താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/83

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 75 —

ട്ടാക്കാതെ ആ ജനങ്ങളെ ആദ്യം കണ്ടതിന്റെ
ശേഷം ഈയിടെ മാത്രം പുതിയ മിശ്ശൻ സ്ഥാ
നങ്ങളെ എടുപ്പിച്ചു. ഓരോ നാട്ടിലേ മലയാള
നായന്മാർ മുൻകാലത്തു തമ്മിൽ അങ്കം കുറ
ച്ചു വന്നതു പോലെ വാടികൾ കൊണ്ടു ഉറപ്പി
ച്ച തറകളിൽ പാൎക്കുന്ന ബത്തരും ഇടവിടാ
തെ തമ്മിൽ പട പെട്ടി വരുന്നു. ഇങ്ങനെ
1878ാമതിൽ തമ്മിൽ ഇടഞ്ഞു പോയ രണ്ടു ക
ക്ഷിക്കാരിൽ ഒരു പരിഷ അച്ചിസുല്ത്താനോടു
ഒരു തുണപ്പടയെ അപേക്ഷിച്ചു. വൈരാഗ്യ
മുള്ള മുഹമ്മദീയരും ലന്തക്കോയ്മയുടെ കുടിപ്പ
കയരും ആയ അച്ചിക്കാൎക്കു വടക്കുള്ള ബത്ത
രിൽ പ്രാബല്യം കിട്ടിയ ഉടനെ തെക്കു പാ
ൎത്തു ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആയി പോയ ബത്തരെ
ഭൂമിപ്പിച്ചു മിശ്ശൻ സ്ഥാനങ്ങളെ ഇടിച്ചു ലന്ത
ൎക്കു കീഴ്പെട്ട നാട്ടിൽ കടക്കേണം എന്നു ഓങ്ങു
ന്നതു ലന്തക്കോയ്മ അറിഞ്ഞു ചില പടയാളിക
ളെ തോബാ നാട്ടിലേക്കു അയച്ചു സീലിൻദൊ
ങ്ങ് എന്ന ഉയൎന്ന താഴ്വരയിൽ പാൎക്കുന്ന ക്രി
സ്ത്യാനികൾക്കു ആയുധങ്ങളെ കൊടുത്തു. ബ
ഹൽ ബന്തു എന്ന ഏറ്റവും വടക്കുള്ള മിശ്ശൻ
സ്ഥലങ്ങളിൽ ലന്തപ്പടയാളികൾ പാളയം ഇ
റങ്ങി അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു വടക്കുനിന്നു വന്ന
ബത്തരെയും അച്ചിക്കാരെയും ചില പടക്കോ
ളിൽ ജയിച്ചു. ലന്തപ്പടയാളികൾ പോരായ്ക
യാൽ അവരുടെ കോയ്മ പുതിയ പടകളെ മാ
ൎച്ച 1ാം൹ അയപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചു അവരെത്തു
വോളം ലന്തരുടെ ചെറിയ കൂട്ടവും അവരോ
ടു ചേൎന്ന നാട്ടുകാരായ ക്രിസ്ത്യാനികളും എതി
ൎത്തു നില്പാൻ കഴിവില്ലാഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള
ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും സുവിശേഷവേലക്കാൎക്കും
വലിയ ആപത്തു പിണയും എന്നു ഭയപ്പെടു
വാൻ ഇട ഉണ്ടു. N. Ev. K. Z. 78, No, 19.

നവകലെദോന്യ New Caledonia.
കാനക്കാർ എന്ന ജാതി പാൎക്കുന്ന ഈ ദ്വീപിൽ
3564 നാടു കടത്തിയ ആളുകൾ ഉണ്ടു. അതിൽ
2768 രോമകത്തോലിക്കരും 311 സുവിശേഷ
ക്രിസ്ത്യാനരും 22 യഹൂന്മാരും 83 മുസൽമന്ന
രും 356 വിഗ്രഹാരാധനക്കാരും ആകുന്നു. രോ
മകത്തോലിക്കസഭാപ്രമാണം ആകയാൽ സു
വിശേഷക്രിസ്ത്യാനർ ദൈവാരാധന കൂടാതെ
ഇരിക്കുന്നു. പരന്ത്രീസ്സ് കോയ്മയോടു ദ്രോഹി
ച്ച കനക്കരെ ഇതു വരെക്കും അവിടുത്തെ
സൈന്യത്തിനു ജയിച്ചടക്കുവാൻ കഴിവു വ
ന്നില്ല. N. Ev. K. Z. 1878, No, 51.

