താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/84

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 76 —

ആയുധത്തോടു എതിൎത്തുനിന്നാറെ പൊലീ
സ്സ്ക്കാർ ചില മുഖ്യ വിരോധികളെ പിടിച്ചു
തടവിൽ ആക്കിയതു കൊണ്ടു എല്ലാ രോമക
ത്തോലിക്ക പൌരന്മാർ ആയുധം എടുത്തു മത
ത്തിനു ജയ ജയ സുഷിശേഷ ക്രിസ്ത്യാനൎക്കു
മരണം എന്നാൎത്തു നഗരശാലയിൽ കയറി
അതിൽ കൂടിയ നഗരമൂപ്പനെയും ആലോച
നക്കാരെയും കൊന്നു അവരുടെ ശവങ്ങളെ
തുണ്ടിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്നു 3-4 കൂട്ടമായി
നഗരത്തിൽ വ്യാപിച്ചു സുവിശേഷ ക്രിസ്ത്യാ
നരുടെ വിടുകൾക്കു കൊള്ളയിട്ടു തെറ്റുവാൻ
വഹിയാത്തവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു സുവിശേഷ
പള്ളികളിൽ കടന്നു വേദപുസ്തകങ്ങളെയും കട്ടാ
ക്കുട്ടിയെയും എരിച്ചുകളകയും മതവൈരാഗ്യം
ശമിച്ച ശേഷം കലപാതകന്മാർ താന്താങ്ങളുടെ
പുരകളിലേക്കു പോകയും ചെയ്യു. മേല്പറ
ഞ്ഞ പുവെബ്ല എന്ന കൂറുപാട്ടിൽ മതത്തിന്റെ
പേൎക്കു കൊല്ലന്തോറും കുലകൾ നടക്കുന്നു. ഇ
തിൽ കൎത്താവായ യേശു ക്രിസ്തൻ തന്റെ ശി
ഷ്യന്മാരോടരുളിയ വാക്കുപ്രകാരം സംഭവി
ച്ചു അതെങ്ങനെ എന്നാൽ: നിങ്ങളെ പള്ളി
ഭ്രഷ്ടരാക്കുകയല്ലാതെ നിങ്ങളെ കൊന്നവൻ
എല്ലാ ദൈവത്തിന്നു പൂജ കഴിക്കുന്നു എന്നു
തോന്നുന്ന നാഴികയും വരുന്നു. അവർ എ
ന്റെ പിതാവിനെയും എന്നെയും അറിയായ്ക
യാൽ ഈ വക ചെയ്യും (യോഹന്നാൻ ൧൬, ൮)
എന്നത്രേ. പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നതു ഇന്ന
തെന്നറിയായ്ക കൊണ്ട് അവൎക്കു ക്ഷമിച്ചു വി
ടേണമേ. (ലൂക്ക. ൨൩, ൩൪) എന്നീ കൎത്താ
വിൻ പ്രാൎത്ഥനയെ ഇതിന്നു പറ്റു.

N. Ev. K. Z. 1878, No. 51.

2. GEOGRAPHICAL NOTES ഭൂമിശാസ്ത്രസംബന്ധം.

ജവാൻ ദ്വീപുകളുടെ പരപ്പു 120,000□
നാഴിക (ഇംഗ്ലന്തു ഐക്യസാംരാജ്യം 119,780).
ജനത്തുക 1874: 33,300,675; (ഇംഗ്ലന്തിൽ 1878:
33,881,966). 1878. Ev. Miss. Mag.

