താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/80

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 72 —

എന്നാൽ രാജ്യകാൎയ്യം മാത്രമല്ല മതകാൎയ്യവും കൂടെ തൎക്കത്തിന്റെ ഒ
രു ഹേതുവായി തീൎന്നു. ഇംഗ്ലിഷ് സഭക്കാർ മിക്കതും രാജാവിന്റെ പക്ഷം
എടുത്തു. ആ സഭയിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞവരോ അവനെ എതിൎക്കും. പുരി
താനർ കുറയക്കാലമായി രാജ്യത്തിൽ പെരുകി ഉന്നതി പ്രാപിച്ചു, ഇംഗ്ലി
ഷ്സഭയുടെ ആചാരക്രമങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിന്നു വിരോധം എന്നും അ
തിന്റെ വലിയ സ്ഥാനികളായ കോവിലകക്കാർ രോമസഭാതുല്യതയെ വ
രുത്തുവാൻ നോക്കി പാൎക്കുന്നതുകൊണ്ടു സത്യവിശ്വാസത്തിന്നു ഭംഗം വ
രുവാറായി എന്നും അവർ നിരൂപിച്ചു. രാജാനുചാരികൾ ഇംഗ്ലിഷ് സഭ
ചൊല്ലി പൊരുതുന്നതിൽ മിക്കപേർ നേരുള്ളവരത്രേ. സഭയുടെ ശുദ്ധീ
കരണത്തിന്നു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കലഹിക്കുന്നു എന്നു പുരിതാനർ പലരും
പറഞ്ഞതിൽ വ്യാജം ഉണ്ടായാലും, അവരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ദൈവവ
ചനത്തേയും വാളിനേയും ഒരു പോലെ പ്രയോഗിപ്പാൻ അറിയും. നര
പതിഭക്തർ വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങളേയും ശുദ്ധവസ്തുക്കളേയും ഒരു പോലെ
ബഹുമാനിക്കും. പുരിതാനർ പ്രാൎത്ഥനാഭവനത്തെ തുച്ഛീകരിച്ചു ബുദ്ധി
ഹീനരായി ആരാധനച്ചട്ടങ്ങളെ തള്ളി പലപ്പോഴും എല്ലാ ക്രമവും മാന
ഭാവവും ഉപേക്ഷിക്കയും ചെയ്യും.

ചാൎല്സ് രാജ്യം പ്രാപിച്ച ഉടനെ പരിന്ത്രീസ്സു രാജാവിന്റെ അനുജത്തി
യായ ഹെന്ദ്രിയെത്ത മറിയ (Henrietta Maria) എന്ന കുമാരിയെ ക്രി.
ആ. 1627 വേളികഴിച്ചു. അവൾ രോമമതക്കാരത്തിയും ഗൎവ്വശീലയും ആ
കകൊണ്ടു ആ വിവാഹം ഇംഗ്ലിഷ്‌ക്കാൎക്കു മഹാ അനിഷ്ടമത്രേ. പിന്നെ
രാജാവു അച്ഛന്റെ സ്നേഹിതനായ ബക്കിംഗ്‌ഹംപ്രഭുവിനെ തോഴനാക്കി
അവന്റെ ഉപദേശത്താൽ മുമ്പെ സ്പാന്യരുമായി തുടങ്ങിയ യുദ്ധം പുതു
ക്കിയതിനാൽ ശ്രീത്വം പ്രാപിച്ചില്ല താനും. ഓരിംഗ്ലിഷ്‌പടകപ്പൽ
സമൂഹം സ്പാന്യരുടെ നേരെ ചെല്ലാതെ രാജനിയോഗത്താൽ പരന്ത്രീ
സ്സിലുള്ള രൊഷെല്ല് (Rochelle) എന്ന നഗരത്തിലേ പ്രൊതസ്തന്തരായ
പ്രജകളെ അവിടത്തേ രാജാവിനു അധീനരാക്കുവാൻ സഹായിക്കകൊ
ണ്ടു ഇംഗ്ലിഷ്ക്കാർ തങ്ങളുടെ രാജാവോടു വളരെ കോപിച്ചു, നിരോധിച്ച
രൊഷല്ല്ക്കോട്ടയിൽ പാൎത്തിരുന്ന പ്രൊതസ്തന്തൎക്കു തുണെപ്പാൻ വേ
ണ്ടി വേറെ ഒരു സൈന്യത്തെ അയപ്പതിന്നായി നിൎബ്ബന്ധിച്ചു. ൟ
സൈന്യത്തിന്റെ നായകൻ ബക്കിംഗ്‌ഹംപ്രഭു തന്നേ. അവൻ ഒന്നും സാ
ധിക്കാതെ കുറഞ്ഞും ക്ഷീണിച്ചും പോയ സൈന്യത്തോടെ തിരിച്ചുവന്ന
പ്പോൾ മുമ്പെ തന്നെ നിരസിച്ച ജനങ്ങൾ അവനെ പകെച്ചു തുടങ്ങി.
കുറയക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടു ഫൊൎത്സ് മൌത്ഥ് (Portsmouth) എന്ന സ്ഥലത്തു
വെച്ചു ആശാഭഗ്നനായ (disappointed) ഒരു പടനായകൻ ഏവരും വെ
റുത്തിരുന്ന ആ രാജത്തോഴനെ കുത്തി കൊന്നുകളഞ്ഞു. (ശേഷം പിന്നാലെ.)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/80&oldid=188046" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്