താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/85

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 77 —

വടമുനയോളമുള്ള യാത്ര.— ഭൂഗോ
ളത്തിന്റെ വടക്കേ മുനയാളം ചെന്നാലേ
കഴിയൂ എന്നു ഓരോ ജാതികളും മനുഷ്യരും
നിശ്ചയിച്ചു ഏറിയ പ്രാവശ്യം വട്ടം കൂട്ടിയെ
ങ്കിലും ഇത്രോടം സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു
പുതിയ ആലോചന ജനിച്ചു. അതെങ്ങനെ
എന്നാൽ കപ്പൽകൊണ്ടു വടക്കോട്ടു എത്തുന്നേ
ടത്തോളം ചെല്ലുക. കൂടെ കൊണ്ടു പോകുന്ന
മൂന്നു ആകാശപ്പന്തു അവിടേ മുക്കോണിച്ച ച
ട്ടത്തിന്മേൽ ഉറപ്പിച്ചു വാഷ്പംകൊണ്ടു നിറെ
ച്ചു ഓടുക ഓരോ പന്തു ഓരോ കണ്ടിയോളം
ഭാരം വഹിക്കുന്നതിനാൽ വേണ്ടുന്ന തോണി
കൾ ഇഴെക്കു വാഹനങ്ങൾ (sledges) ആയു
ധങ്ങൾ, തീൻപണ്ടങ്ങൾ, ഉട്ടുരൂട്ടു, കൽകരി
ആളുകൾ മറ്റും ആകാശമാൎഗ്ഗേ വഹിച്ചു കൊ
ണ്ടു പോവാൻ ഭാവിക്കുന്നു. ആകാശപ്പന്തുകൾ
താഴേണ്ടതിന്നു ആഗ്രഹിച്ചാൽ വാഷ്പത്തിൽ
നിന്നു ഏതാനും കൂടി ചെല്ലുന്ന പാത്രങ്ങളിൽ
യന്ത്രപ്രയോഗത്താൽ മുഴപ്പിച്ചു അടെച്ചു വെ
ക്കും. കാറ്റില്ലാഞ്ഞാലോ വായുവിൽ തങ്ങുന്ന
ആകാശപ്പന്തു ചട്ടത്തെ ആലാത്തു കെട്ടി ആ
ൾ മുന്നോട്ടു വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകാം എന്നൂ
ഹിക്കുന്നു. ആൎക്കെങ്കിലും കൂട പോരുവാൻ മ
നസ്സുണ്ടായാൽ ലണ്ടനിലേ ചേൻ (Cheyne)
തെംപ്ലർ (Templar) എന്നീ ഉരുത്തലവന്മാരാ
യ സായ്പന്മാരോടു അപേക്ഷിക്കേണ്ടു.

C.Z. 1879, No. 3.

ചീനത്തിലേക്കുള്ള കണ്ടിവാതി
ൽ.— ഭാരതഖണ്ഡത്തെയും മഹാചീനത്തെ
യും വേൎത്തിരിക്കുന്ന പൎവ്വതങ്ങളെ കയറേണ്ട
തിന്നു എത്രയും പ്രയാസം എന്നും കരവഴിയാ
യി അന്യോന്യകച്ചവടം നടത്തുവാൻ പാടി
ല്ലയെന്നും ഇത്രോടം പരക്കേ വിചാരിച്ചിട്ടു
ണ്ടായിരുന്നു. ആ വിചാരം തെറ്റത്രേ എന്നു
കമരൻ (Cameron) എന്ന അംഗ്ല ഉപദേഷ്ടാവു
അറിയിച്ചു. ആ സായ്പു ചീനത്തിലേ പഖോ
യി എന്ന തുറമുഖത്തിൽനിന്നു യീന്നാൻഫൂ എ
ന്ന സ്ഥലത്തോളം യാത്ര ചെയ്തു ഈരായിരം
കാലടിമാത്രം ഉയൎന്നൊരു കണ്ടിവാതിലിനെ
കണ്ടെത്തി അവ്വഴിയായി എളുപ്പത്തിൽ ഇട
വാടു ചെയ്യാം എന്നു തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു.

3. POLITICAL NEWS ലൌകികവൎത്തമാനം,

പടിഞ്ഞാറെ ഇന്തിയ West-Indies.