ജനത്തുക

ശ്വേദൻ: 1800 ആമതിൽ 2,347,308
1875 ,, 4,383,291

നൊവ്വേൎഗ്യ 1801 ,, 883,038
1875 ,, 1,817,237
1877. Cöln. Ztg. No. 16

സ്കൊചോല്മ് 1878 ജനുവരി 153,538
1878. Cöln. Ztg. No. 18

മദ്ധ്യാമേരിക്കാ.— ദാരിയൻ എന്ന ക
രയിടുക്കിൽ കൂടി ഒരു തോടിനെ കീറുവാൻ
ഭാവിക്കുന്ന "തോറ്റുകൂട്ടുകച്ചവടക്കാർ" കൊലു
മ്പിയ കോയ്മയോടു ഒരു കരാറു ചെയ്തു. അതി
ൻപ്രകാരം തോടു 1883ആം വൎഷം തൊട്ടു ൧൨
കൊല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തീരുകയും ഏതു കപ്പലി
ന്നും വഴികൊടുക്കുകയും വേണം. തോടു തീ
ൎന്ന നാൾ മുതൽ കൂട്ടുകച്ചവടക്കാൎക്കു ൯൯ വൎഷ
ത്തോളം പുറപ്പാടില്ലാത കടിമജന്മം ഉണ്ടാകു
ന്നതു കൂടാതെ തോട്ടിനായി ആവശ്യള്ള ക
ല്ലു മരങ്ങളെ വില കൊടുക്കാതെ എടുപ്പാനും
തോട്ടിന്റെ ഇരുകരക്കൽ 787 2/5 അടി (200 മേ
തർ) അകലമുള്ള നിലത്തെയും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥ
ലത്തു 1,335,550 ഏകർ ഭൂമിയെയും (500,000
ഹെക്താരകൾ) അട്ടിപ്പേറാക്കുവാനും അധി
കാരം ഉണ്ടു. Cöln. Z. No. 24. 1878.

രുസ്സ്യയിലേ നിവാസികൾ.— രു
സ്സ്യ സാംരാജ്യത്തിൽ അറവികളും ചീനക്കാരും

കൂടാതെ നാല്പത്താറു ജാതികൾ (nations) ഉണ്ടു.
അതിൽ ൨൭ ജാതികൾ ആൎയ്യരായ ഇരാന്യരും
൧൮ ദ്രാവിഡരോടു ചേൎന്ന തുരാന്യരും ഒരു ജാ
തി ശേം വംശകാരും തന്നെ.

M. M. 1878, No. 147.

പുതിയ തീവണ്ടിപ്പാതകൾ.—
റൂമിസുല്ത്താൻ ഫ്രാത്തു നദീതാഴ്വരയിൽ കൂടി
ഒരു തീവണ്ടിപ്പാതയെ എടുപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു
ഒരു അംഗ്ലക്കച്ചവടക്കൂട്ടത്തിനും യാഫോവിൽ
നിന്നു (Jaffa)* യരുശലേമിലേക്കു ഒരു തീവ
ണ്ടിപ്പാതയെ ചമെക്കേണ്ടതിന്നു ഒരു പരന്ത്രീ
സ്സ് കച്ചവടയോഗത്തിന്നും അനുവാദം കൊടു
ത്തതുകൊണ്ടു മിക്ക യഹൂദന്മാൎക്കു വളരെ സ
ന്തോഷം ഉണ്ടു. ഫ്രാത്തു താഴ്വരയിലേ തീവ
ണ്ടിപ്പാത മുങ്കാലത്തു അശ്ശൂൎയ്യ ബബെലോന്യ
എന്നീ നാടുകളീൽ കൂടി ചെല്ലുകയും ചുറ്റിലും
പല പാഴിടമുള്ള മൊസ്സുൽ ഹില്ലേൽ എന്നീ
നഗരങ്ങളിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകയും ചെ
യ്യും. കാലക്രമേണ ഈ തീവണ്ടിപ്പാതയെ മി
സ്രയിലേ തീവണ്ടിപ്പാതകളോടു ഇണെക്കുവാ
ൻ ഭാവം; അതിനാൽ, ആ നാളിൽ മിസ്രയിൽ
നിന്നു അശുരിലേക്കു ഒരു പെരുവഴി ഉണ്ടാ
കും അശൂൎയ്യക്കാരൻ മിസ്രയിമിലേക്കും മിസ്രയ
ക്കാരൻ അശൂൎയ്യയിലേക്കും വരും, മിസ്രക്കാർ
അശൂൎയ്യക്കാരോടു കൂടെ സേവിക്കയും ചെയ്യും
എന്നു യശായ ൨൦, ൨൩ ആമതിൽ കാണുന്ന
വാഗ്ദത്തത്തിനു നിവൃത്തിവരും.
M. M. 1879, No. 2.

* നടപ്പുകൾ, ൯, ൪൩. ആ നഗരത്തിന്റെ
ചിത്രം കേരളോപാരി II, 36 ഭാഗത്തു കാ
ണാം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/84&oldid=188055" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്