നവഗിനേയ New Guinea.— ലണ്ട
ൻ മിശ്ശൻ ബോധകനായ മൿഫാൎല്ലൻ (Mac-
Farlane) നവഗിനേയ സ്വീപിന്റെ തെക്കേ

അംശത്തിൽ മൂന്നു മിശ്ശൻ സ്ഥാനങ്ങളെ സ്ഥാ
പിച്ചു. തെക്കു കിഴക്കുള്ള പ്രദേശത്തിൽ തി
ങ്ങിവിങ്ങി പാൎക്കുന്ന മലയർ നല്ല തെളിഞ്ഞ
ബുദ്ധിയെ കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ കൃഷി മീൻ
പിടിത്തങ്ങളാൽ ഉപജീവിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ
കുച്ചകങ്ങളിലേ അട്ടങ്ങളിൽനിന്നു തുങ്ങുന്ന
തലയോടുകൾ ഇവർ മുമ്പേ യുദ്ധത്തിൽ കൊ
ന്ന ശത്രുക്കളെ തിന്നു കളഞ്ഞു എന്നു വിളങ്ങി
ച്ചു ആ ദ്വീപിലെ പൊൻ മുതലായ ലോഹധ
നത്തെ കൈക്കലാക്കേണ്ടതിന്നു ഔസ്ത്രാല്യയി
ലേ സിദ്‌നേയിൽനിന്നു പൊന്നരിപ്പുകാരും
ലണ്ടനിൽനിന്നു ആ ദ്വീപിനെ പിടിച്ചു കച്ച
വടം നടത്തുന്ന യോഗക്കാരും പുറപ്പെട്ടു. അ
വർ ബ്രാണ്ടി മുതലായ നാശകരസാധനങ്ങളെ
കൊണ്ടു വന്നാൽ ആ ദ്വീപുകാൎക്കു നാശം ഭ
വിക്കുകേയുള്ളൂ. ലൊണ്ടൻ മിശ്ശന്റെ വേല
അനുഗ്രഹത്തോടു നടക്കുന്നു നവഗിനേയയിൽ
12 ഉം അടുത്തു ചെറു ദ്വീപുകളിൽ 13 ഉം ബോ
ധകന്മാർ സുവിശേഷവേലയെ നടത്തുന്നു.
N. Ev. K. Z. 1878, No. 51. 1879, No, 1.

നവബ്രിതന്യദ്വീപുസഞ്ചയ
ത്തോടു New Britania Archipel.—
ചേൎന്ന ബിരാരാ ദ്വീപിന്റെ മിക്കൊല എ
ന്ന കരപ്രദേശത്തിൽ കാട്ടാളർ ഇറങ്ങി ഫി
ജിദ്വീപുകളിൽനിന്നു സുവിശേഷം അറിയി
പ്പാൻ വന്ന അഞ്ചു ബോധകന്മാരെ കൊന്നു
തിന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ശേഷം
വെള്ള കച്ചവടക്കാരും കരപ്രദേശനിവാസി
കളും രാക്ഷസന്മാരോടു (Cannibals നരമാംസാ
ദന്മാർ) പട വെട്ടി അവരെ കാട്ടിലേക്കു പാ
യിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു (൧൮൭൮ ഏപ്രിൽ).
N. E. K. Z. 79, No. 4.

മെക്ഷിക്കോ Mexico.—മുങ്കാലങ്ങ
ളിൽ വലിയ അറിയായ്മയിലും ഇരുട്ടിലും പാ
ൎത്തിരുന്ന മെക്ഷിക്കാനൎക്കു ദിവ്യ വെളിച്ചമുദി
ച്ചു. കീഴ്‌കഴിഞ്ഞ ൧൫ സംവത്സരങ്ങൾക്കു
ള്ളിൽ ഏകദേശം ൧൨൦൦ പേർ സത്യവിശ്വാ
സികളായി തീൎന്നു. അവൎക്കു ൧൬ പള്ളികളും
൨൧ ആരാധനാസ്ഥലങ്ങളും ൩൫ എഴുത്തു
പള്ളികളും ൪൫ ഞായിറ്റെഴുത്തുപ്പള്ളികളും
(Sunday Schools) ൩ അനാഥശാലകളും ൩
വൈദികമഠങ്ങളും, ൧൪ വെദസന്മാൎഗ്ഗപുസ്തക
വ്യാപാരശാലകളും ൭ വൈദികവൎത്തമാനക്ക
ടലാസ്സുകളും ഉണ്ടു. C. Volks-B. 1878. No. 34.

ആ രാജ്യത്തിലേ (പുവെബ്ല) Puebla എന്ന
കൂറുപാട്ടിലുള്ള അജ്ജല (Atzala) എന്ന ചെറു
നഗരത്തിൽ പൌരന്മാർ ഒരു സുവിശെഷ ക്രി
സ്ത്യാനനെ വീണ്ടും നഗരമൂപ്പനായി തെരി
ഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഏറിയ രോമകത്തോലിക്കർ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/83&oldid=188053" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്