കൂബ എന്ന പടിഞ്ഞാറെ ഇന്ത്യയിലുള്ള
ദ്വീപു ഹിസ്പാന്യൎക്കുള്ളതു. ഹിസ്പാന്യർ 1868
ഒക്തോബരിൽ ഇസബെല്ല എന്ന തങ്ങളുടെ
രാജ്ഞിയെ ആട്ടിക്കളഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം കൂ
ബക്കാർ ഹിസ്പാന്യ കോയ്മയെ മറിച്ചു കളഞ്ഞു,
ദ്രോഹികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറിയ സ്വാതന്ത്ര്യ
പ്പെട്ട അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയവർ
കോയ്മയുടെ പടയാളികളെ ജയിച്ച ശേഷം
1869 ഒരു ജനയോഗമായി കൂടി അടിമതന
ത്തെ നീക്കി സെസ്പോദെസ് (Cespdes) എന്ന
വനെ രക്ഷാപുരുഷനും കേസാദ എന്നവനെ
സേനാപതിയും ആക്കിക്കല്പിച്ചു; എന്നാൽ ഹി
സ്പാന്യ അടങ്ങാതെ 1878 ആണ്ടിന്റെ അവ
സാനത്തോളം ക്രമത്താലേ 80000 പടയാളിക
ളെയും ഏറിയ ആയിരങ്ങളായ തന്നിഷ്ട പ
ടയാളികളെയും പോരിന്നായി അയച്ചു. ആ
80,000ത്തിൽനിന്നു 68,000 പോൎത്തലത്തിൽപട്ടു.
1874-ആമത്തിൽ 16 പടകളെ വെട്ടി. ഹിസ്പാ
ന്യ സേനാപതി പുലി ഭാവത്തെ കാണിച്ചതു
കൊണ്ടു കോയ്മപ്പിരട്ടികളുടെ മനസ്സു വളരെ
കൈപിച്ചു പോയി. ഈയിടേ ഹിസ്പാന്യ
സൈന്യത്തെ നടത്തിയ പോൎത്തലവന്മാൎക്കു
മാനുഷഭാവം ഏറുകയാലും ദ്രോഹികൾക്കു നി

രന്നുവരേണം എന്നു മനസ്സുമുട്ടിയതിനാലും
സമാധാനപ്പെടുവാൻ ഇടവന്നു. അതിൽ വി
ശേഷിച്ചു ഒന്നു ഗുണമായി തീൎന്നു; കൂബാന
സൈന്യത്തിൽ വെള്ളക്കാരും അവരുടെ കല
പ്പു സന്തികളും സാന്തന്ത്ര്യപ്പെട്ട കാപ്പിരി
അടിമകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒടുക്കത്തെ
വകക്കാർ സൈന്യത്തിൽ നാൾക്കുനാൾ പെ
രുകിയതുകൊണ്ടു ശേഷമുള്ളവൎക്കു ശങ്ക വൎദ്ധി
ക്കുമളവിൽ വെള്ളക്കാർ ക്രമത്താലേ കൂബാന
സൈന്യത്തെ വിടുകയും അവരുടെ നായക
ന്മാർ ഹിസ്പാന്യ കൊയ്മയോടു നിരപ്പു അന്വേ
ഷിക്കയും ചെയ്തു. സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെട്ട അടിമ
കളിൽ ഏറിയവർ ക്ഷമ അപേക്ഷിച്ചു എല്ലാ
വരും അല്ല താനും ദോഹികളോടു ശിക്ഷിക്കാ
തെ അവരോടു ക്ഷമിക്കയും അടിമതനത്തെ
വീണ്ടും നടപ്പാക്കാതെയിരിക്കയും ചെയ്വാൻ
കോയ്മ സമ്മതിച്ചാൽ സമാധാനപ്പെടും എന്നു
മിക്കപേരുടെ തീൎമ്മാനം. N.E.K. 1878. Apr.

യൂരോപ്പ Europe.

രുസ്സ്യ.— കിയെവ് (Kiew) എന്ന നഗര
ത്തിലേ സൎവ്വകലാശാലക്കാർ അലമ്പൽ ഉണ്ടാ
ക്കിയതുകൊണ്ടു കോയ്മ സൎവ്വകലാശാലയെ ചി
ല മാസത്തോളം പൂട്ടിവെപ്പാൻ കല്പിച്ചു. വി

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/85&oldid=188058" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്