരവെല്ലിൽനിന്നു
ചെന്നിയെല്ലു വരെ 10) വില്ലിച്ചു നില്ക്കുന്നു. ഈ എല്ലു നെറ്റിയെല്ലോടും
അരവെല്ലുകളോടും പിരടിയെല്ലോടും11) പല്ലേപ്പിനാൽ തന്നേ ഇണങ്ങി
വരുന്നു. കടുപ്പമായ വസ്തുക്കളെ പോലും കടിച്ചു പൊട്ടിപ്പാൻ വേണ്ടി
തുന്തയെല്ലിന്മേൽ പറ്റിക്കിടക്കുന്ന മാംസനാരുകൾ സഹായിക്കുന്നു.

൪. കണ്ണീരെല്ലുകൾ രണ്ടും കൺകുഴികളുടെ (തടങ്ങളുടെ) അകത്തു
നേരിയതും ചതുരവുമായ എല്ലുകൾ ആയി അരിപ്പയെല്ലോടും12) നെറ്റി
യെല്ലോടും ഇണഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

൫. മൂക്കെല്ലകൾ രണ്ടും മൂക്കിന്റെ വേരുകളായി എത്രയും കടുപ്പ
ത്തോടെ കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ കിടക്കുന്നു. ഇവറ്റോടു മാംസഞ്ഞരമ്പു
കൊണ്ടുള്ള മൂക്കു ചേൎന്നിരിക്കുന്നു.

൬. ചല്ലയെല്ലുരണ്ടും മൂക്കിൻ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നേ അരവെല്ലു
കളോടും ശംഖാകൃതിയായ അരിപ്പയെല്ലോടും കണ്ണീരെല്ലുകളോടും ഇണ
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇനിയും ഒരു എല്ലു കിടപ്പുണ്ടു. ആ

1) Ossa Maxillaria superiors. 2) Ossa palatina. 3) Ossa Zygomatica. 4) Ossa
lacrymalla. 5) Ossa nasalia. 6) Ossa turbinata. 7) Vomor. 8) Os maxillare inferius.
9) Os linguale. 10) Ossa parictalia. 11) Os occipitis. 12) Os ethmoides.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/94&oldid=188078" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്